Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.3.2000

Diaarinumero

126/81/2000

Osapuolet

Nopco Paper Technology Holding AS/Henkel KGaA:n paperikemikaaliliiketoiminta

Asian vireilletulo

Norjalainen Nopco Paper Technology Holding AS on 8.2.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii saksalaisen Henkel KGaA:n paperikemikaaliliiketoiminnan.

Kilpailuvirasto tutkii erikseen, onko yrityskauppailmoitus annettu liian myöhään ja onko yrityskaupassa rikottu kilpailunrajoituslain 11 f §:n toimeenpanokieltoa.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Nopco Paper Technology Holding AS (jäljempänä Nopco Holding) on Nordic Capital Fund III -nimisen pääomarahaston (jäljempänä Fund III) yhteyteen, sijoitusomaisuutta omistamaan ja hallinnoimaan perustettu holding-yhtiö.

Nordic Capital III Ltd:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat NC III Ltd, Nordic Capital Holding SA ja NC Advisory AB, joissa kaikissa määräysvaltaa käyttää kolme avainhenkilöä. Yritysryhmään kuuluvat myös Fund III ja sen portfolioyhtiöt.

Fund III:n portfolioyhtiöt toimivat mm. tietokoneiden piirilevyjen sopimusvalmistuksessa, lääkkeiden ja laboratoriodiagnostisten tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa, huolinta- ja tavarankuljetusmarkkinoilla sekä sähkölaitteiden tukkukaupassa, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden valmistuksessa, teräksen tukkukaupassa ja jakelussa.

Kaupan kohteena on Henkel KGaA:n paperikemikaaliliiketoiminta, joka koostuu kolmesta paperikemikaalien valmistusta ja myyntiä harjoittavasta yrityksestä sekä valmistukseen liittyvistä liiketoiminnoista ja varallisuudesta (jäljempänä Nopco-ryhmä). Hankinnan kohteena Suomessa on Nopco Paper Technology Oy. Se toimii lähinnä norjalaisen sisaryhtiönsä Nopco Paper Technology AS:n myyntiagenttina Suomessa.

Nopco-ryhmä on keskittynyt tiettyihin paperiteollisuuden käyttämien kemikaalien tuotesegmentteihin. Se valmistaa ja myy massanvalmistuksessa, paperinvalmistuksessa, paperinpäällystyksessä ja painomusteen poistamisessa käytettäviä kemikaaleja.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä ei saa [ ][1] vuoden aikana sopimuksen päättämisestä suoraan tai välillisesti ryhtyä harjoittamaan liiketoimintaa paperikemikaalialalla. Kilpailukielto ei koske myyjän omistusta […][2]-nimisessä japanilaisessa yrityksessä, tiettyä […][3] paperin valmistuksessa käytettävää, myyjän […][4] valmistamaa kemikaalia eikä sellaisten yritysten hankintoja, jotka eivät toimi yksinomaan paperikemian alalla. […][5].

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi lisäksi kilpailukieltoa, jonka mukaan ostaja sitoutuu siihen, että se ei [ ][6] vuoden kuluessa sopimuksen päättämisestä tai siihen asti, kun […][7] tai jokin muu taho, joka harjoittaa määräysvaltaa Nordic Capitalin muissa sijoitusrahastoissa, harjoittaa määräysvaltaa ostajayrityksessä tai sen tytäryhtiöissä, sen mukaan kumpi näistä on aiemmin, kilpaile yrityskauppasopimuksen liitteessä D (Schedule D) luetelluilla teollisuuden aloilla. Henkel KGaA:lle jäävät, liitteessä luetellut teollisuuden alat ovat […][8] teollisuudessa käytettävien kemikaalien valmistus.

Myyjälle asetettu kilpailukielto on sisältönsä puolesta kohtuullinen. Kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta ei kuitenkaan ole ilmoitettu. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, ettei sitä pidetä välttämättömänä kaupan kohteena olevan liiketoiminnan täyden arvon siirtymiseksi ostajalle ottaen huomioon henkilökunnan ja immateriaalioikeuksien siirtymisen ostajalle sekä tämän mahdollisuuden omaksua ostettuun liiketoimintaan kuuluva taitotieto. Kilpailuviraston arvion mukaan ostajalle ja sen yritysryhmään kuuluville yhteisöille ei siten siirry sellaista taitotietoa paperikemikaalien markkinoilla, jonka käyttö edellyttäisi yli kolmen vuoden suojaa myyjän taholta tulevalta kilpailulta.

