Fortum Power and Heat Oy / osa NokianLämpövoima Oy:n liiketoiminnasta

Päivämäärä

14.1.2010

Diaarinumero

1252/14.00.10/2009

Osapuolet

Fortum Power and Heat Oy / osa NokianLämpövoima Oy:n liiketoiminnasta

Fortum Power and Heat Oy (”FPH”) on 31.12.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Nokian Lämpövoima Oy:n (”NLV”) omistaman Nokian lämpövoimalaitoksen kiinteistöineen ja siihen liittyvän liiketoiminnan ja sopimukset, mukaan lukien kaukolämpöverkon, maakaasuverkon, maakaasun myyntiliiketoiminnan ja voimalaitoksen päästöoikeudet kokonaisuudessaan vuosille 2010-2012 sekä yllä mainittuun liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät. Yrityskauppa on osa kokonaisuutta, jossa Pohjolan Voima Oy (”PVO”) puolestaan ostaa Fortum Heat and Gas Oy:n (”FHG”) omistamat NLV:n A-osakkeet. Tällä yritys kaupalla aiemmin yhteisessä määräysvallassa ollut NLV siirtyy täysin PVO:n omistukseen.

Fortum Power and Heat Oy on Fortum Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta. Kaupan kohde tuottaa lämpöä ja pääasiassa lämpövoimalla tuotettua sähköä sekä harjoittaa muuta siihen liittyvää toimintaa. [ … ][1].

Kilpailuvirasto on arvioinut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia sähkön tuotantoon sekä kaukolämpö- ja maakaasutoimintoihin. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei myöskään ole pääteltävissä, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum Power and Heat Oy hankkii osan Nokian Lämpövoima Oy:n liiketoiminnasta.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.