Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.1.2002

Diaarinumero

1219/81/2001

Osapuolet

Oy Metro-Auto Ab/EK-Auto Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Oy Metro-Auto Ab (jäljempänä Metro-Auto) on 31.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii EK-Auto Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä EK-liiketoiminta).

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Metro-Auto on Metro-Auto -konsernin emoyhtiö. Konserni toimii mm. autojen vähittäismyynnissä sekä huolto- ja korjaustoiminnassa. Sillä on Helsingissä kolme autotaloa, konsernihallinto ja Starcraft -maahantuonti. Konsernilla on Tampereella kaksi autotaloa ja Turussa yksi autotalo. Helsingissä konserni edustaa Opelia. Suur-Helsingin alueella[1] konserni edustaa lisäksi Chevroletia, Cadillacia, Starcraftia ja Seatia sekä 1.12.2001 alkaen Mitsubishia ja Skodaa. Metro-Auto Tukholma käsittää Svenska Bil AB:n kolme autotaloa. Metro-Autoon on viimeksi liittynyt Saabia, Opelia ja Chevroletia myyvä ANA Stockholm AB.

EK-Auto Oy (jäljempänä EK-Auto) toimii mm. autojen vähittäismyynnissä sekä huolto- ja korjaustoiminnassa. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta muodostuu uusien ja käytettyjen autojen kaupasta. EK-Auto edustaa Opelia ja yhtiön toimipiste sijaitsee Vantaalla. Yhtiön pääasiallinen markkina-alue muodostuu Suur-Helsingin alueesta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Metro-Auto hankkii koko EK-Auton liiketoiminnan, joten kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukainen yrityskauppa. Metro-Auto -konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli noin 2 mrd mk ja EK-liiketoiminnan noin 200 milj. mk. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja on tarkastellut relevantteja hyödykemarkkinoita uusien ja käytettyjen autojen vähittäismyynnin sekä huolto- ja varaosapalveluiden osalta. Ilmoittaja on sisällyttänyt uusiin autoihin niihin liittyvät takuutyöt, koska ne sisältyvät asiakkaan autosta maksamaan hintaan. Takuutöiden markkinoita ei siten tarkastella erikseen. Henkilöautojen markkinat voidaan jaotella edelleen esim. moottorin tilavuuden ja auton koon tai käyttötarkoituksen perusteella.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat uusien ja käytettyjen autojen myynnin osalta ilmoittajan mukaan Suomen laajuiset. Huolto- ja varaosapalveluiden osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan selkeämmin alueelliset.

Tarkastelun lähtökohtana voidaan autojen vähittäismyynnin osalta pitää sitä, että kilpailu muodostuu eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Opel-autot kilpailevat siten muiden automerkkien kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia erityisesti uusien Opel-autojen vähittäismyynnissä sekä Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluissa.

Metro-Auto -konserni ja EK-Auto toimivat kumpikin edustamiensa automerkkien uusien autojen vähittäismyyjinä. Uusien henkilöautojen vähittäismyynnin määrä Suomessa vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 110 000 autoa, josta keskittymän yhteenlaskettu osuus oli alle [1–10][2] %. Suur-Helsingin alueella vastaava määrä oli noin 35 000 autoa, josta keskittymän yhteenlaskettu osuus oli noin [5–15] %. Uusia Opel-autoja myytiin Suomessa vuonna 2001 noin 12 000 kappaletta, josta Metro-Auto -konsernin osuus oli noin [15–25] % ja EK-Auton noin [1–10] %. Suur-Helsingin alueella vastaava määrä oli 4500 autoa, josta Metro-Auto -konsernin osuus oli noin [25–35] % ja EK-Auton noin [15–25] %. Opel-merkkiä edustaa yrityskaupan osapuolten lisäksi Suur-Helsingin alueella Länsi-Auto Oy.

Ilmoittajan arvion mukaan keskittymän kanssa kilpailevia autotaloja ja -ketjuja ovat mm. Länsi-Auto Oy, Toyota Motor Finland Oy, Bilia Oy ja Stockmann Oyj.

Molemmat yrityskaupan osapuolet myyvät myös käytettyjä autoja. Keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus Suur-Helsingin alueella käytettyjen autojen osalta on ilmoittajan arvion mukaan noin [1–10] %.

Metro-Auto -konserni ja EK-Auto tarjoavat kumpikin Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluja. Osapuolet ovat valtuutettuja Opel-palvelupisteitä. Ilmoittajan arvio liikevaihdosta merkkiliikkeissä tapahtuvassa Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluissa Suur-Helsingin alueella on noin 80 milj. mk, josta Metro-Auto -konsernin osuus Opelin osalta on noin [25–35] % ja EK-Auton noin [20–30] %. Ilmoittajan arvio liikevaihdosta muissa kuin merkkiliikkeissä tapahtuvissa Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluissa on noin 200 milj. mk. Sekä merkkiliikkeissä että muissa kuin merkkiliikkeissä tapahtuvissa Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluissa Metro-Auto -konsernin osuus Opelin osalta on ilmoittajan arvion mukaan noin [5–15] % ja EK-Auton noin [5–15] %.

Opel-autojen omistajat eivät ilmoittajan mukaan ole sidottuja merkkihuoltoon, vaan he voivat käyttää myös muiden kuin yrityskaupan osapuolten tarjoamia huolto- ja varaosapalveluja. Merkkiliikkeiden osuus korikorjauksissa on auton käyttöönottoa seuraavien kuuden ensimmäisen vuoden aikana hyvin korkea. Tämän ajan jälkeen korikorjauksen tekee yleensä muu kuin merkkiliike. Takuutöiden osalta autojen huolto- ja varaosapalvelut hankitaan pelkästään merkkiliikkeestä. Takuutöiden katsotaan kuitenkin sisältyvän asiakkaan autosta maksamaan hintaan.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan valtuutettujen merkkikorjaamoiden sisäisellä (intrabrand) kilpailulla on merkitystä uudehkojen autojen huolto- ja varaosapalveluiden markkinoilla. Merkkiliikkeissä tapahtuvissa Opel-autojen huolto- ja varaosapalveluissa yrityskaupan osapuolten kilpailijana on Suur-Helsingin alueella Länsi-Auto Oy. Merkkiliikkeiden lisäksi huolto- ja varaosapalveluja tarjoavat ilmoittajan mukaan mm. Auto-Oplia Oy, Motortyme Oy, Etelä-Vantaan Auto Oy, Adita Autotalo Oy, Roihupellon Autokorjaamo ja Alppilan Autohuolto.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Metro-Auto Ab hankkii EK-Auto Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Suur-Helsingin alue kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan ja Järvenpään.

[2] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.