Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.1.2002

Diaarinumero

1193/81/2001

Osapuolet

Mehiläinen Oy / Oy Kirurgikeskus Lansetti Ab

Asian vireilletulo

Mehiläinen Oy (jäljempänä Mehiläinen) on 14.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jolla se on hankkinut määräysvaltaansa Oy Kirurgikeskus Lansetti Ab:n (jäljempänä Lansetti). Kauppa on toteutettu osakekaupoin vuodenvaihteessa 2000–2001.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mehiläisen toimialana on kattavien lääketieteellisten palveluiden tarjoaminen. Se tarjoaa mm. kaikkien tärkeimpien lääketieteen erikoisalojen palveluita, kirurgisia palveluita, sairaala-, työterveys- ja kuvantamispalveluita sekä kliinisiä laboratoriopalveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli noin 240 miljoonaa markkaa. Mehiläinen on syntynyt Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautumisen seurauksena, ja siinä yhteistä määräysvaltaa käyttävät pääomasijoitusyhtiö CapMan Capital Management Oy (jäljempänä CapMan) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (jäljempänä Sitra).

Lansetti on avoterveydenhuollon palveluiden tuottaja. Se tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluita sekä operatiivisia toimenpiteitä. Lansetilla on tytäryhtiö, Oy Lääkäripalvelu Lansetti – Läkartjänst Ab, joka harjoittaa poliklinikkavastaanottotoimintaa. Lansetin liikevaihto vuonna 2000 oli noin 1,5 miljoonaa markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mehiläisen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan ja Sitra ovat hankkineet määräysvallan Mehiläisessä marraskuussa 2000[1]. Lansetin liikevaihtoon luetaan siten Mehiläisen ja siinä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoitusvelvollisen näkemyksenä on, että yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinat Suomessa. Relevantit markkinat muodostuvat siten ilmoittajan mukaan julkisen, yksityisen ja ns. kolmannen sektorin[2] terveydenhuollon palveluntuottajien toiminnasta valtakunnallisesti. Terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinat Suomessa ovat vuositasolla noin 46 miljardia markkaa tai noin 37 miljardia markkaa, jos tarkastellaan Mehiläistä vastaavien palveluntuottajien toimintaa (pl. tällöin esimerkiksi sairaankuljetukset, lääkkeet ja vammaishuolto). Mehiläisen markkinaosuus terveydenhuollon palveluiden markkinoilla on ilmoittajan arvion mukaan alle 1 % valtakunnallisesti ja alle 10 % Turun alueella. Lansetin markkinaosuus Turun alueella on prosentin osia. Turun alueen merkittäviä julkisten terveydenhuollon palveluiden tarjoajia ovat Turun Yliopistollinen Keskussairaala, Turun kaupunginsairaala ja kaupungin terveysasemat, Turunmaan sairaala sekä Raision aluesairaala. Mehiläisen ohella merkittävä yksityisen sektorin palveluntarjoaja Turun alueella on Lääkäriasema Pulssi. Alueella toimii lisäksi joitakin pienempiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Mehiläinen Oy on hankkinut määräysvallan Oy Kirurgikeskus Lansetti Ab:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautuminen hyväksyttiin niiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa 8.11.2000 ja 13.11.2000. CapMan ja Sitra tekivät 7.11.2000 sulautuvien yhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, jonka tarjousaika oli 14.11.–15.12.2000.

[2] Kolmannella sektorilla tarkoitetaan järjestöjä ja yhteisöjä, kuten Suomen Punainen Risti, Invalidiliitto ry, Keuhkovammaliitto ry sekä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö.