Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.4.2000

Diaarinumero

141/81/2000

Osapuolet

Interpublic Group of Companies, Inc. / NFO Worldwide, Inc.

Asian vireilletulo

Yhdysvaltalainen Interpublic Group of Companies, Inc. (jäljempänä Interpublic) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 09.03.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti, että se on sopinut hankkivansa NFO Worldwide, Inc:n (NFO) koko osakekannan.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Järjestelyssä Interpublic ja NFO ovat tehneet sulautumissopimuksen, jonka mukaan Interpublicin kokonaan omistama, järjestelyä varten perustettu tytäryhtiö sulautuu NFO:hon. Sulautuman jälkeen NFO jatkaa olemassaoloaan yhtiönä, jonka kaikki osakkeet Interpublic omistaa.

Interpublic on USA:ssa kotipaikan omaava monikansallinen konserni, joka koostuu mainostoimistoista ja viestintäpalveluyrityksistä. Interpublicin pääasiallinen toimiala on mainostoiminta, jota yhtiö harjoittaa maailmanlaajuisesti kahden mainostoimistoketjun ja usean itsenäisen yksikön kautta.

NFO on USA:ssa kotipaikan omaava monikansallinen konserni, joka harjoittaa markkinatutkimusta ja tarjoaa asiakasyrityksilleen tutkimuksiin perustuva markkinainformaatiota maailmanlaajuisesti.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Interpublic on sopinut hankkivansa NFO:n koko osakekannan. Interpublicin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 21,2 mrd mk ja NFO:n noin 1,5 mrd mk. Sekä Interpublic että NFO harjoittavat kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Interpublic harjoittaa mainostoimintaa Suomessa Ammirati Puris Lintas Oy:n, Hasan & Partners Oy:n, Lowe Brindfors Oy:n, Oy Liikemainonta McCann Ab:n, Mainostoi-misto Womena-McCann Oy:n sekä Pool Media International PMI Oy:n kautta. Sen Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 1998 oli noin 450 milj. mk.

Euroopassa NFO toimii saksalaisen tytäryhtiönsä Infratest Burken ja sen tytäryhtiöiden kautta. NFO harjoittaa markkinatutkimustoimintaa Suomessa vuonna 1999 perustamansa Infratest Burke Oy -nimisen tytäryhtiön kautta. NFO saa Suomesta vain vähäisen liikevaihdon.

Interpublic ei harjoita markkinatutkimustoimintaa Suomessa. Maailmanlaajuisesti Interpublic harjoittaa markkinatutkimustoimintaa kolmen tytäryhtiönsä välityksellä USA:ssa ja Iso-Britanniassa. Sen markkinaosuus markkinatutkimustoiminnassa on [vähäinen][1] sekä USA:ssa että Iso-Britanniassa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Yrityskauppa ei synnytä merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa riippumatta siitä, miten mainonta- ja markkinatutkimusmarkkinat määritellään.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Interpublic Group of Companies, Inc. hankkii NFO Worldwide, Inc:n. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.