Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.1.2003

Diaarinumero

1183/81/2002

Osapuolet

Pon Holdings B.V. / Cramo AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 20.12.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Pon Holdings B.V. hankkii määräysvallan Cramo AB:sta Addum Intressenter AB:n kautta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Pon Holdings B.V. on Pon Holdings -nimisen konsernin (”Pon”) emoyhtiö. Ponin liiketoiminta keskittyy pääasiassa ajoneuvoihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Pon toimii henkilöautojen, hyötyajoneuvojen, rekkojen sekä moottoreiden, autovaraosien ja materiaalikäsittelykoneiden maahantuojana ja jakelijana. Ponin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat myös rahoituspalvelut, teolliset tuotteet sekä tietoliikennetuotteet. Ponilla ei ole toimintaa Suomessa.

Pon on tehnyt 20.12.2002 ostotarjouksen Geveke N.V:stä (”Geveke”). Nyt tarkasteltavana olevan yrityskaupan toteutuessa Geveke on osa Ponia. Geveke tarjoaa osto-, markkinointi-, jakelu-, huolto-, leasing-, vuokraus- ja ostomyyntipalveluita. Geveken tuotevalikoimaan kuuluu diesel- ja bensiinikoneita, koneistoja, elektronisia komponentteja sekä erilaisia teknisiä kulutustavaroita teollisuuden, rakennusteollisuuden sekä julkisen sektorin käyttöön. Gevekellä on pääasiallista toimintaa Alankomaissa, Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Suomessa Gevekellä on tytäryhtiö Geveke Industrial Oy (entinen Finn-Metric Oy). Geveke Industrial Oy markkinoi ja tuo maahan elektroniikka-alan teknologiaa. Sen jakelemia tuotteita ovat pääasiassa erilaiset testaus- ja mittauslaitteet, komponentit elektronisiin järjestelmiin sekä tietoturvatuotteet.

Cramo AB:n (”Cramo”) toimialana on rakennuskoneiden- ja laitteiden sekä liikuteltavien tilaelementtien vuokraus. Cramon liiketoiminta on keskittynyt pääasiassa Ruotsiin. Suomessa Cramolla on kaksi tytäryhtiötä, Helsingin Kone-Pekka Oy ja Vuokramestarit Oy. Kone-Pekan ja Vuokramestarien pääasiallisena toimialana on koneiden ja muiden laitteiden vuokraus rakennusteollisuudelle. Vuokrattavat tuotteet ovat pääasiassa rakennuslaitteita, lämmityslaitteistoja, hissejä, nostimia, nostolaitteita ja telineitä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen määräysvallan hankinta. Vuonna 2001 Ponin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin […][1] euroa. Hankinnan kohteena olevan Cramon liikevaihto oli vuonna 2001 noin 210 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa millään hyödykemarkkinoilla ja suomalaisten tytäryhtiöiden markkinaosuudet niiden toimialoilla ovat alle 10 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Pon Holdings B.V. hankkii määräysvallan Cramo AB:sta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.