Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.1.2002

Diaarinumero

1191/81/2001

Osapuolet

Global Air Movement (Luxembourg) Sarl/ABB Air Handling Equipment -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Global Air Movement (Luxembourg) Sarl on 19.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii ABB Handels Und Verwaltungs AG:n ABB Air Handling Equipment -liiketoiminnan.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Yrityskaupan ilmoittajana on Global Air Movement (Luxembourg) Sarl, jossa määräysvaltaa käyttää yksityinen pääomarahasto Compass Partners European Equity Fund, L.P. (Bermuda) (jäljempänä Compass). Compass tekee oman pääoman ehtoisia sijoituksia Euroopassa toimiviin liikeyrityksiin. Compassin omistuksessa on tällä hetkellä neljä pääliiketoimintaa, jotka liittyvät virvoitusjuomateollisuudelle myytävien myyntiautomaattien valmistukseen, elektroniikkakomponenttien valmistukseen, kuntosalitoimintaan ja puhallinliiketoimintaan.

Compassin omistamista liiketoiminnoista puhallinliiketoimintaa harjoittaa Global Air Movement Holdings Limited (jäljempänä GAML). GAML omistaa Woods Air Movement Limitedin, jonka yritysryhmään kuuluu suomalainen tytäryhtiö Woods Puhallin Oy. GAML:n omistamat yhtiöt valmistavat ja myyvät puhaltimia. GAML:n puhallinliiketoimintaan kuuluu rajoitetusti myös ilmankäsittelykoneiden valmistusta ja myyntiä. Suomessa GAML myy rakennusten (liikerakennukset) ilmastointiin tarkoitettuja puhaltimia sekä vähäisessä määrin teollisuusprosesseihin tarkoitettuja puhaltimia ja OEM:ille (original equipment manufacturers) myytäviä puhaltimia. GAML ei tarjoa Suomessa tilauskohtaisesti suunniteltavia puhaltimia raskaaseen teolliseen käyttöön tai suuriin infrastruktuuriprojekteihin eikä myöskään ilmankäsittelykoneita. GAML eli käytännössä Woods Puhallin Oy edustaa ilmankäsittelyjärjestelmien komponentteja valmistavan Gebruder Trox GmbH:n (jäljempänä Trox) tuotteita Suomessa.

Yrityskaupan kohteena on ABB Air Handling Equipment -liiketoiminta (jäljempänä ABB AH). Liiketoiminta muodostuu ilmankäsittelyjärjestelmätuotteista, jälleenmyyjille myytävistä tuotteista, OEM:ille myytävistä osista ja puhaltimista. Ilmankäsittelyjärjestelmätuotteisiin kuuluu ilmankäsittelykoneiden ja ilmankäsittelylaitteiden pääteosien valmistus ja myynti. Jälleenmyyjille myytäviin tuotteisiin kuuluu lähinnä erilaisten komponenttien valmistus ja myynti. OEM:ille myytäviin osiin kuuluu osien myynti teollisuuden koneiden ja ilmankäsittelykoneiden valmistajille. Puhaltimiin kuuluu raskaassa teollisessa käytössä tai suurissa infrastruktuuriprojekteissa käytettävien tilauskohtaisesti suunniteltavien puhaltimien, teollisuusprosesseissa käytettävien puhaltimien ja pääasiassa asuinrakennuksissa käytettävien ilmastointipuhaltimien valmistus ja myynti.

Kohteeseen kuuluu useita eri maissa toimivia yhtiöitä, joista Suomessa toimii ABB Fläkt Oy. Se tarjoaa ilmankäsittelyjärjestelmätuotteita, mukaan lukien ilmankäsittelykoneet, jälleenmyyjille myytäviä tuotteita (ilmankäsittelyjärjestelmien pääteosat ja kanavat), erilaisia komponentteja OEM:ille (esim. lämmönvaihtimet) ja puhaltimia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Global Air Movement (Luxembourg) Sarl hankkii ABB Air Handling Equipment -liiketoiminnan, johon kuuluu 13 kolmessa eri maanosassa toimivaa yhtiötä. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukainen yrityskauppa. Hankkijan yritysryhmän liikevaihto vuonna 2000 oli noin [4–6][1] mrd mk ja kohteen noin [2–3] mrd mk. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja on tarkastellut markkinoita jakamalla ne ilmankäsittelyjärjestelmiin, jälleenmyyjille myytäviin tuotteisiin, OEM:ille myytäviin osiin ja puhaltimiin.

