Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.3.2001

Diaarinumero

127/81/2001

Osapuolet

Oy Rettig Ab – V & S Vin & Sprit Ab / Oy Marli Group Ab

Asian vireilletulo

Oy Rettig Ab (jäljempänä Rettig) ja V & S Vin & Sprit Ab (jäljempänä V&S) ovat 8.2.2001 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jonka seurauksena määräysvallan rakenne Oy Marli Group Ab:ssa (jäljempänä Marli Group) muuttuu. Yritysjärjestelyssä V&S ostaa Marli Groupin vähemmistöosakkailta[1] noin 32,8 % Marli Groupin osakkeista, minkä jälkeen V&S tulee käyttämään Rettigin kanssa yhteistä määräysvaltaa Marli Groupissa. Rettigin ja V&S:n yhteisen määräysvallan käytöstä on sovittu niiden välisessä osakassopimuksessa.

V&S solmii yritysjärjestelyn yhteydessä optiosopimuksen Rettigin ja niiden Marli Groupin johtajien kanssa, joilla on Marli Groupin osakkeita tai oikeus merkitä uusia osakkeita. Optiosopimuksen mukaan V&S:n on tarkoitus ostaa ja Rettigin sekä em. johtajien myydä myöhemmin loput Marli Groupin osakkeet.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Rettig toimii eri teollisuuden aloilla, kuten metalli- ja varustamoteollisuudessa ja juomateollisuudessa, sekä kiinteistö- ja arvopaperisijoittamisen alalla.

Marli Group harjoittaa erilaisten alkoholi- ja alkoholittomien juomien valmistusta ja myyntiä. Maaliskuussa 2000 Marli Groupin viinien ja väkevien alkoholijuomien sekä alkoholittomien juomien (mehujen ja nektarien) liiketoiminnat erotettiin toisistaan. Mehuliiketoiminta siirrettiin Marli Groupin tytäryhtiöön, Oy Marli Ab:hen[2], ja viinien sekä väkevien alkoholijuomien liiketoiminta toiseen tytäryhtiöön, Oy Scanfrentz Ab:hen (jäljempänä Scanfrentz). Marli Groupiin kuuluvat myös mm. suomalainen alkoholijuomien tukkumyyntiä harjoittava Oy Kjaer & Sommerfeldt Ab sekä tanskalainen Vingaarden A/S ja ruotsalainen Göte Andersson & Co Ab, jotka harjoittavat viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntiä. Marli Groupin viinien ja väkevien alkoholijuomien liiketoiminta sisältää sekä Marli Groupin omia että tuotuja tuotteita.

Ruotsin valtion omistama V&S harjoittaa alkoholijuomien valmistusta ja myyntiä. Sillä oli vielä ennen Euroopan unionin jäsenyyttä monopoliasema alkoholijuomien valmistuksessa ja myynnissä, mutta nykyään se kilpailee muiden alkoholijuomavalmistajien ja -myyjien tuotteiden kanssa. V&S:llä on toimintaa useassa eri maassa. Ennen yritysjärjestelyä sillä ei ole ollut valmistustoimintaa Suomessa, mutta sen valmistamien tuotteiden jakelijoina ovat Suomessa toimineet Marli Groupiin kuuluva Scanfrentz sekä vähäisessä määrin Maxxium Finland Oy. V&S:n tunnetuin alkoholijuomatuotemerkki on Absolut Vodka.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Rettig-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [alle 4][3] miljardia markkaa. V&S-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [alle 4] miljardia markkaa. Marli Groupin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [alle 800] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja kohde hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Marli Group ja V&S harjoittavat kumpikin viinien ja väkevien alkoholijuomien valmistusta ja tukkujakelua. V&S:llä ei ole ollut Suomessa alkoholijuomien valmistusta ennen yritysjärjestelyä, mutta sillä on sopimukset Scanfrentzin ja Maxxium Finland Oy:n kanssa tuotteidensa tukkujakelusta Suomessa. Tukkujakelulla tarkoitetaan tässä toimituksia alkoholijuomien anniskelupaikoille (on-trade-kauppa HoReCa-sektorille) sekä vähittäismyyntiin (off-trade-kauppa Alkoon). Osapuolet ovat ilmoituksessaan tarkastelleet viinien ja väkevien alkoholijuomien tukkumyyntiä kuitenkin yhtenä kokonaismarkkinana.

