Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.2.2005

Diaarinumero

131/81/2005

Osapuolet

Maatalouskesko Oy / Pekka Kalmi Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 15.2.2005 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Maatalouskesko Oy hankkii Pekka Kalmi Oy:n liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Maatalouskesko harjoittaa maatalousalan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppaa. Yhtiö myy muun muassa viljaa, rehua, lannoitteita, siemeniä, kasvinsuojeluaineita, traktoreita ja muita maatalousalan työkoneita sekä karjatalouskoneita ja -rakennuksia. Maatalouskesko on Kesko Oyj:n tytäryhtiö.

Kaupan kohteena oleva Pekka Kalmi Oy:n liiketoiminta käsittää kaksi kauppapaikkaa, jotka ovat Loimaan Rautia K-maatalous ja K-maatalous Kyrö. Pekka Kalmi Oy on harjoittanut edellä mainituissa kauppapaikoissa rauta- ja maatalousalan vähittäiskauppaa. Yhtiö on muun muassa myynyt viljaa, maatalouden tuotantotarvikkeita, maatalouskoneita ja pienkoneita sekä rauta- ja rakennustarvikkeita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Kesko Oyj:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 7 517 miljoonaa euroa ja Pekka Kalmi Oy:n vastaavasti [alle 30][1] miljoonaa euroa. Kesko Oyj:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2004 oli noin 6 422 miljoonaa euroa. Pekka Kalmi Oy:n vuoden 2004 liikevaihto kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Pekka Kalmi Oy harjoittaa maataloustavaroiden- ja rautakauppa-alan tavaroiden vähittäiskauppaa. Loimaan kauppapaikan osalta Pekka Kalmi Oy kuuluu Maatalouskeskon K-maatalousketjuun ja Rautakeskon Rautia-ketjuun sekä Kyrön kauppapaikan osalta K-maatalousketjuun. Ilmoittajan mukaan Kesko on poikkeuksellisissa tilanteissa ottanut haltuunsa joitain Rautia- ja K-maatalous-ketjuun kuuluvia vähittäiskauppayrityksiä. Useimmiten syynä on ollut se, että uutta kauppiasta ei ole löytynyt lopettaneen tilalle.

Ilmoittajan mukaan Keskon yritysryhmään kuuluvia Rautia K-Maatalous ‑yhdistelmäkauppoja on Suomessa tällä hetkellä yhteensä 44 ja K-maatalouskauppoja yhteensä 56, joista 20 on Maatalouskesko Oy:n omia liikkeitä. Ilmoittajan mukaan kilpailu tapahtuu ennen kaikkea maataloustavaroiden ja rautakappa-alan vähittäiskauppaa harjoittavien ryhmien välillä. Ilmoittajan mukaan K-ryhmän valtakunnallinen markkinaosuus maataloustuotteiden vähittäiskaupan osalta on [30–40 %] ja rautakauppatavaroiden osalta [25–35%]. Ilmoittajan mukaan Pekka Kalmi Oy:n markkinaosuus Loimaan alueen maataloustavaroiden vähittäiskaupassa on [25–35 %] ja Kyrön alueen osalta [30–40 %]. Rautakauppatuotteiden osalta markkinaosuus on Loimaan alueella [40–50 %]. Maataloustavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden osalta Maatalouskeskon valtakunnallinen markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [30–40 %]. Rautakauppatavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden osalta Rautakeskon valtakunnallinen markkinaosuus on puolestaan [20–30 %].

Keskon keskeisiä kilpailijoita maatalous- ja rautakauppatavaroiden markkinoilla ovat muun muassa Hankkija-Maatalous Oy, Suomen Yrittäjien Maatalous Oy, Valtra Oy Ab, Puumerkki Oy ja Starkki. Kesko arvioi maatalouskaupan vähittäismarkkinoiden arvon olevan Suomessa noin 1,7 miljardia euroa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Maatalouskesko Oy hankkii Pekka Kalmi Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.