Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.2.2001

Diaarinumero

1204/81/2000

Osapuolet

Tietoenator Oyj / Rautaruukki Oyj:n tietotekniikkaliiketoiminta

Asian vireille tulo

Tietoenator Oyj (Tietoenator) on 22.1.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 11 §:n mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Rautaruukki Oyj:n tietotekniikkaliiketoiminnan (Rautaruukki Tietotekniikka).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tietoenator on vaativien tietojärjestelmien rakentamiseen, kehittämiseen, integrointiin ja ylläpitoon erikoistunut tietotekniikan palvelukonserni, jonka liiketoiminta käsittää laajasti erilaisia järjestelmiä, sovelluksia, tiedonsiirtopalveluja, tuotekehityspalveluja, konsultointia sekä käyttö- ja tukipalveluja. Tietoenatorin liiketoiminta painottuu suurille asiakasyhteisöille pitkäkestoisten kumppanuussuhteiden puitteissa tarjottaviin korkean jalostusarvon asiantuntijapalveluihin.

Rautaruukki-konserni valmistaa terästä ja teräksen jatkojalostustuotteita sekä harjoittaa teräs- ja metallituotteiden tukkukauppaa ja palvelukeskustoimintaa. Hankinnan kohteena oleva Rautaruukki Tietotekniikka vastaa konsernin eri maissa sijaitsevien tuotantoyksiköiden tarvitsemista käyttöpalveluista sekä järjestelmien ja sovellusten ylläpidosta ja kehitystyöstä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tietoenatorin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 7,3 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto ja siihen kilpailunrajoituslain 11 b §:n nojalla Tietoenatorin 19.1.1999 jälkeen samalta toimialalta hankkimien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 166,5 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupassa Tietoenatorin hoidettavaksi siirretään koko Rautaruukki Tietotekniikan tuottamat käyttöpalvelut sekä tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalvelut lukuun ottamatta eräitä tietoturvallisuuteen tai tietohallintastrategiaan liittyviä toimintoja. Tietoenatorille siirtyvät myös Rautaruukki Tietotekniikan käyttöomaisuus, nykyisten järjestelmien sovellushallinnan ja käyttöpalveluiden palvelusopimukset sekä noin 150 työntekijää.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat 1) suurten organisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvien asiantuntijapalveluiden markkinat teollisuuden toimialalla (pois lukien metsäteollisuus), 2) käyttöpalveluiden markkinat sekä 3) mahdollisesti verkkopalveluiden markkinat vertikaalisessa mielessä. Ilmoittaja esittää markkinatiedot Suomen markkinoiden osalta, mutta viittaa markkinoiden nopeaan kansainvälistymiseen.

Ilmoittajan arvion mukaan suurten organisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvien asiantuntijapalveluiden markkinoiden arvo on noin 4,7 miljardia markkaa, josta teollisuussektorin osuus on noin 1,2 miljardia markkaa. Käyttöpalveluiden markkinoiden arvo on noin 3,5 miljardia markkaa. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla on alle 30 prosenttia. Kuitenkin arvoltaan noin 1,8 miljardin markan ulkoistettujen käyttöpalveluiden markkinoilla yhteenlaskettu markkinaosuus on lähes 50 prosenttia. Sen sijaan arvoltaan noin 400 miljoonan markan ulkoistettujen verkkopalveluiden markkinoilla yhteenlaskettu markkinaosuus jää ilmoittajan mukaan alle 15 prosentin riippumatta käytettävästä markkinamäärittelystä.

Kilpailuvirasto on Tieto/Enator-päätöksessään (185/81/99, 15.6.1999) katsonut, että yrityskaupan osapuolet saavuttavat määräävän markkina-aseman useilla tuotemarkkinoilla Suomessa. Päätöksessään Kilpailuvirasto on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sekä suurten organisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvien asiantuntijanpalveluiden että käyttö- ja verkkopalveluiden markkinoilla on huomattavasti korkeampi kuin millään niiden kilpailijalla Suomessa.

Kilpailuvirasto kiinnitti päätöksessään huomiota siihen, että suurten tietotekniikkapalveluyritysten asiakkaat edellyttävät palvelutoimittajaltaan ydintoimintoihin liittyvien tietojärjestelmien osalta syvällistä toimialatuntemusta, minkä vuoksi markkinavoiman lisääntymistä on perusteltua tarkastella myös toimialoittain. Tuolloisten yrityskaupan osapuolten vahvimmiksi toimialoiksi Kilpailuvirasto katsoi finanssi-, tele- ja metsäsektorin sekä valtionhallinnon. Edelleen Kilpailuvirasto ei pitänyt tarpeellisena erottaa käyttö- ja verkkopalveluita toisistaan, koska tämä ei olisi muuttanut kilpailuanalyysin lopputulosta.

