S-Pankki Oy / Citibank International plc:n yksityishenkilöiden kulutusluottokanta -liiketoiminta

Päivämäärä

8.1.2010

Diaarinumero

1322/14.00.10/2009

Osapuolet

S-Pankki Oy / Citibank International plc:n yksityishenkilöiden kulutusluottokanta -liiketoiminta

Asian vireilletulo

S-Pankki Oy (”S-Pankki”) on ilmoittanut 23.12.2009 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Citibank International plc:n (”Citibank”) Suomen sivuliikkeen yksityishenkilöiden kulutusluottokannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

S-ryhmään kuuluva S-Pankki tarjoaa säästämiseen, maksamiseen sekä hankintojen rahoittamiseen liittyviä palveluja noin tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa ympäri Suomen sekä verkkopankin ja S-Asiakaspalvelun kautta.

Kaupan kohteena on Citibankin Suomen sivuliikkeen yksityishenkilöiden kulutusluottokanta. Kaupan yhteydessä siirtyy noin 23.000 luottoasiakkuutta. Siirrettävän luottokannan arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Järjestelyssä siirtyvät luotot ovat kortittomia kulutusluottoja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

S-Pankin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 8,9 miljardia euroa, josta kertyi Suomesta noin 8,7 miljardia euroa. Kohteen liikevaihto on noin 27,2 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat koostuvat ilmoittajan mukaan Suomen vähittäispankkitoiminnasta ja erityisesti siihen kuuluvista luottopalveluista. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus yksityishenkilöiden luottopalveluissa Suomessa jää alle 5 %:n.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukiellon, jonka mukaan Citibank sitoutuu [ … ][1]. Ilmoittaja pitää kilpailukieltoa välttämättömänä kaupan toteuttamiselle sen vuoksi, että se suojaa ostajan investointia myyjän mahdollisilta toimenpiteiltä. Kaupassa siirtyvät ilmoittajan mukaan sekä maine että asiakaspiiri.

Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailukieltoa voidaan pitää perusteltuna. Viraston käytännön mukaan kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppaa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa S-Pankki Oy hankkii Citibank International plc:n yksityishenkilöiden kulutusluottokanta -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d, 11 e §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.