Ilmankäsittelyjärjestelmiin kuuluvat ilmankäsittelykoneet, ilmankäsittelyjärjestelmien pääteosat, jäähdytinpalkit, ilmanhajottimet sekä muut näissä järjestelmissä käytettävät osat. Jälleenmyyjille myytäviin tuotteisiin kuuluvat jälleenmyyjiä varten valmistetut ja heille myytävät tuotteet (”standardoidut listatuotteet”), joita ovat erityisesti ilmankäsittelylaitteiden pääteosat, ilmastointikanavat ja lämmönvaihtimet. OEM:ille myytäviin osiin kuuluvat kaikki ilmankäsittelykoneissa, lämmönsiirtosovellutuksissa ja muissa sovellutuksissa käytettävät laitteet, joita myydään OEM:ille, järjestelmien kokoajille ja urakoitsijoille. Puhaltimet ilmoittaja on jakanut valmistajien, tuotteiden, hintojen ja asiakkaiden eroavaisuuksien perusteella kolmeen pääryhmään, jotka kukin muodostavat erilliset tuotemarkkinat. Puhaltimet on tämän mukaisesti jaettu raskaassa teollisuudessa tai laajoissa infrastruktuuriprojekteissa käytettäviin tilauskohtaisesti suunniteltaviin puhaltimiin, yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitettuihin puhaltamiin ja rakennusten ilmastointipuhaltimiin. Ilmoittaja katsoo, ettei puhaltimien välillä ole tuotemarkkinoiden näkökulmasta perusteltua tehdä eroa niiden tekniikan perusteella, eikä niitä siten tulisi jakaa edelleen aksiaali-, keskipakois- ja sekavirtapuhaltimiin. Aksiaalipuhaltimia käytetään ilmoittajan mukaan suurten ilmamäärien kuljettamiseen ja keskipakoispuhaltimia käytetään korkealla paineella tapahtuvaan ilman siirtoon. Sekavirtapuhaltimet ovat aksiaali- ja keskipakoispuhaltimien yhdistelmiä.

Kilpailuviraston selvityksen mukaan aksiaali- ja keskipakoispuhaltimet eroavat toisistaan mm. käyttötarkoituksen ja teknologian suhteen. Puhallintyypin valintaan vaikuttaa mm. käytettävä kanavisto, liikuteltavan ilmamassan määrä, paineen tarve ja ilmassa olevien pölypartikkeleiden määrä. Kilpailuviraston arvion mukaan ko. tapauksessa kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä puhallinmarkkinoita täsmällisesti. Lopullista kantaa ei siten tarvitse ottaa siihen, voidaanko aksiaali- ja keskipakoispuhaltimia pitää siinä määrin toisiaan korvaavina tuotteina, että ne muodostaisivat yhdessä relevantit hyödykemarkkinat. Jäljempänä noudatetaan ilmoittajan käyttämää jaottelua tilauskohtaisesti suunniteltaviin puhaltimiin, yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitettuihin puhaltimiin ja rakennusten ilmastointipuhaltimiin. Ilmoittaja on käsitellyt erikseen myös aksiaali- ja keskipakoispuhaltimien markkinoita. Kilpailuviraston näkemys on, että kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen jaotella tilauskohtaisesti suunniteltavia puhaltimia, yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitettuja puhaltimia ja rakennuspuhaltimia erikseen aksiaali- ja keskipakoispuhaltimiin.