Ostajalle asetettua kilpailukieltoa voidaan poikkeuksellisesti pitää yrityskaupan toteuttamiselle välttämättömänä liitännäisrajoituksena. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon mm. sen, että yrityskaupassa on ostajan ja myyjän kesken jaettu yhtenäisen taloudellisen kokonaisuuden muodostanut liiketoiminta, Henkel KGaA:n orgaanisten erikoiskemikaalien ryhmä. Lisäksi huomioon on otettu se, että ostajalle siirtyvällä ja myyjälle jäävällä henkilöstöllä on laaja taitotieto kemikaalivalmistuksen kaikilta aloilta ja se, että ostajalle siirtyvät ja myyjälle jäävät immateriaalioikeudet antavat yhtäläisen mahdollisuuden valmistaa sekä paperiteollisuudessa että muilla teollisuuden aloilla käytettäviä kemikaaleja.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Nopco Holding hankkii Henkel KGaA:n paperikemikaaliliiketoiminnan. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Ostajan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin 14 mrd mk. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin [200–400][9] milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla on merkitystä paperiteollisuudessa käytettävien kemikaalien markkinoilla. Nopco-ryhmä on keskittynyt tiettyihin paperiteollisuuden käyttämien kemikaalien segmentteihin. Ilmoittajan mukaan kemikaalit voidaan jakaa massanvalmistuksessa, paperinvalmistuksessa, paperinpäällystyksessä ja painomusteen poistamiseen käytettävien kemikaalien segmentteihin. lImoittajan näkemyksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat Euroopanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Nopco Holdingin yritysryhmään kuuluvat yhteisöt eivät ilmoittajan mukaan ole ennen yrityskauppaa toimineet paperikemikaalien valmistuksessa. Ilmoittajan mukaan siten esimerkiksi Fund III:n portfolioyhtiöt tai Nordic Capital III Ltd, NC Advisory ja NC III Ltd tai kukaan avainhenkilöstä tai heidän hallitsemistaan holding-yhtiöistä ei ole harjoittanut paperikemikaalien valmistusta ennen yrityskauppaa. Avainhenkilöt eivät myöskään toimi sellaisten yhtiöiden hallituksessa, jotka harjoittaisivat paperikemikaalien valmistusta.

Kohteena olevalla Nopco-ryhmällä on Suomessa myyntiyhtiö. Sen markkinaosuus paperiteollisuudessa käytettävien kemikaalien kokonaismarkkinoilla Suomessa vuonna 1998 oli ilmoittajan mukaan [5–15][10] %. Sen markkinaosuus massanvalmistuksessa, paperinvalmistuksessa ja paperinpäällystyksessä käytettävissä kemikaaleissa Suomessa vuonna 1998 oli noin 5–15 % ja musteenpoistossa käytettävissä kemikaaleissa [30–50][11] %. Yrityskaupan seurauksena markkinoiden rakenne ei muutu. Määräysvallan hankkija tai sen yritysryhmään kuuluva yhteisö eivät harjoita paperikemikaalien valmistusta.

Paperiteollisuudessa käytettävien kemikaalien kokonaismarkkinoilla ja eri tuotesegmenteillä on useita kotimaisia ja ulkomaisia kilpailijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Nopco Paper Technology Holding AS hankkii Henkel KGaA:n paperikemikaaliliiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena myyjälle asetetun kilpailukiellon siltä osin kuin se […][12] vuoden ajan sopimuksen päättämisestä tietyin rajoituksin estää myyjää kilpailemasta suoraan tai välillisesti yrityskaupan kohteena olevien toimintojen kanssa ja sillä maantieteellisellä alueella, jolla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppaa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena ostajalle asetetun kilpailukiellon siltä osin kuin se […][13] vuoden ajan sopimuksen päättämisestä estää ostajaa kilpailemasta yrityskauppasopimuksen liitteessä D (Schedule D) luetelluilla teollisuuden aloilla ja sillä maantieteellisellä alueella, jolla myyjä harjoitti liiketoimintaa liitteen D teollisuuden aloilla ennen yrityskauppaa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[7] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[10] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[11] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[12] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[13] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.