Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

31.1.2000

Diaarinumero

1172/81/1999

Osapuolet

Leo Group, Inc. / MacManus Group, Inc.

Asian vireilletulo

Yhdysvaltalaiset Leo Group, Inc. (jäljempänä Leo) ja MacManus Group, Inc. (MacManus) ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 17.01.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti, että ne ovat sopineet sulautumisesta.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Leo on holding-yhtiö maailmanlaajuiselle verkostolle markkinointi- ja viestintätoimintayksiköitä. Ne luovat ja toimittavat asiakkailleen laaja valikoimaa mainontatoimintoja lukuisiin viestintävälineisiin. Lisäksi ne toimivat interaktiivivisen viestinnän parissa. Leo tarjoaa asiakkailleen myös erikoispalveluja kuten suoramarkkinointia, tietokantamarkkinointia sekä interaktiivista ja digitaalista viestintää. Se hoitaa useiden maailman tunnetuimpien brandien markkinointia. Suomessa Leo tarjoaa mainontapalveluja Leo Burnett Oy:n (aiemmin LAB Advertising Oy) kautta, joka luo ja tuottaa mainontaa, suoramarkkinointia ja myynninedistämismateriaalia Suomessa toimiville asiakkaille.

MacManus on maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka koostuu erilaisista mainonta-, markkinointi- ja viestintäyrityksistä. MacManusin yksiköt tarjoavat laajan valikoiman markkinointipalveluja. Se hoitaa useiden kansainvälisten suuryritysten mainontaa. MacManus toimii neljällä mainontamerkillä, jotka ovat D’Arcy Masius Benton & Bowles, N.W. Ayer & Partners, The Kaplan Thaler Group ja Buhler & Partners. Suomessa MacManus toimii D’Arcy Masius Benton & Bowles Oy Ab:n, AS Media Compete Finland Oy:n sekä IMP Helsinki Oy:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Leo ja MacManus ovat sopineet sulautumisesta. Leon maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 4,33 mrd mk ja McManusin noin 3,9 mrd mk. Sekä Leo että McManus harjoittavat kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Leo ja MacManus ovat maailmanlaajuisia kilpailijoita mainostoimistoliiketoiminnassa. Niillä on kaksi pääliiketoimintahaaraa: merkkituotemainonta ja mediapalvelut. Merkkituotemainontaan sisältyvät mainoksen kehittämiseen kuuluvat luovat ja strategiset prosessit sekä mainoksen tuottaminen. Mediapalveluihin sisältyy sen median suunnittelu ja osto, jossa mainos esitetään

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Leon ja MacManusin markkinaosuudet Suomessa ovat selvästi alle 5 % riippumatta siitä, miten mainontamarkkinat määritellään.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Leo Group, Inc. ja MacManus Group, Inc. ovat sopineet sulautumisesta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.