Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.1.2002

Diaarinumero

1218/81/2001

Osapuolet

Berkshire Hathaway Inc. / Albecca Inc.

Asian vireilletulo

Berkshire Hathaway Inc. on 21.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan yhdysvaltalaisessa Albecca Inc. -nimisessä yhtiössä.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Berkshire Hathaway Inc. (jäljempänä BH) on yhdysvaltalainen holding-yhtiö, jolla on runsaasti eri aloilla toimivia tytäryhtiöitä. Merkittävin BH -yhtiöiden liiketoiminta-alue on omaisuus- ja vahinkovakuutustoiminta ml. jälleenvakuutus. Muita liiketoiminta-alueita Euroopassa ovat mm. sähköiset kotelointijärjestelmät ja kaapelitarvikkeet, ilmakompressorit ja tarvikkeet, maalausjärjestelmät, painepesurit sekä hitsauskoneet ja generaattorit. BH hankki kesällä 2001 MiTek -divisioonan Rexam plc:ltä[1]. MiTek valmistaa ja kehittää erilaisia tuotteita ja tuotantovälineitä rakennusteollisuudelle.

Albecca Inc. (jäljempänä Albecca) suunnittelee, valmistaa ja jakelee kehystuotteita. Sen tarjoamiin tuotteisiin kuuluvat puiset ja metalliset listat, verhotut aluspahvit, kevytlevyt, lasit, varusteet ja muut kehystarvikkeet. Albeccan tuotemerkkejä ovat ”Craig Ponzio Custom Frame Collection” ja ”Larson-Juhl Classic Collection”. Albecca toimii pääasiassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yhtiöllä on Suomessa tytäryhtiö, Larson-Juhl Oy (jäljempänä Larson-Juhl Finland), joka toimii kuvakehysten tukkumyyjänä. Sen asiakkaita ovat vähittäismyyntiä harjoittavat kehysliikkeet ja tavaratalot. Yhtiö harjoittaa mm. kehysten maahantuontia ja vientiä, sekä suunnittelee, myy ja jakelee kehyksiä. Lisäksi yhtiö myy ja jakelee kehyksiin liittyviä pahveja, kevytlevyjä sekä kehystämiseen liittyviä koneita ja laitteita. Larson-Juhl Finlandin liikevaihto elokuussa 2001 päättyneellä tilikaudella oli noin [alle 40 milj.][2] mk.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BH hankkii Albeccan koko osakekannan, joten kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukainen yrityskauppa. BH -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 218 mrd mk. Albeccan maailmanlaajuinen liikevaihto elokuussa 2001 päättyneellä tilikaudella oli noin 2 mrd mk. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät ja kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla on vaikutusta kehystuotteiden ja valmiskehysten markkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

BH:lla ja Albeccalla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja. BH ei harjoita kehysliiketoimintaa eikä sitä lähellä olevia toimintoja. BH:lla ja Albeccalla ei myöskään ole ilmoituskaavan mukaista vertikaalista yhteyttä. Kehystuotteiden, valmiskehysten ja valokuvakehysten myynnin vähittäismarkkinoiden kokonaisarvo Pohjoismaissa on ilmoittajan arvion mukaan noin [alle 1 mrd] mk. Larson-Juhl Finlandin markkinaosuus ko. markkinoilla on noin [1–10] %. Suomessa toimivia tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. Tiimari Oyj, Eiri Oy, Werner Oy, Kehysvisa Oy ja Raamarit Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Berkshire Hathaway Inc. hankkii yksinomaisen määräysvallan Albecca Inc. -nimisessä yhtiössä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta

kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. Kilpailuviraston päätös, Berkshire Hathaway Inc./Rexam plc:n MiTek -divisioona 11.07.2001, Dnro 612/81/01.

[2] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.