Ilmankäsittelyjärjestelmien ja jälleenmyyjille myytävien tuotteiden osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan arvion mukaan kansalliset. OEM:ille myytävien tuotteiden osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat Euroopan laajuiset. Puhaltimien osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat muiden kuin tilauskohtaisesti suunniteltavien puhaltimien osalta kansalliset. Tilauskohtaisesti suunniteltavien puhaltimien osalta ilmoittaja arvioi relevantit maantieteelliset markkinat maailmanlaajuisiksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupalla on vaikutusta ilmankäsittelyjärjestelmien myynnin markkinoilla ja erityisesti puhaltimien markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla on ilmoittajan mukaan jäljempänä mainittujen tuoteryhmien sisällä päällekkäistä toimintaa Suomessa. Nämä tuoteryhmät ovat jälleenmyyjille myytävät tuotteet, OEM:ille myytävät osat, yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitetut puhaltimet ja rakennusten ilmastointipuhaltimet. Jos puhaltimia tarkastellaan teknologiakohtaisesti, osapuolilla on päällekkäisyyksiä aksiaalipuhaltimissa.

Jälleenmyyjille myytävien tuotteiden osalta GAML eli Woods Puhallin Oy myy Suomessa puhaltimia ja toimii tiettyjen Troxin valmistamien tuotteiden edustajana. Puhaltimet muodostavat ilmoittajan mukaan erilliset relevantit hyödykemarkkinat, joten niissä syntyviä päällekkäisyyksiä käsitellään jäljempänä. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä erilaisissa pääteosissa, kuten esim. palo- ja savunpoistopelleissä sekä erilaisissa hajottimissa. Ilmoittaja katsoo, ettei päällekkäisyyksistä aiheudu kilpailuongelmia, sillä GAML toimii ainoastaan Troxin tuotteiden edustajana Suomessa. GAML:n myymien tuotteiden arvo on Suomessa ilmoittajan mukaan vähäinen ja myös syntyneet päällekkäisyydet ovat vähäisiä. Markkinoilla on lisäksi useita muita yrityksiä, jotka valmistavat tai toimittavat Trox-tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita. Kilpailuviraston selvitys tukee tätä näkemystä.

OEM:ille myytävissä osissa osapuolilla on päällekkäistä toimintaa ilmoittajan mukaan ainoastaan puhaltimissa. ABB AH:lla on laaja tuotevalikoima OEM:ille myytäviä osia. GAML myy OEM:ille kuitenkin pelkästään puhaltimia ja niiden osalta ainoastaan lämmönsiirtosovellutusten niche-segmenttiin kuuluvia puhaltimia. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus OEM:ille myydyissä puhaltimissa on ilmoittajan arvion mukaan Euroopassa noin [5–15] % ja Suomessa noin [alle 10] %. Puhaltimien osalta päällekkäisyyksiä käsitellään päätöksessä erikseen. Kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei tässä tapauksessa ole tarpeen määritellä sitä, muodostaisivatko OEM:ille myydyt puhaltimet erilliset relevantit hyödykemarkkinat.

Puhaltimien osalta yrityskaupan osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäisyyksiä tilauskohtaisesti suunniteltavissa puhaltimissa, sillä GAML ei toimi ko. markkinoilla Suomessa. Myynnin kokonaisarvo koko maailmassa on ilmoittajan arvion mukaan noin [4–5] mrd mk, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [10–20] %. Osapuolilla on päällekkäistä toimintaa yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitetuissa puhaltimissa ja rakennusten ilmastointipuhaltimissa. Yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitettujen puhaltimien myynnin kokonaisarvo Suomessa on ilmoittajan mukaan 65–100 milj. mk, josta GAML:n markkinaosuus on [alle 5] % ja ABB AH:n noin [alle 10] %. Rakennusten ilmastointipuhaltimissa GAML:n ja ABB AH:n toiminta on ilmoittajan mukaan vain rajoitetusti päällekkäistä. GAML valmistaa ja myy liikerakennusten ilmastointipuhaltimia, mutta ei myy puhaltimia asuinrakennuksiin. ABB AH valmistaa ja myy ilmastointipuhaltimia ensisijaisesti asuinrakennuksiin, mutta vain rajoitetusti liikerakennuksiin. Rakennusten ilmastointipuhaltimien myynnin kokonaisarvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin [150–200] milj. mk, josta GAML:n markkinaosuus on noin [10–20] % ja ABB AH:n noin [5–15] %. Liikerakennusten osalta myynnin kokonaisarvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin [100–150] milj. mk, josta GAML:n markkinaosuus on noin [15–25] % ja ABB AH:n noin [alle 10] %.

