Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.1.2002

Diaarinumero

1228/81/2001

Osapuolet

Oy TQ3 Travel Solutions Ab / Eimiko Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Oy TQ3 Travel Solutions Ab (TQ3) on 3.1.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti hankkineensa Eimiko Oy:n koko liiketoiminnan (Eimiko).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Liiketoiminnan hankkija kuuluu kansainväliseen TQ3-ketjuun, jonka omistaa saksalainen Preussag AG. Liikematkapalveluja tarjoava TQ3-ketju ei ole ennen järjestelyä harjoittanut Suomessa liiketoimintaa.Preussag AG tarjoaa pääasiassa matkailuun ja turismiin liittyviä palveluja, mutta sillä on toimintoja myös logistiikka- ja energia-aloilla. Se on hankkinut elokuussa 2000 Thomson Travel Groupin, jota kautta se omistaa Suomessa vapaa-ajan matkoja tarjoavat tuotemerkit Fritidsresor ja Finnmatkat-Finntours.Eimiko tarjoaa sekä vapaa-ajan matkoja että liikematkoja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Preussag AG:n liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 22 miljardia euroa ja hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain 11 b § 5 momentin mukaisesti laskettu liikevaihto on noin [150–200][1] miljoonaa euroa. Koska laissa säädetyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Hankinnan kohde on pieni yritys, jolla on ainoastaan kaksi työntekijää. Sen liikevaihto on alle 150.000 euroa. Eimikon hankinta ei merkittävästi muuta Preussag AG:n markkina-asemaa Suomessa.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston järjestelyn johdosta kuulemat tahot eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjassa olevaa kilpailukieltoa. Sen mukaan Eimiko sekä sen omistaja Leena Gäddnäs eivät [ ] aikana kaupan täytäntöönpanosta saa harjoittaa hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan rajoitus on tarpeen mm. sen vuoksi, että sillä varmistetaan asiakastietojen arvon säilymisen lisäksi hankkijan palvelukseen jäävän Leena Gäddnäsin työpanoksen arvon säilyminen.

Kilpailuviraston arvion mukaan alalla Suomessa jo toimiva Preussag AG ei kaupan johdosta saa sellaista uutta taitotietoa, jonka suojaaminen edellyttäisi [ ] pituisen kilpailukiellon hyväksymistä liitännäisrajoitukseksi. Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon [ ] osalta kuitenkin siten, että kilpailukielto voi koskea ainoastaan sitä liiketoimintaa, jota kaupan kohde harjoitti välittömästi ennen kaupan solmimista ja sitä maantieteellistä aluetta, jolla em. toimintaa harjoitettiin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy TQ3 Travel Solutions Ab hankkii Eimiko Oy:n koko liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena [ ] pituisen kilpailukiellon edellä esitetyin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.