Väkevien alkoholijuomien markkinat osapuolet ovat lähtökohtaisesti jaotelleet Euroopan komission päätöksessä Guinness/Grand Metropolitan[4] tekemän markkinajaottelun mukaan. Päätöksessään komissio katsoi, että väkevien alkoholijuomien markkinat ovat verotonta myyntiä lukuun ottamatta kansalliset, ja että kukin väkevä alkoholijuomatyyppi, kuten viski, gini, vodka, rommi, jne., muodostaa oman tuotemarkkinansa. Liköörin osalta komissio katsoi kuitenkin, että kutakin liköörilajia, kuten marja-, yrtti- ja maustepohjaista liköörilajia, tulee tarkastella erikseen omana tuotemarkkinanaan. Yrityskaupan osapuolet yhtyvät komission markkinajaotteluun siltä osin, kuin väkeviä alkoholijuomatyyppejä tarkastellaan erikseen. Osapuolet katsovat kuitenkin, että suomalaisten asiakkaiden kulutustottumukset eivät tue komission liköörilajeittaista jaottelua, eivätkä osapuolet näin ollen yhdy Suomen osalta komission näkemykseen liköörimarkkinoista.

Viinien markkinajaottelun osalta osapuolet katsovat, että tuoteanalyysin lähtökohtana voidaan pitää komission em. väkevien alkoholijuomien jaottelua. Osapuolet ovat ilmoituksessaan luokitelleet viinit viinityypeittäin (valkoviini, punaviini, marja- ja hedelmäviini, väkevä viini, samppanja, kuohuviini sekä hehkuviini).

Ottamatta kantaa ilmoittajien esittämään näkemykseen Suomen liköörimarkkinoiden jaottelusta Kilpailuvirasto katsoo, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia millään edellä mainittujen jaottelujen rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Väkevien alkoholijuomien tukkumyynnin markkinoilla osapuolilla on päällekkäisyyksiä useissa tuotteissa Suomessa. Yli 15 %:n ylittäviä yhteisiä markkinaosuuksia osapuolilla on nk. muissa kirkkaissa väkevissä alkoholijuomissa, kuten erilaisissa gineissä, akvaviiteissä ja vaaleassa rommissa, joissa niiden markkinaosuus on ilmoittajien arvion mukaan [10–20] %, likööreissä [20–30] %, punsseissa [20–40] % ja aperitiiveissa [yli 50] %.

Marli Groupiin kuuluvien Oy Kjaer & Sommerfeldt Ab:n ja Scanfrentzin tukkumyynti vuonna 2000 oli muiden kirkkaiden väkevien alkoholijuomien osalta […], liköörien osalta […], punssien osalta […] ja aperitiivien osalta […]. Lukuihin sisältyy Scanfrentzin jakelemia Marli Groupin omia, V&S:n sekä joidenkin muiden alkoholijuomavalmistajien tuotteita.

Maxxium Finland Oy jakeli vuonna 2000 V&S:n muita kirkkaita väkeviä alkoholijuomia noin […], liköörejä noin […] ja aperitiiveja noin […]. Koko Suomessa tukkumyydystä väkevien alkoholijuomien volyymistä V&S:n Maxxium Finland Oy:n kautta jaellut tuotteet muodostavat noin [0–2] %.

Kokonaismäärältään ja -arvoltaan muiden väkevien alkoholijuomien tukkumyynnin markkinat Suomessa vuonna 2000 olivat noin 1,4 miljoonaa litraa (39,2 Mmk), liköörien noin 2,7 miljoonaa litraa (67,5 Mmk), punssien noin 14 000 litraa (0,5 Mmk) ja aperitiivien noin 520 000 litraa (9,4 Mmk).