Aksiaaliaalipuhaltimissa osapuolilla on ilmoittajan mukaan vähäisiä päällekkäisyyksiä. GAML:n Suomessa myymät puhaltimet ovat ilmoittajan mukaan aksiaalipuhaltimia, kun taas ABB AH:n Suomessa myymistä puhaltimista on vain pieni osa ko. puhaltimia. Aksiaalipuhaltimien myynnin kokonaisarvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin [150–200] milj. mk tai enemmän. GAML:n markkinaosuus on ilmoittajan arvion mukaan noin [10–20] % ja ABB AH:n noin [alle 5] %. Keskipakoispuhaltimissa osapuolten toiminnoissa ei ilmoittajan mukaan ole Suomessa päällekkäisyyttä. GAML ei myy keskipakoispuhaltimia Suomessa, kun taas ABB AH:n Suomessa myymät puhaltimet ovat lähes kaikki keskipakoispuhaltimia. GAML ei myy sekavirtapuhaltimia Suomessa.

Kilpailuvirasto on kuullut asiassa kolmansia osapuolia. Viraston saaman selvityksen mukaan yrityskaupan osapuolilla on katsottu olevan vahva asema aksiaalipuhaltimissa ja savunpoistopuhaltimissa. Savunpoistopuhaltimia voidaan Kilpailuviraston selvityksen mukaan pitää aksiaalipuhaltimien yhtenä segmenttinä. Osapuolten arvioitu vahva asema koskee siten vain tiettyä osaa aksiaalipuhaltimien markkinoista. Markkinoilla on yrityskaupan osapuolten lisäksi muita savunpoistopuhaltimia toimittavia yrityksiä, kuten Miraco Oy, Novenco, Onninen Oy, Koja Yhtiöt Oy ja Oy Ventur Finland Ab. Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi ei ole tarpeen määritellä aksiaalipuhaltimien markkinoita täsmällisesti. Tätä lähestymistapaa tukee ilmoittajan antamat, markkinoita koskevat tiedot sekä kilpailuviraston kuulemien markkinaosapuolten näkemykset. Osa viraston kuulemista markkinaosapuolista arvioi aksiaalipuhaltimien markkinoiden kokonaisarvon ilmoitettua pienemmäksi ja keskittymän markkinaosuuden ilmoitettua suuremmaksi. Myös ne markkinaosapuolet, jotka eivät ole esittäneet arviota markkinoiden kokonaisarvoksi, arvioivat keskittymän osuuden ilmoitettua suuremmaksi. Osa viraston kuulemista markkinaosapuolista arvioi osapuolten markkinaosuudet myös yleiseen teolliseen käyttöön tarkoitetuissa puhaltimissa ja rakennusten ilmastointipuhaltimissa ilmoitettua suuremmiksi.

Kilpailuviraston tekemän selvityksen mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että yrityskaupan seurauksena kilpailu rajoittuisi kilpailunrajoituslain 11 d §:n tarkoittamalla tavalla. Puhaltimien markkinoilla toimii myös useita kilpailijoita Suomessa ja Euroopassa. Puhaltamien markkinoilla toimii Suomessa ilmoittajan mukaan mm. Koja Yhtiöt Oy, Miraco Oy, Onninen Oy, Oy Ventur Finland Ab sekä Vallox Oy ja Ziehl-ebm Oy.