Asian ratkaisun kannalta nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei ole tarpeellista määritellä relevantteja maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia. Suurten asiakasorganisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvien asiantuntijapalveluiden osalta Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, että Tietoenatorin markkina-asema perusteollisuudessa on edelleen heikompi kuin edellä mainituilla muilla aloilla.

Käyttöpalveluiden markkinoiden osalta Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon yrityskaupalla saavutettavan markkinaosuuden lisäyksen pienuuden ja tietoteknisten toimintojen ulkoistamiseen liittyvien palvelujen markkinoiden selvän kasvusuuntauksen. Edelleen Kilpailuvirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon sen, että järjestelyn luonteesta ja sopimusehdoista johtuen Tietoenatorin haltuunsa saamat uudet resurssit sitoutuvat erittäin suuressa määrin useiksi vuosiksi Rautaruukki Oyj:n tarpeisiin. Siten markkinoilla tapahtuva rakenteellinen muutos on marginaalinen.

Myöskään valtaosa Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneista markkinaosapuolista ei ole ilmoittanut, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksen ehtoa, jonka mukaan Rautaruukki Oyj sitoutuu siihen, että yhtiön esikuntatoiminnot tai Steel- ja Metform-teollisuusryhmät eivät rakenna Suomessa vuosien [ ][1] välisenä aikana uudelleen toteutettavassa järjestelyssä ulkoistettavia järjestelmänhallinnan palveluita tai kehittämis- ja ylläpitopalveluita eivätkä harjoita ulkoistettavan liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa.

Lisäksi ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi sopimusneuvotteluissa erikseen sovittua ehtoa, jonka mukaan kumpikaan osapuoli ei vuoden 2001 aikana rekrytoi toisen osapuolen henkilöstöä ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

Edelleen ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksen ehtoa, jonka mukaan Rautaruukki Oyj sitoutuu ostamaan Tietoenatorilta tietojärjestelmä- ja järjestelmänhallintaliiketoimintaan liittyviä palveluita ns. takaisinostopalveluina tietyn vuosittain vähenevän määrän vuoteen [ ] saakka.

Ilmoittajan mukaan hyväksyttäväksi esitetyt liitännäisrajoitukset liittyvät välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä kaupan toteuttamiseksi sekä hankinnan kohteen liiketoiminnan arvon turvaamiseksi. Edelleen ilmoittaja katsoo, että ostajalle siirtyy kaupassa uutta toimialakohtaista taitotietoa ja että ilman määräostovelvoitetta hankinnan kohteen arvo voisi kaupan toteuttamisen jälkeen alentua merkittävästi.

Ilmoittajan on täsmentänyt perusteluaan siten, että Tietoenatorille siirtyy yrityskaupassa Rautaruukin Oyj:n asiakkuuden ohella huomattava määrä sen tietojärjestelmiin liittyvää tietotaitoa, joka on syntynyt useiden vuosien ja osin jopa vuosikymmenten aikana kyseisiä järjestelmiä paloittain kehitettäessä ja räätälöitäessä ja joka ei ole helposti siirrettävissä muuhun käyttöön ainakaan toimialan ulkopuolisten yritysten palvelemiseksi. Ilmoittajan mukaan Tietoenator joutuu pikemminkin panostamaan voimakkaasti henkilöstön koulutukseen tämän osaamisen ajantasaistamiseksi ja tarvittavien uusien järjestelmien käyttöönoton varmistamiseksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan liitännäisrajoituksiksi esitetyt ehdot ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi ja hankinnan kohteen arvon säilyttämiseksi. Esitettyä kilpailukieltoa voidaan kuitenkin pitää perusteettoman pitkänä, koska Kilpailuviraston arvion mukaan Tietoenatorilla on alansa kiistatta johtavana kotimaisena toimijana tarvittavat taloudelliset ja tietotaitoon liittyvät resurssit ottaa kaupan kohde haltuunsa varsin nopeasti. Sen sijaan esitettyä määräostovelvoitetta voidaan pitää välttämättömänä koko esitetyksi ajanjaksoksi, koska siirtyvä käyttöomaisuus ja siirtyvän henkilöstön osaaminen ei ole erittäin kohdespesifin luonteensa vuoksi helposti ja nopeasti siirrettävissä muuhun käyttöön. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto toteaa tapauskäytäntöönsä viitaten, että se voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja johto- ja avainhenkilöitä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tietoenator Oyj hankkii Rautaruukki Oyj:n tietotekniikkaliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Lisäksi Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn määräostovelvoitteen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vuosiksi [ ] sekä vuotta 2001 koskevan rekrytointikiellon, kuitenkin siten, että jälkimmäinen voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja johto- ja avainhenkilöitä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.