Lundin Mining Corporation / Inmet Mining Corporation

Päivämäärä

23.2.2011

Diaarinumero

138/14.00.10/2011

Osapuolet

Lundin Mining Corporation / Inmet Mining Corporation

Asian vireilletulo

Lundin Mining Corporation (”Lundin”) ja Inmet Mining Corporation (”Inmet”) ovat 11.2.2011 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa osapuolet sulautuvat ja muodostavat sulautumasopimuksen mukaisesti Symterra Corporationin (”Symterra”).

Lundin on maailmanlaajuinen kaivosyritys, joka tutkii ja tuottaa kupari-, nikkeli-, lyijy- sekä sinkkirikasteita. Inmet on maailmanlaajuinen kaivosyritys, joka tuottaa kupari- ja sinkkirikastetta, pyriittiä ja kuparikatodia.

Ilmoittajan mukaan Lundinilla ja Inmetillä on päällekkäistä toimintaa kuparirikasteen ja sinkkirikasteen markkinoilla. Euroopan komissio on tapauskäytännössään[1] määritellyt kuparirikasteen maantieteelliset markkinat maailmanlaajuisiksi. Vuonna 2010 kuparirikasteen maailmanlaajuisten markkinoiden arvo oli 92,4 miljardia euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle 1 %. Suomessa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [30–40][2] %. Euroopan komission mukaan[3] sinkkirikasteen maantieteelliset markkinat ovat ainakin ETA:n laajuiset tai jopa maailmanlaajuiset. Vuonna 2010 sinkkirikasteen ETA:n laajuisten markkinoiden arvo oli noin 3 miljardia euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [1–10] %. Suomessa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [5–15] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lundin Mining Corporation ja Inmet Mining Corporation sulautuvat ja muodostavat Symterra Corporationin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Asia COMP/M.2413 BHP / BILLINTON

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Asia COMP/M.3284 OUTOKUMPU / BOLIDEN