Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.1.2001

Diaarinumero

1169/81/2000

Osapuolet

KSP Yhtiöt Oyj / Acta Systems Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.12.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa KSP Yhtiöt Oyj (jäljempänä KSP) hankkii Acta Systems Oy:n (jäljempänä Acta) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

KSP-konsernin toimialaan kuuluu erityisesti puhelu- ja tietoliikennepalveluiden tarjoaminen sekä muu siihen liittyvä liiketoiminta. KSP:n eri liiketoiminta-alueet on eriytetty omiin tytäryhtiöihinsä, joista Yomi Group toimii hankinnan kohteen kanssa osittain samoilla markkinoilla.[1]

Actan pääliiketoimintaa on ohjelmistoprojektiliiketoiminta, joka sisältää ohjelmistoprojektien toimitusta (mm. alihankintaa) sekä teollisuusprosessien ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyviä töitä. Acta harjoittaa myös vähäisessä määrin eräiden itse tuotettujen ohjelmistotuotteiden kehittelyä ja lisensointia (ohjelmistotuoteliiketoimintaa).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

KSP-konsernin liikevaihto oli vuonna 1999 noin 223 miljoonaa markkaa. KSP kuuluu Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) kilpailuoikeudelliseen yritysryhmään. Elisan ja sen yritysryhmän konsolidoimaton yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli noin 7,5 miljardia markkaa. Actan liikevaihto vuonna 1999 oli noin 14 miljoonaa markkaa. Kun Actan liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, ylittää hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa ainoastaan ohjelmistoprojektiliiketoiminnassa, sillä Actan valmisohjelmat ovat tyypiltään täysin erilaisia kuin minkään Elisan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden tuottamat ohjelmat. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteinen markkinaosuus ei kuitenkaan ohjelmistoprojektiliiketoiminnassa eikä millään muillakaan markkinoilla ylitä 15 %. Ohjelmistoprojektiliiketoiminnan alalla toimii lukuisia sekä koti- että ulkomaisia kilpailijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi KSP:lle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa KSP Yhtiöt Oyj hankkii määräysvallan Acta Systems Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Yomi Groupiin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Yomi Vision Oy (ohjelmistotuotteet), Yomi Fusion Oy (IT- ja uusmedian integraatiopalvelut) sekä Yomi Solution Oy (ohjelmistotuotanto). Yomi Groupin lisäksi KSP-konserniin kuuluvat Kestel Oy ja Kesnet Oy, joista Kestel on keskittynyt tietoliikenteen palvelutoimintoihin ja Kesnet vastaa televerkkotoiminnasta.