Univar Oy / osa Oy Shell AB:n liiketoiminnasta

Päivämäärä

8.1.2010

Diaarinumero

1259/14.00.10/2009

Osapuolet

Univar Oy / osa Oy Shell AB:n liiketoiminnasta

Univar Oy (”Univar”) on ilmoittanut 21.12.2009 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Oy Shell Ab:n (”Shell”) teollisuuden, meriteollisuuden ja lentoliikenteen tarvitsemia sekä autoihin tarvittavia voiteluöljyjä koskevan jakeluliiketoiminnan.Jälleenmyynnistä ja jakelusta on laadittu osapuolten välillä erilliset sopimukset.

Univar on osa kansainvälistä konsernia, jonka omistaa kansainvälinen pääomasijoittaja CVC Capital Partners (”CVC”). Univar harjoittaa pääasiassa kemikaalien ja ainesosien myyntiä ja markkinointia useilla eri teollisuudenaloilla. Kaupan kohteena on Shellin teollisuuden, meriteollisuuden ja lentoliikenteen tarvitsemia sekä autoihin tarvittavia voiteluöljyjä koskeva jakeluliiketoiminta (myynti, markkinointi ja jakelu). Järjestelyssä Shell ulkoistaa voiteluöljyjen jakeluliiketoiminnan Univarille.

Relevantit hyödykemarkkinat liittyvät ilmoittajan mukaan voiteluöljyjen myyntiin ja jakeluun teollisuudelle sekä toimialalla toimiville jakelu- tai vähittäismyyntiyrityksille ja ne voidaan jakaa edelleen eri toimialoihin. Univarilla ja CVC:llä ei ole ilmoittajan mukaan mitään toimintaa Suomen voiteluöljymarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Univar Oy hankkii osan Oy Shell AB:n liiketoiminnasta.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.