Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.1.2001

Diaarinumero

1197/81/2000

Osapuolet

Flextronics International Limited / Ojala-Yhtymä Oy

Asian vireille tulo

Kilpailuvirastolle on 22.12.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Flextronics International Limited (jäljempänä Flextronics) hankkii määräysvallan Ojala-Yhtymä Oy:ssä (jäljempänä Ojala). Myyjät ovat yksityishenkilöitä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Flextronics on maailmanlaajuinen konserni, jonka toiminta kattaa elektroniikkatuotteiden ko-ko tuotantoketjun alkaen tuotteiden suunnittelusta ja materiaalien hankinnasta tuotantoon, logistiikkapalveluihin ja loppukokoonpanoon saakka. Yhtiö on noteerattu New Yorkin pörssin Nasdaq-listalla. Konserniin kuuluu kolme suomalaista yhtiötä: Flextronics Holding Finland Oy, jolla ei ole liiketoimintaa sekä sen tytäryhtiöt Flextronics International Finland Oy, joka harjoittaa alihankintana piirilevyjen kokoonpanoa mukaan lukien siihen liittyvät lopputuotteen kokoamis- ja testauspalvelut ja teknillinen suunnittelutoimisto Flextronics Design Finland Oy, jonka myynnistä pääosa on konsernin sisäistä.

Kaupan kohde Ojala valmistaa tilaustyönä metallikomponentteja sekä metallikaappeja sähkötekniikan, elektroniikan ja telekommunikaation sovelluksiin. Yhtiö kokoaa myös integroituja metallikaappijärjestelmiä, joissa kaappeihin asennetaan sisälle mm. piirilevyjä, kaapeleita ja muuta elektroniikkaa. Ojala hankkii asentamansa elektroniset tuotteet omilta alihankkijoiltaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Flextronicsin liikevaihto tilikaudella 1999/2000 oli noin 25 mrd mk ja Ojalan noin 350 Mmk. Ojala harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Flextronicsin ja Ojalan toimintojen välillä ei ole Suomessa horisontaalista päällekkäisyyttä. Sen sijaan Flextronics ja Ojala toimivat toisiinsa nähden vertikaalisilla markkinoilla. Ojala on Flextronicsin potentiaalinen asiakas, sillä se käyttää piirilevyjä metallikaappijärjestelmien kokoonpanossa. Lisäksi Ojala toimittaa Flextronicille pieniä määriä metallikomponentteja.

Flextronicsin markkinaosuus Suomen elektroniikan valmistuspalvelujen markkinoilla on il-moittajan mukaan [5–20][1]%. Ojalan markkinaosuus metallikomponenttien ja metallikaappien sekä metallikaappijärjestelmien markkinoilla on [5–20][2] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Osakevaihtosopimuksessa on sovittu, että myyjät eivät […][3] aikana sopimuksen täytäntöönpanosta saa: a) olla mukana metallikaappien valmistustoiminnassa, sähkömekaanisessa sopimusvalmistustoiminnassa tai sähköalan sopimusvalmistustoiminnassa taikka muussa liiketoiminnassa, joka on olennaisesti samankaltaista kuin Flextronicsin tai sen tytäryhtiöiden palvelut tai tuotteet; b) rekrytoida tai houkutella työhön sellaista henkilöä, joka on ollut Flextronicsin tai sen tytäryhtiön työntekijä, eikä yritä rikkoa tällaisen henkilön työsuhdetta; c) yrittää katkaista kenenkään kolmannen liikesuhdetta Flextronicsiin; d) yrittää jonkun toisen puolesta houkutella Flextronicsin asiakkaita tai tavarantoimittajia tarkoituksena myydä tai tarjota jotakin tuotetta, jota Flextronics normaalisti myy tai tarjoaa.

Ilmoittaja katsoo, että sen esittämät liitännäisrajoitukset ovat välttämättömiä sen takaamiseksi, että kaupan kohteena olevat varat, mukaanlukien taitotieto ja goodwill, siirtyvät ostajalle täydestä arvostaan. Ojalan toiminta perustuu keskeisesti tuotekehitykseen ja kokemuksen avulla saavutettuun yksilölliseen osaamiseen metallitekniikassa. Tämä osaaminen muodostaa yrityskaupassa siirtyvien varojen ydinsisällön. Ojalan avainhenkilöt ovat keskeisesti tekemisissä asiakkaiden tuotekehittelyvaiheessa olevien tuotteiden kanssa. Ojalalla on hallussaan suunnittelu- ja valmistusratkaisuja sekä esimerkiksi myyntiehtoja koskevaa salassapidettävää tietoa. Toisaalta Ojalan perheen jäsenet (myyjiä) ovat saaneet mittavan maineen alansa osaajina ja luotettavina yhteistyökumppaneina. Nimen tuoma lisäarvo parantaa olennaisesti myyjien mahdollisuuksia saavuttaa nopeasti markkinaosuutta ja houkutella takaisin vanhoja asiakkaita Flextronicsilta. Flextronicsille on siten ilmoittajan mukaan turvattava riittävä mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa Ojalan toimintaympäristössä ja asiakaspiirissä ennen myyjien mahdollisuutta ryhtyä kilpailemaan Flextronicsin kanssa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina kohtien a) ja b) mukaiset […] kilpailu- ja rekrytointikiellot. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan allekirjoittamishetkellä. Rekrytointikiellon osalta virasto toteaa, että se voi viraston aiemman käytännön mukaisesti koskea vain ns. aktiivista rekrytoimista ja kohdistua ainoastaan ns. johto- ja avainhenkilöihin. Kohdat c) ja d) Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi vain siltä osin kuin ne sisältyvät kilpailukiellon alaan.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Flextronics hankkii määräysvallan Ojalassa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoituksena Kilpailuvirasto hyväksyy […] kilpailu- ja rekrytointikiellon sekä Flextronicsin ja kolmannen osapuolen välisen liikesuhteen katkaisemista koskevan ehdon ja asiakkaiden ja tavarantoimittajien houkuttelemista koskevan ehdon, kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa todetuin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] […] -symbolilla merkityt kohdat poistettu liikesalaisuuksina.