Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.3.2009

Diaarinumero

1193/81/2008

Osapuolet

Nordform Mark- och VA-system AB ja Peab Industri AB / St Eriks AB

Asian vireilletulo

Nordform Mark- och VA-system AB (”Nordform”) ja Peab Industri AB (”Peab Industri”) ovat 16.12.2008 toimittaneet Kilpailuvirastolle ennakkoilmoituksen järjestelystä, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan St Eriks AB:ssä (”St Eriks”). Sopimukset liiketoiminnan siirrosta ja osakeannista sekä osakassopimus allekirjoitettiin 26.2.2009. Yrityskaupassa Nordformin liiketoiminta yhdistyy Peab Industrin kokonaan omistamaan St Eriksin kanssa. Nordform saa vaihdossa 55 prosenttia St Eriksin osakkeista. Nordformin ja Peab Industrin yhteinen määräysvalta St Eriksissä perustuu osakassopimuksen määräyksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nordform on pohjoismaisen pääomasijoitusyhtiön Segulah III LP:n (”Segulah”) kokonaan omistama portfolioyhtiö. Nordform valmistaa ja myy esivalmistetusta betonista tehtyjä tuotteita päällystystöihin, vesi- ja viemäröintijärjestelmiä ja muuta rakennus- ja asennustarpeistoa Ruotsissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. betoniputket, pinnoitelaatat ja tukimuurit. Nordform toimii Suomessa ainoastaan keväällä 2008 ostetun, paineviemärialalla toimivan tytäryhtiönsä Skandinavisk Kommunalteknik AB:n välityksellä. Muut Segulahin portfolioyritykset eivät toimi samoilla markkinoilla yrityskaupan osapuolten kanssa.

Peab Industri kuuluu ruotsalaiseen Peab AB -rakennuskonserniin[1]. Peab Industri tuottaa tuotteita ja palveluita pohjoismaisille rakennus- ja laitosrakennusmarkkinoille. Konetoiminnan puitteissa Peab Industri harjoittaa nostureiden ja muiden rakennuskoneiden vuokrausta sekä jälleenmyyntiä. Tuotetoimialalla Peab Industri on erikoistunut sekä kiven ja soran (kiviaineksen) että betonin ja asfaltin valmistukseen. Yhtiö tarjoaa myös jalostettuja rakennustuotteita kuten betonielementtejä. Peab Industrin palvelut -toiminta sisältää asfaltointia, kuljetus- ja rakennuskoneiden vuokrausta sekä sähkö- ja televerkkojen tarvitsemia palveluita.

Peab Industrin liiketoimintaa Suomessa harjoittavat Marttilan Betonirakennus Oy (valmisbetonimassan valmistus ja myynti sekä kuljetus ja pumppaus), Vasa Betongstation (valmisbetonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin), Lambertsson Oy (kone-, sähkö- ja nosturivuokraus) ja YN-Sora Oy (soran ja hiekan otto).

St Eriks on ruotsalainen yritys, joka valmistaa betonituotteita. St Eriks valmistaa näitä tuotteita sekä raskaan rasituksen kohteena oleville liikennealueille että puutarhoja varten. Betonilaattatuotteisiin kuuluvat pihakivet, laatat, nurmikkolujitteet ja rännilaatat. Suomessa St Eriks myy ainoastaan itse valmistettuja koneellisesti tuotettuja betonilaattoja. Ilmoittajien mukaan St Eriksin toiminta Suomessa on hyvin pienimuotoista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Segulah -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin [alle 1,5][2] miljardia euroa, josta noin [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta[3]. Peab AB -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 3,6 miljardia euroa[4], ja St Eriksin vastaava liikevaihto oli noin 38 miljoonaa euroa. Peab AB -konsernin Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2007 oli noin [yli 20] miljoonaa euroa, ja St Eriksin vastaava liikevaihto oli noin [alle 1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa Suomessa. St Eriks toimii betonilaattojen markkinoilla ja Nordform toimii paineviemäreiden markkinoilla. Peab AB:n liiketoimintaa on pääasiassa talo- ja laitosrakentaminen. Peab Industrin liiketoimintaan Suomessa kuuluvat valmisbetonin valmistus ja myynti, rakennuskoneiden myynti ja vuokraus sekä vähäisessä määrin soran ja hiekan (kiviaineen) valmistus ja myynti. Ilmoittajien mukaan kaikkien em. yhtiöiden markkinaosuudet eri segmenteillä jäävät Suomessa vähäisiksi, ollen korkeimmillaan valmisbetonin osalta alle 10 %. Kaikilla segmenteillä on ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolia suurempia toimijoita. Osapuolten välillä ei ilmoittajien mukaan myöskään ole vertikaalisia yhteyksiä Suomen markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordform Mark- och VA-system AB ja Peab Industri AB hankkivat yhteisen määräysvallan St Eriks AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d, 11 e §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. Kilpailuviraston päätös 14.11.2008 yrityskaupan hyväksymisestä Peab AB / Peab Industri AB, dnro 968/81/08. Peab AB:n liiketoimintana on pääasiassa talo- ja laitosrakentaminen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Nordformin osalta vastaavat liikevaihdot olivat 60 miljoonaa euroa (maailmanlaajuinen) ja [alle 1] miljoonaa euroa (Suomi).

[4] Peab AB:n vuonna 2008 hankkiman Peab Industrin liikevaihto oli vuonna 2007 noin 789 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 20] miljoonaa euroa.