Hotelli Joensuun Kimmel Oy nimisen yhteisyrityksen perustamisen hyväksyminen

Päivämäärä

27.3.2000

Diaarinumero

116/81/2000

Osapuolet

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja Sokos Hotels Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 6.3.2000 toimitettu yrityskauppailmoitus, jossa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ja Sokos Hotels Oy (Sokos Hotels) ilmoittavat perustaneensa Joensuun kaupunkiin hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan Hotelli Joensuun Kimmel Oy nimisen yhteisyrityksen. Yhteisyritys on ostanut Sokos Hotelsin Joensuussa omistaman Sokos Hotel Kimmelin hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

PKO-konsernin muodostavat emo–osuuskunta ja Hotelli Koli Oy. Konserni toimii Pohjois-Karjalan maakunnassa 14 kunnan alueella. PKO-konsernin päätoimialoja ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta sekä huoltamotoiminta.

Sokos Hotels on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtäviin kuuluu S-ryhmän hotelliliiketoiminnan ohjaus, kehittäminen ja markkinointi. Sokos Hotelsilla on Suomessa 17 hotellia ja lisäksi alueosuuskaupat omistavat 19 Sokos Hotels –ketjuun ketjusopimuksella liitettyä hotellia. Lisäksi SOK:lla on Royal Hotels Oy –niminen tytäryhtiö, jolla on Suomessa 5 Radisson SAS -ketjukonseptilla toimivaa hotellia.

SOK ja sen tytäryhtiöt muodostavat SOK-yhtymän, jonka keskeisenä tehtävänä on tuottaa alueosuuskauppojen tarvitsemat tuki- ja palvelutoiminnot.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

SOK:n yritysryhmän liikevaihto vuonna 1999 oli ilmoittajan mukaan yli 19 mrd mk ja PKO:n liikevaihto vastaavasti noin 660 mmk. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Perustettava yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteinen määräysvalta

Yrityskaupan seurauksena PKO omistaa yhteisyrityksestä 67 % ja Sokos Hotels 33 %. Osakassopimuksen mukaan yhteisyrityksen hallitukseen valitaan aina yksi Sokos Hotelsin nimeämä jäsen ja PKO:n haluama määrä PKO:n nimeämiä jäseniä. Osakkaiden nimeämien edustajien yksimielisyyttä edellyttää mm. yhtiön toimialan olennainen laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen, merkittävät investointi- tai rahoituspäätökset sekä toimintasuunnitelman ja budjetin periaatteet, kuitenkin siten, että jäljempänä kuvatun Management-sopimuksen voimassaoloajan noudatetaan toimintasuunnitelman ja budjetoinnin osalta Management-sopimuksen ehtoja.

Toiminnan itsenäisyys ja järjestelyn pysyvyys

Kuuluakseen yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan yhteisyrityksen tulee itse pysyvästi hoitaa kaikki itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluva toiminta. Yhteisyritys ja Sokos Hotels ovat solmineet Sokos Hotel Kimmelin hotelli- ja ravintolatoiminnan operatiivista johtamista ja hallintoa koskevan 30.4.2003 päättyvän Management-sopimuksen. Sokos Hotels vastaa hotellissa tapahtuvan hotelli- ja ravintolatoiminnan johtamisesta sopimuskauden ajan. Sopimuksen mukaan Sokos Hotelsin tehtäviin kuuluu muun muassa hotellin markkinointistrategiasta, asiakasrakenteesta ja asiakassegmenteistä päättäminen, hotellin työntekijöiden valitseminen, erottaminen ja henkilöstöpolitiikan määrittely, hotellin hankintapolitiikan määrittely ja toteuttaminen siten, että hyödynnetään koko S-ryhmän, Sokos Hotels Oy:n ja PKO:n hankintavolyymi ja –ehdot sekä hotellin tarjoamien hotellihuoneiden ja muiden palvelujen, mukaan lukien ravintolatoiminnan, hinnoittelusta päättäminen. Management-sopimus on osapuolten mukaan tehty, koska PKO:lla ei ole aiemmin ollut Sokos Hotels –ketjukonseptilla toimivaa hotellia sekä myöhemmin tapahtuvaa kauppahinnan tarkistamista varten. PKO ja Sokos Hotels ovat sopineet, että Management sopimusta ei uusita sen päättymisen jälkeen.

Sokos Hotel Kimmel, PKO ja Sokos Hotels ovat 28.2.2000 solmineet Sokos Hotels –ketjusopimuksen. Kilpailuvirasto on 4.2.1999 myöntänyt poikkeusluvan (dno 1129/67/98) Sokos Hotels –ketjuun kuuluvien hotellien hintayhteistyölle.