Viinien tukkumyynnin markkinoilla osapuolilla on päällekkäisyyksiä marja- ja hedelmäviineissä, joissa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on [yli 50] %. Kokonaismäärältään ja -arvol-taan marja- ja hedelmäviinien tukkumyynnin markkinat Suomessa vuonna 2000 olivat noin 4 miljoonaa litraa (40 Mmk), josta Marli Groupin osuus oli ilmoittajien mukaan noin [yli 50] % ([…]) ja V&S:n osuus vastaavasti noin [0–2] % ([…]).

V&S vahvistaa Marli Groupin jo entuudestaan vahvaa asemaa tietyissä väkevissä alkoholijuomissa sekä marja- ja hedelmäviineissä Suomessa. V&S:n markkinaosuudet eri alkoholijuomien tukkumyynnistä Suomessa ovat kuitenkin vähäisiä[5], lukuun ottamatta Carlshamns Flaggpunch -tuotemerkkiä, jolla sen osuus punssimarkkinoista on noin [20–40] %. Marli Groupilla ei ole omaa punssituotemerkkiä, mutta se jakelee vähäisessä määrin muiden alkoholijuomavalmistajien punsseja. Alkoholijuoma-alalla toimii Marli Groupin lisäksi mm. Altia Group Oy, jolla on vahva asema väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinoilla Suomessa.

Yritysjärjestelyssä V&S saa yritysryhmäänsä oman suomalaisen jakelukanavan. Tämä vahvistaa V&S:n asemaa Suomen markkinoilla. Yritysjärjestely ei kuitenkaan merkitse merkittävää muutosta markkinatilanteessa, jossa Scanfrentz on jo ennen yritysjärjestelyä jaellut suurimman osan V&S:n tuotteista Suomessa. Markkinoilla toimii useita alkoholijuomien tukkujakelijoita, jotka Scanfrentzin tavoin jakelevat eri alkoholijuomavalmistajien tuotteita.

Kilpailuviraston arvion mukaan yhteisyrityksen määräysvallan rakenteessa tapahtuva muutos ei johda markkinarakenteen merkittävään keskittymiseen Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat esittävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppaa koskevan pääsopimuksen (Master Agreement) kohdassa 6. olevaa kilpailukieltoa, jonka osalta sopimuksessa viitataan Rettigin ja myyjien (edellä luetellut vähemmistöosakkaat) välisessä, 7.9.2000 allekirjoitetussa osakassopimuksessa määriteltyyn kilpailukieltoon. Liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi esitetyn kilpailukiellon mukaan myyjät pitäytyvät kilpailemasta […] vuoden ajan kaupan toteuttamispäivästä lukien kohteen (Marli Groupin) tällä hetkellä harjoittaman liiketoiminnan kanssa sillä alueella, jolla kohdeyhtiö tällä hetkellä toimii.

Ilmoittajat perustelevat esitystään sillä, että kyseinen […] vuoden jakso on välttämätön turvaamaan V&S:n tekemän investoinnin arvon myyjien taholta tulevalta kilpailulta tilanteessa, jossa V&S on Suomessa uusi yhtiö ilman aiempia asiakassuhteita ja menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisen edellyttämää tietotaitoa.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yritysjärjestelyn kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Oy Marli Group Ab:n määräysvallan rakenne muuttuu siten, että V & S Vin & Sprit Ab tulee käyttämään Oy Rettig Ab:n kanssa yhteistä määräysvaltaa yhtiössä. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi […] vuoden ajaksi kaupan toteuttamishetkestä lukien ja se voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Marli Groupin vähemmistöosakkaita ovat CapMan Capital Management Oy:n hallinnoimat rahastot, Finnmezzanine Oy:n hallinnoima rahasto, Ingman Foods Oy Ab, Merita Capital Oy ja Nordic Beverages Holding Oy.

[2] Eckes-Granini GmbH omistaa 20 % Oy Marli Ab:n osakkeista ja sillä oleva etuosto-oikeus yhtiön osakkeisiin säilyy nyt toteutettavan yritysjärjestelyn jälkeenkin.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Euroopan komission päätös Guinness/Grand Metropolitan (COMP/M.938, 15.10.1997)

[5] Esimerkiksi V&S:n Absolut Vodkan markkinaosuus Suomessa on noin [alle 1] %.