Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.3.2003

Diaarinumero

128/81/2003

Osapuolet

Ramböll, Hannemann & Höjlund A/S / Scandiaconsult AB (publ)

Asian vireilletulo

Ramböll, Hannemann & Höjlund A/S (jäljempänä Ramböll) on 24.2.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritys­järjes­te­lyn, jossa se hankkii määräysvallan Scandiaconsult AB publ -nimisessä yhtiössä (jäljempänä Scandiaconsult). Ramböll on ennen yrityskauppaa omistanut noin 35 % Scandiaconsultin osakkeista ja on 17.2.2003 julkistanut tarjouksen loppujen osakkeiden ostamisesta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tanskalainen Ramböll-konserni tuottaa konsultointipalveluja sekä järjestelmien kehitystä suunnittelun ja konsultoinnin (consulting engineering) kaikilla osa-alueilla, IT-alalla ja johtamisessa. Aloja, joilla Ramböll harjoittaa toimintaa, ovat muun muassa kuljetus ja telekommunikaatio (infrastruktuuri), teollisuus ja rakentaminen, energia ja ympäristö, öljy ja kaasu, IT sekä johtaminen. Ramböll-konsernilla ei ole tytäryhtiöitä tai toimipisteitä Suomessa.

Scandiaconsult on pohjoismaisilla markkinoilla toimiva suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut yritys. Scandiaconsult-konserni koostuu emoyhtiöstä Scandiaconsultista sekä suunnittelu- ja konsultointipalveluja Ruotsin, Norjan ja Suomen markkinoilla tarjoavista tytäryhtiöistä. Scandiaconsultin suomalaisista tytäryhtiöistä SCC Viatek Oy (jäljempänä SCC Viatek) on konsulttitoimisto, joka tarjoaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja infrastruktuurin, teollisuuden ja rakennustoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. SCC Viatekin päätoimialat ovat liikennetekniikka, tie-, katu- ja aluetekniikka, geotekniikka, maisemasuunnittelu ja siltasuunnittelu sekä informaatiotekniikka. SCC Viacon Oy tarjoaa talonrakentamisen konsultointipalveluja ja Finnconsult Oy suunnittelu-, koordinointi- ja tukipalveluja kansainvälisissä teknillisissä avustusprojekteissa. Vesihydro Oy puolestaan tarjoaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ramböll-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta oli yli 190 miljoonaa euroa. Scandiaconsultin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 160 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Ramböll ja Scandiaconsult toimivat molemmat suunnittelu- ja konsultointimarkkinoilla, mutta eri maantieteellisillä markkinoilla. Ramböll-konsernilla ei ilmoittajan mukaan ole tytäryhtiöitä tai toimipisteitä Suomessa ja sen toiminta Suomen markkinoilla on rajoittunut projekteihin, jotka liikevaihdoltaan edustavat [alle 0,5 %][1] Ramböllin maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Ilmoittaja pitää suunnittelu- ja konsultointipalvelujen markkinoita useimmissa tapauksissa kansallisina. Ilmoittajan mukaan suunnittelu- ja konsultointimarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2001 oli noin 700 miljoonaa euroa, josta SCC Viatek -ryhmän markkinaosuus oli [alle 10 %]. Ilmoittajan mukaan suunnittelu- ja konsultointimarkkinoilla voidaan katsoa olevan tiettyjä alamarkkinoita, kuten esimerkiksi talonrakennuksen suunnittelu ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Ilmoittajan mukaan Suomen talonrakennuksen suunnittelun kokonaisvolyymi vuonna 2001 oli noin 200 miljoonaa euroa, josta SCC Viatek -ryhmän markkinaosuus oli [alle 10 %]. Suomen yhdyskuntatekniikan suunnittelun markkinat olivat vuonna 2001 ilmoittajan mukaan noin 150 miljoonan euron suuruiset, josta SCC Viatek -ryhmän markkinaosuus oli [alle 20 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä rele­vant­te­­­­­­ja tuo­temarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta mer­­kit­­t­ä­­­­­­­­­viä kilpailu­­ongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausun­to­pyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailu­viras­tol­­le, että yrityskaupal­la olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ramböll, Hannemann & Höjlund A/S hankkii määräysvallan Sacndiaconsult AB (publ) -nimisessä yhtiössä.

Kilpailu­vi­ras­ton arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää mark­­­­­kina-a­se­maa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai nii­den oleel­lisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallinto­lain­käyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.