Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.1.2003

Diaarinumero

1175/81/2002

Osapuolet

BACP Europe Fund IV M LP / Paroc Group Oy Ab

Asian vireilletulo

BACP Europe Fund IV M LP (BACP) on 20.12.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Paroc Group Oy Ab:ssä (Paroc).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BACP on investointirahasto, [ ][1]. BACP Group:n pääasialliseen liiketoimintaan kuuluu investointi eurooppalaisiin yhtiöihin.

Paroc valmistaa, kehittää ja jakelee vuorivillaeristeitä rakennusteollisuudelle sekä muulle teollisuudelle. Parocilla on kolme päätuotantoalaa: rakennuseristeet, tekniset eristeet sekä rakennuspaneelit. Parocin tuotteiden keskeiset sovellusalat ovat paloturvallisuus, lämmöneristäminen, veden- ja kosteudeneristäminen, äänenvaimennus sekä laitevalmistus. Parocilla on valmistustoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Liettuassa ja Iso-Britanniassa sekä myyntikonttoreita 13 eri maassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BACP -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ 155–165 ] miljoonaa euroa. Parocin vastaava liikevaihto oli noin 282 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoitusvelvollisen näkemyksenä on, että yrityskaupan kannalta relevantit markkinat koskevat toisaalta eristemarkkinoita sekä mineraalieristeitä että muovipohjaisia eristeitä ja toisaalta paneeleja. Parocin markkinaosuus Suomen eristemarkkinoilla vuonna 2001 oli [ 40–60 ] %. Pääosa Parocin paneelituotannosta myydään ulkomaille. Suomeen jäävä osuus tuotannosta on yrityskaupan ilmoittajan mukaan vain [ alle 30 % ]. Vuonna 2001 yhtiön markkinaosuus Suomessa oli [ alle 30 % ]. BACP:n yritysryhmällä ei ole toimintaa eriste- tai paneelimarkkinoilla. BACP eikä mikään sen yritysryhmään kuuluva investointirahasto toimi ilmoittajan mukaan myöskään vertikaalisilla markkinoilla suhteessa Parociin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BACP Europe Fund IV M LP hankkii määräysvallan Paroc Group Oy Ab:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.