Kilpailuviraston selvityksessä yrityskaupan osapuolilla on arvioitu olevan vahva asema myös ilmankäsittelykoneissa ja ilmankäsittelyjärjestelmien pääteosissa. Ilmoittaja on lukenut nämä laitteet osaksi ilmankäsittelyjärjestelmien markkinoita. Ilmankäsittelyjärjestelmissä yrityskaupan osapuolilla ei ole ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa Suomessa. Ilmankäsittelyjärjestelmät ovat keskeinen osa ABB AH:n liiketoimintaa. GAML ei kuitenkaan toimi ilmankäsittelyjärjestelmissä Suomessa. GAML tarjoaa järjestelmiin kuuluvista osista ainoastaan ilmankäsittelykoneita ja näitäkin yksinomaan Isossa-Britanniassa. Ilmankäsittelyjärjestelmien pääteosissa päällekkäisyys syntyy Suomessa ainoastaan aiemmin todetun mukaisesti GAML:n edustamien Trox-tuotteiden kautta.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan ABB ja sen tytäryhtiöt eivät saa [ ] vuoden aikana sopimuksen[2] tekohetkestä a) aloittaa mitään kielletyn liiketoiminnan piiriin kuuluvaa toimintaa missään osassa maailmaa; b) houkutella tai yrittää houkutella tietyin rajoituksin ketään ABB AH:n tavarantoimittajista luopumaan toimituksestaan taikka rajoittamaan tai muuttamaan olennaisilta osiltaan toimitusehtoja; tai c) käyttää tai (siinä määrin kuin se kohtuudella voi) sallia samaan yritysryhmään kuuluvan tytäryhtiöiden käyttävän ostajan sopimuksen perusteella hankkimaa rekisteröityä tai rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, toimi- taikka tuotenimeä tai mitä tahansa muuta nimeä, jonka tarkoituksena on sekoittaa tai se todennäköisesti sekoittuu sellaisen rekisteröidyn tai rekisteröimättömän tavaramerkin, toimi- tai tuotenimen kanssa, jota ABB AH käyttää, lukuun ottamatta Fläkt-lisenssisopimuksen mukaista Fläkt-merkkiä ja kaikkia muita sopimuksen perusteella lisensioituja immateriaalioikeuksia.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa[3], jonka mukaan ABB-konserniin kuuluva yhtiö ei saa [ ] vuoden aikana kaupan voimaansaattamispäivästä lukien tietyin rajoituksin suoraan tai epäsuoraan houkutella tai yrittää houkutella ketään ABB AH:n työntekijää katkaisemaan työsuhteensa ostajaan tai mihin tahansa sen tytäryhtiöön.

Ilmoittaja katsoo, että liitännäisrajoitukset liittyvät suoraan yrityskauppaan ja ovat tarpeellisia sen toteuttamiselle. Ehdot varmistavat kohteen täyden arvon mukaan lukien liikearvon ja taitotiedon siirtymisen ostajalle. Ilmoittaja katsoo, että rajoitukset ovat tarpeen, kun otetaan huomioon myyjän suuret taloudelliset resurssit, siirtyvän taitotiedon omaksumiseen ja hyödyntämiseen kuluva aika, tuotteen elinkaari ja se, ettei ostaja ole toiminut Suomessa kuin puhaltimien markkinoilla.

Kilpailuvirasto katsoo, että myyjälle asetettua a) kohdan mukaista kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla hankinnan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista. Kohdan b) mukaista tavarantoimittajiin kohdistuvaa toimintakieltoa ja kohdan c) mukaista tavaranmerkin käyttämistä koskevaa kieltoa voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle vain siltä osin kuin niiden vaikutus ei ylitä hyväksytyn kilpailukiellon vaikutusta.

Kilpailuvirasto katsoo, että myyjälle asetettua rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Rekrytointikielto on yrityskauppaa koskevassa sopimuksessa rajattu koskemaan vain aktiivista rekrytointia. Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, että rekrytointikielto voi kohdistua vain kohteen johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Global Air Movement (Luxembourg) Sarl hankkii ABB Air Handling Equipment -liiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy myyjälle asetetun kilpailukiellon, toimintakiellon ja tavaramerkin käyttöä koskevan kiellon sekä rekrytointikiellon edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa selostetuin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Sopimuksella tarkoitetaan yrityskauppaa koskevan sopimuksen (Purchase Agreement) liitteenä olevaa kilpailukieltosopimusta (Non-Competition Agreement).

[3] Rekrytointikielto sisältyy yrityskauppaa koskevaan sopimukseen (Purchase Agreement).