Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.1.2001

Diaarinumero

1225/81/2000

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy / SB Europe Capital LP / LPG Innovations Oy

Asian vireilletulo

CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja SB Europe Capital LP (SB Europe) ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 28.12.2000 tekevänsä sijoitusjärjestelyjä, joiden lopputuloksena ne käyttävät yhteistä määräysvaltaa LPG Innovations Oy:ssä (LPG). LPG on ennen nyt ilmoitettua yritysjärjestelyä ollut CapManin yksinomaisessa määräysvallassa.

Yhteisen määräysvallan hankkijoista CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan mukaan yli [2][1] miljardia markkaa. SB Europen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 31.3.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli puolestaan noin 25 miljardia markkaa.[2] Hankinnan kohteen, LPG:n, liikevaihto on alle [10] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät ja yritysjärjestelyn kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Yrityskaupassa CapMan ja SB Europe saavat yhteisen määräysvallan LPG:ssä tekemiensä pääomasijoitusten ja osakassopimuksen määräysten perusteella. LPG:n osakeomistus on ko. yritysjärjestelyn seurauksena hajautunut CapManille, SB Europelle ja yrityksen työntekijöille (henkilöosakkaat). Osakassopimuksen mukaan CapManin ja SB Europen hyväksyntää edellytetään yrityksen toiminnan kannalta strategisissa päätöksissä.

CapMan harjoittaa rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsultointitoimintaa. CapMan käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä; LPG:n lisäksi myös eräissä muissa Suomen markkinoilla toimivissa tietotekniikka/ohjelmistoalan yrityksissä.

SB Europe on Softbank Corporation -nimisen yritysryhmittymän määräysvallan alainen pääomasijoitusyhtiö. Softbank harjoittaa Internetiin liittyvää rahoitustoimintaa ja toimii globaalisti lähinnä kaupan, median, markkinoinnin, teknologian ja infrastruktuurin -aloilla. SB Europe harjoittaa lisäksi sijoitustoimintaa samoilla toimialoilla toimiviin yrityksiin.

Hankinnan kohteena oleva, vuonna 1994 perustettu, LPG tuottaa palvelun laatu- ja palvelutasoa parantavia ja päätelaitteista riippumattomia (langattoman internetin) ratkaisuja suuryrityksille, operaattoreille ja palveluntarjoajille. LPG:n asiakkaita ovat pääasiallisesti suomalaiset ja ulkomaiset palveluoperaattorit sekä suuryritykset.

LPG:n tarjoamat (lähinnä WAP-pohjaiset) järjestelmä- ja sovellusohjelmistoratkaisut kilpailevat koti- ja ulkomaisten tele- ja palveluoperaattoreiden ohella ohjelmistoyritysten tarjoamien vastaavien lisäarvopalveluiden kanssa. LPG:n markkinaosuus on ilmoittajan selvityksen mukaan järjestelmä- ja sovellusohjelmaratkaisujen markkinasegmenteillä vähäinen. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat, mahdollisesti maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Capital Management Oy ja SB Europe Capital LP hankkivat yhteisen määräysvallan LPG Innovations Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajien tekemän selvityksen mukaan EY:n sulautuma-asetuksen mukaiset liikevaihtorajat eivät ko. yritysjärjestelyssä ylittyneet.