Hotelliyhtiö järjestää rahoituksensa pääsääntöisesti markkinaehtoisesti ja itse parhaaksi katsomillaan ehdoilla yhteistyössä osakkaiden kanssa. Rahoituksen hoidossa käytetään osakkaiden rahoitusasiantuntemusta. Sokos Hotel Kimmelin henkilöstö jää hotellinjohtajaa lukuun ottamatta yhteisyrityksen palvelukseen entisiin tehtäviinsä. Hotellinjohtaja jää edelleen Sokos Hotelsin palvelukseen ja hänet nimitetään yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi.

Osapuolten selvitysten mukaan yhteisyritys on perustettu jatkuvaa toimintaa varten. PKO:lla on osakassopimuksen mukaan oikeus lunastaa Sokos Hotelsin omistamat yhteisyrityksen osakkeet 1.5.2005 alkaen.

Edellä esitetyn perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että kyseessä on itsenäinen yhteisyritys, joka kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan. Management-sopimuksen solmiminen kolmen vuoden siirtymäkaudelle ei poista yhteisyrityksen itsenäisyyttä. Myöskään virastolle esitetyn ketjusopimuksen solmiminen ei vaikuta yhteisyrityksen itsenäisyyteen.

Relevantit markkinat

Joensuusssa on 8 hotellia, joissa on yhteensä 500 huonetta. Näistä 327 on S-ryhmän hotelleissa (Sokos Hotels 291 ja PKO 36). Olemassa olevalla majoituskapasiteetilla mitaten osapuolten yhteinen markkinaosuus Joensuun hotellitoiminnassa on noin 65 %, mikä sisältää yhteisyrityksen markkinaosuuden noin 46 %. Vuoden 1999 toteutuneesta myynnistä laskettuna osapuolten yhteinen markkinaosuus on hiukan suurempi.

Joensuussa on 42 AB-oikeuksilla olevaa ravintolaa, joissa on yhteensä 9200 asiakaspaikkaa. Osapuolten osuus Joensuussa on 3549 asiakaspaikkaa (Sokos Hotels 1751 ja PKO 1798). Asiakaspaikoilla mitaten osapuolten yhteinen markkinaosuus on noin 39 %, mikä sisältää yhteisyrityksen noin 15 % markkinaosuuden. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen julkaisemiin myyntilukuihin perustuvien arvioiden mukaan osapuolten yhteinen markkinaosuus on noin 60 %.

Yhteisyritys on ostanut Sokos Hotelsin Joensuussa omistaman Sokos Hotel Kimmelin hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan ja sen on tarkoitus jatkaa tätä liiketoimintaa eli kyseessä on yhden Sokos Hotels -ketjuun kuuluvan hotellin liiketoiminnan yhtiöittäminen siten, että Kimmelin aikaisemmin omistaneesta Sokos Hotelsista tulee yhteisyrityksen vähemmistöosakas ja PKO:sta enemmistöosakas.

Koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia, ei relevanttien markkinoiden täsmällinen määritteleminen ole tarpeen.

Liitännäisrajoitukset

Osapuolet hakevat yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäviksi tiettyjä Sokos Hotels –ketjusopimukseen ja Management-sopimukseen sisältyviä lausekkeita. Management-sopimuksen osalta liitännäisrajoituskohtelua haetaan mm. hotellin hankinta- ja henkilöstöpolitiikan määrittelylle ja hinnoista päättämiselle. Vastaavasti ketjusopimuksen osalta liitännäisrajoituskohtelua haetaan mm. ehdolle, jonka mukaan Sokos Hotels ei anna yhteisyrityksen vaikutusalueella ketjusopimuksia vastaavia ketjun oikeuksia kolmansille osapuolille ja ehdolle, jolla yhteisyritys sitoutuu noudattamaan Sokos Hotels ketjustrategiaa, mikä pitää sisällään esimerkiksi markkinointi-, myynti- sekä hinnoittelupolitiikan. Yrityskaupan osana voidaan käsitellä vain sellaisia kilpailunrajoituksia, jotka välittömästi liittyvät yrityskauppaan ja jotka ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle. Osapuolten kesken sovitun kilpailunrajoituksen välillinen yhteys yrityskauppaan ei riitä tekemään rajoituksesta yrityskaupan liitännäisrajoitusta. Kilpailunrajoitusta ei käsitellä liitännäisrajoituksena yksin sillä perusteella, että kilpailunrajoituksesta on sovittu samanaikaisesti kuin yrityskaupasta. Osapuolet eivät ole esittäneet riittäviä perusteluja em. sopimuksiin sisältyvien ehtojen liitännäisrajoitusluonteesta, joten niitä ei voida sellaisenaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksina.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa PKO ja Sokos Hotels perustavat Hotelli Joensuun Kimmel Oy nimisen yhteisyrityksen. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto ei hyväksy Management-sopimusta, Sokos Hotels –ketjusopimusta tai niiden yksittäisiä ehtoja yrityskaupan liitännäisrajoituksina. Siten niiden kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys voi tulla myöhemmin erikseen arvioitavaksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.