Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.1.2000

Diaarinumero

1169/81/1999

Osapuolet

Novo Group Oyj / Profit Mediat Oy

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (Novo) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 5.1.2000 hankkineensa määräysvallan Profit Media Oy:ssä (Profit Media).

Novon kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 1,8 miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuodelta 1998 on noin [yli 150][1] miljoonaa markkaa. Profit Median omaan noin 6 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät (henkilöomistajat ja Pikseli Advanced Network Solutions Oy) sitoutuvat pidättäytymään kaikesta toiminnasta, joka voi välittömästi kilpailla yhtiön kaupantekohetkellä harjoittaman liiketoiminnan kanssa. Kilpailukielto koskee sekä myyjiä itseään että näiden määräysvaltaan kuuluvia yrityksiä sekä […][2] (Pikseli Advanced Network Solutions Oy:n omistajat) ja heidän määräysvaltaansa kuuluvia yrityksiä. Kilpailukielto on voimassa 31.12.2003 saakka. Kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta ei ole rajattu.

Päätös ja sen perustelut

Novo-konserni on tietotekniikkapalveluja, ohjelmistoja ja atk-laitteita tarjoava yritys. Se on viime vuosina rakentanut sähköisen liiketoiminnan liiketoiminta-aluetta yritysostoin. Konserniin kuuluvan Novostoren erityisosaamista ovat olleet extranet-ratkaisut. Vuoden 1999 lopussa Novo hankki omistukseensa mm. sähköisten kauppapaikkojen rakentamiseen erikoistuneen Superweb Oy:n.

Hankinnan kohteena oleva Profit Media on erikoistunut sähköisen liiketoiminnan kolmanteen sektoriin eli intranet-ratkaisuihin sekä sijoittajaviestintäratkaisuihin.

Novosta tulee näiden hankintojen myötä merkittävä ja monipuolinen toimija internet-palveluiden suunnittelun ja tuotannon markkinoille. Täsmällisten relevanttien markkinoiden määrittely ei ole kyseisen yrityskaupan kilpailuvaikutusten tutkimiseksi tarpeellista. Novon markkinaosuus on yrityskaupan jälkeenkin internet-palveluihin liittyvillä markkinoilla pienempi kuin monella sen kilpailijalla Suomessa. Myöskään Novon asema muilla tietotekniikkapalvelujen markkinoilla ei ole niin vahva, että tutkittavana oleva yrityskauppa antaisi aihetta epäillä kilpailun estymistä internet-palvelujen lähimarkkinoilla Suomessa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy haetun kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi, kuitenkin siten, että liitännäisenä hyväksyttävä kilpailukielto voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupantekohetkellä. Liitännäisenä hyväksyttävä kilpailukielto voi koskea myös […][3], joita kilpailuvirasto pitää ilmoittajan esittämän selvityksen perusteella sellaisina myyjän (Pikseli Advanced Network Solutions Oy:n) edustajina, jotka voisivat taitotietonsa ja asiakassuhteidensa avulla aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevan liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena

[2] Henkilöiden nimet poistettu liikesalaisuutena

[3] Henkilöiden nimet poistettu liikesalaisuuksina