Onninen Oy / Lämpö-Tukku Oy

Päivämäärä

29.3.2012

Diaarinumero

138/14.00.10/2012

Osapuolet

Onninen Oy / Lämpö-Tukku Oy

Asiaselostus

Onninen Oy on ilmoittanut 20.3.2012 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii koko Lämpö-Tukku Oy:n osakekannan.

Onninen toimii LVI- ja sähköteknisten tuotteiden sekä terästuotteiden tukkukaupassa. Onninen on Onvest Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Lämpö-Tukku harjoittaa lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköalan (LVIS) sekä rautakauppa-alan tukkumyyntiä sekä edustusta, maahantuontia ja vientiä. Lämpö-Tukun koko osakekannan omistaa Eurotermo Holding Oy.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan molemmat osapuolet harjoittavat LVI-tuotteiden tukkukauppaa. Niillä ei ole omaa tuotantoa, eivätkä ne harjoita vähittäismyyntiä. Ilmoittajan mukaan LVI-tukkukauppa voidaan markkinoiden hahmottamiseksi jakaa neljään asiakassegmenttiin: 1) (talotekniset) urakoitsijat, 2) teollisuus, 3) infra ja 4) jälleenmyyjät. Urakoitsijasegmentti käsittää lämpö-, vesi- ja kylmätekniset urakoitsijat, jotka asentavat tuotteita uudisrakennuksiin tai saneerauskohteisiin sekä huoltavat niitä. Teollisuussegmentti käsittää kaikki valmistavaa teollisuutta harjoittavat yritykset, ja tuotteita käytetään investointeihin, kunnossapitoon sekä valmistettavien tuotteiden osina ja raaka-aineina. Infrasegmentti käsittää yhdyskuntarakentamiseen ja sen ylläpitoon liittyvät organisaatiot, ja tuotteita käytetään investointeihin ja kunnossapitoon. Jälleenmyyjäsegmenttiin kuuluvat kuluttajakauppaa käyvät yritykset, ja tuotteet menevät edelleen myytäviksi kuluttajille ja joissain määrin myös pienille rakennusalan yrityksille. Ilmoittaja katsoo, että LVI-tukkukaupan markkinat eivät ole Suomea laajemmat.

Ilmoittajan arvion mukaan LVI-tukkukaupan markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuosina 2009–2011 oli vuositasolla noin 1,6–2 miljardia euroa. Ilmoittajan arvion mukaan vastaavana aikana Onnisen markkinaosuus oli noin [20–25][1] % ja Lämpö-Tukun [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston tekemän markkinaselvityksen perusteella ei myöskään voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa tarkoitetulla tavalla haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Onninen Oy hankkii Lämpö-Tukku Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko, puhelin 029 505 3384, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.