Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.1.2001

Diaarinumero

1164/81/2000

Osapuolet

Lohja Rudus Oy Ab / Iisbetoni Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.12.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Lohja Rudus Oy Ab (jäljempänä Lohja Rudus) hankkii Iisbetoni Oy:n (jäljempänä Iisbetoni) koko kiviaines- ja betoniliiketoiminnan. Lohja Rudukselle siirtyvät betoniaseman koneiden ja laitteiden lisäksi mm. luovutettavan liiketoiminnan sopimukset, yksi betoniaseman työntekijä ja toiminimi Iisbetoni Oy.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lohja Rudus harjoittaa valmisbetonin ja kiviainesten sekä ympäristöteknologiatuotteiden ja -palveluiden valmistusta ja myyntiä. Yhtiö harjoittaa Suomessa liiketoimintaa noin 30 eri paikkakunnalla. Sillä on Suomessa yhteensä 44 betoniasemaa. Lohja Rudus kuuluu kansainväliseen rakennusaineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeseen CRH-konserniin, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sementti, kiviainekset ja valmisbetoni. CRH-konserni harjoittaa Suomessa liiketoimintaa Lohja Ruduksen lisäksi ainoastaan CRH-konserniin kuuluvan Finnsementti Oy:n kautta.

Iisbetoni harjoittaa valmisbetonin valmistusta ja myyntiä. Yhtiö toimii Suonenjoen kunnassa Iisvedellä. Iisbetoni on aikaisemmin harjoittanut betonituotteiden valmistusta, mutta tämä toiminta on lopetettu kesällä 2000. Yhtiö tuottaa kiviainesta lähinnä omaan käyttöönsä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Lohja Rudus kuuluu CRH-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 40 miljardia markkaa. Ostetun liiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 päättyneellä tilikaudella [alle 5][1] miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa[2]. Hankittua liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kaupan kannalta relevantit markkinat ovat betonirakennusmateriaalien markkinat (ml. valmisbetoni, betonielementit ja muut betonituotteet). Kilpailuvirasto on kuitenkin Lohja Rudus / Karkkilan Betoniasema -kaupan (dnro 1144/81/99) yhteydessä katsonut, että relevantteina markkinoina voidaan pitää erikseen ainakin valmisbetonin, betonielementtien ja muiden betonituotteiden markkinoita.

Kaupalla on vaikutusta ainoastaan valmisbetonimarkkinoilla. Valmisbetoniasemien toiminta on yleensä paikallista mm. korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi. Yksittäisen betoniaseman toimialue rajoittuu noin 50 kilometrin säteeseen betoniasemasta eli tässä tapauksessa Iisveden lähialueille.

Ilmoittajan mukaan Lohja Ruduksen markkinaosuus Suomen betonirakennusmateriaalien markkinoilla oli vuonna 1999 noin [ ] ja kaupan kannalta relevantin valmisbetonin osalta sen markkinaosuus Suomessa vuonna 1999 oli [40–60] %. Iisveden lähialueilla Lohja Ruduksen markkinaosuus valmisbetonin osalta oli ilmoittajan mukaan kuitenkin vain [alle 15] %. Iisbetonin markkinaosuus valmisbetonin osalta Iisveden alueella on ilmoittajan mukaan [alle 5] %. Iisveden alueella on Lohja Rudusta ja Iisbetonia suurempia kilpailijoita kuten Lujabetoni Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia valmisbetonimarkkinoilla Suomessa tai Iisveden lähiseuduilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Lohja Rudukselle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohja Rudus Oy Ab hankkii koko Iisbetoni Oy:n kiviaines- ja betoniliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] CRH-konserni on hankkinut Lohja Ruduksen ja Finnsementti Oy:n osakekannat 7.5.1999 ja Lohja Rudus on hankkinut koko Karkkilan Betoniasema Oy:n osakekannan 10.12.1999 (ks. Kilpailuviraston ratkaisut dnro 452/81/99 ja dnro 1144/81/99). Lisäksi Lohja Rudus on hankkinut pienehköjä yrityksiä vuonna 1999 ennen CRH / Lohja Rudus -kauppaa.