Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.2.2001

Diaarinumero

1205/81/2000

Osapuolet

Ecolab Inc. / Henkel-Ecolab Inc.

Asian vireilletulo

Ecolab Inc. (Ecolab) on 9.2.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa Henkel-Ecolab Inc. (Henkel-Ecolab) siirtyy aikaisemmasta Henkel KGaA:n (Henkel) ja Ecolabin yhteisestä määräysvallasta Ecolabin yksinomaiseen määräysvaltaan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ecolab on Yhdysvalloissa rekisteröity, maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka kehittää ja markkinoi mm. puhdistus-, sterilisointi- sekä korjaus- ja ylläpitotuotteita ja -palveluja sairaaloille, laitoskäyttöön sekä teollisuuteen. Saksalainen Henkel valmistaa ja jakelee mm. pintojenkäsittelytuotteita ja -teknologiaa, sideaineita, kosmetiikkatuotteita, toalettitarvikkeita sekä pesu- ja kodinpuhdistusaineita.

Henkel ja Ecolab perustivat vuonna 1991 yhteisyritys Henkel-Ecolabin, jonka liiketoiminta koostuu osapuolten Euroopassa tapahtuvista puhdistus- ja sterilisointituotteiden toimituksista laitos- ja teolliseen käyttöön. Yhtiöön kuuluu neljä osastoa: 1) Ruoka- ja juomaosasto tarjoaa puhdistus- ja hygieniatuotteita, joita käytetään elintarvikkeita, juomia, lääkkeitä sekä kosmetiikka-, meijeri- ja maataloustuotteita valmistettaessa. 2) Tekstiilihygieniaosasto toimittaa kaupallisille pesuloille pesuaineita, tekstiilien pehmennysaineita, valkaisuaineita sekä näihin tuotteisiin liittyviä kemikaaleja ja dispergoivia (hajottavia) aineita. 3) Laitoshygieniaosasto tarjoaa kattavan valikoiman puhdistus- ja hygieniatuotteita sekä -palveluja ravitsemus- ja majoitusalan tarpeisiin. Hyödykkeitä toimitetaan mm. keittiöiden puhtaanapitoon, siivoukseen sekä pesuloihin. 4) Ammattihygieniaosasto sisältää sairaalahygienian tuotelinjan, joka keskittyy erittäin riskialttiiden tartuntavaara-alueiden tuotteisiin, sekä Floordress-tuotelinjan, jonka valikoima kattaa yleiset ja henkilökohtaiset hygieniatarpeet.

Suomessa toimii yhteisyrityksen tytäryhtiö Oy Henkel-Ecolab Ab. Henkel-Ecolabin Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 1999 noin [ ][1] markkaa. Ecolabilla sen sijaan ei ole tytäryhtiötä tai liiketoimintoja Suomessa. Sille kertyy kuitenkin vähäistä liikevaihtoa Suomesta: Ecolabin ja pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan [ ] välillä on [ ] toimitussopimus, johon sisältyvät toimitukset myös yrityksen Suomen operaatioille [ ]. Toimitussopimuksen perusteella Ecolabille kertyi Suomesta liikevaihtoa noin [ ] markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 kohdan mukaisesta määräysvallan hankinnasta. Vuonna 1999 Ecolabin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 11,7 miljardia markkaa ja Henkel-Ecolabin liikevaihto noin 5,3 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupassa Ecolab ostaa Henkeliltä sen osuuden (50 %) Henkel-Ecolabista, jolloin yhtiöstä tulee Ecolabin kokonaan omistama tytäryhtiö. Samalla Henkel-Ecolab siirtyy aikaisemmasta Henkelin ja Ecolabin yhteisestä määräysvallasta Ecolabin yksinomaiseen määräysvaltaan.

Ilmoittaja on määritellyt relevantit hyödykemarkkinat edellä lueteltujen Henkel-Ecolabin liiketoimintasegmenttien mukaisesti. Ilmoittajan mukaan Henkel-Ecolabin tärkeimmät kilpailijat kullakin hyödykemarkkinalla Suomessa ovat DiverseyLever sekä Orion Group Noiro. Seuraavassa taulukossa on esitetty ilmoittajan arvio Henkel-Ecolabin ja sen tärkeimpien kilpailijoiden markkinaosuuksista Suomessa. Taulukko sisältää myös ilmoittajan arvion hyödykemarkkinoiden arvosta (Mmk).

Markkinoiden arvo (Mmk) Henkel-Ecolab DiverseyLever Orion Group Noiro
1) Ruoka-ja juomahygienia [ ] [5–15] % [15–40] % [10–30] %
2) Tekstiilihygienia [ ] [5–15] % [40–60]% [10–30] %
3) Laitoshygienia [ ] [5–15] % [20–40] % [5–15] %
4) Ammattihygienia [ ] [5–15] % [5–15] % [5–15] %

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Ecolabin yhteisen määräysvallan muuttuminen yksinomaiseksi määräysvallaksi Henkel-Ecolabissa ei merkittävällä tavalla muuta kilpailutilannetta Suomessa. Henkel-Ecolabin markkinaosuus ei millään hyödykemarkkinalla ylitä 15 prosenttia. Ecolabille taas kertyy Suomesta vain erittäin vähäistä liikevaihtoa [ ] kanssa tehdyn [ ] toimitussopimuksen perusteella. Tämä Ecolabin liiketoiminta ei ilmoittajan mukaan suoraan kilpaile Henkel-Ecolabin liiketoiminnan kanssa Suomessa, koska sopimukset kyseisen asiakkaan kanssa solmitaan [ ], eikä sopimuksia sen vuoksi voi tehdä erikseen [ ] kanssa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ecolab Inc. hankkii yksinomaisen määräysvallan Henkel-Ecolab Inc:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.