Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.4.2000

Diaarinumero

147/81/2000

Osapuolet

OM Group, Inc. / Outokumpu Nickel Oy

Asian vireilletulo

OM Group, Inc. on 6.3.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun (laissa 303/98) yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Outokumpu Nickel Oy:n osakekannan. Hankinnan kohteena on Outokumpu-konsernin Harjavallan nikkelitehdas.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnat

OM Group, Inc. on yhdysvaltalaisen OMG-konsernin emoyhtiö. OMG-konserni toimii kemianteollisuudessa maailmanlaajuisesti. Sen pääliiketoiminta-alueita ovat metallikarboksylaattien sekä metallisuolojen ja -pulvereiden valmistus.

Konserniin kuuluu Suomessa sijaitseva OMG Kokkola Chemicals Oy (jäljempänä OMG:n Kokkolan tehdas). OMG:n Kokkolan tehtaalla jalostetaan koboltti- ja nikkelipohjaisia kemikaaleja. Tehdas jalostaa kobolttiraaka-aineista (rikasteet ja liuokset) myös metallista kobolttipulveria. Tehtaan liikevaihdosta vuonna 1999 noin [65–75][1] % kertyi kobolttituotteiden, [20–30][2] % nikkelikemikaalien ja [1–10][3] % karboksylaattien myynnistä. OMG:n Kokkolan tehtaan käyttämistä kobolttiraaka-aineista noin [60–70][4] % on rikastetta, joka sisältää myös muita metalleja, kuten nikkeliä, kuparia ja rautaa. Loppuosan kobolttiraaka-aineesta tehdas hankkii liuoksina, lähinnä erilaatuisina kobolttisulfiitteina. Nikkelikemikaalien valmistukseen tarvittavaa nikkeliraaka-ainetta tehdas on hankkinut epäpuhtauksia sisältävinä nikkelisulfaatteina (kiteet ja liuokset). Nikkeliraaka-ainetta saadaan myös kobolttirikasteen puhdistamisprosessissa. Tehtaan tuotteet menevät lähes yksinomaan (98 %) vientiin.

Outokumpu Nickel Oy on Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n jakautumisprosessissa syntyvä uusi yhtiö. Jakautumisprosessissa Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n harjoittamat kupari- ja nikkelituotannot eriytetään toisistaan kahteen itsenäiseen yritykseen. Outokumpu Nickel Oy:lle siirtyvät konsernin Harjavallassa harjoittamaan nikkelirikasteiden metalliseen jalostukseen (liuotus, uuttopelkistys ja elektrolyysi) liittyvät toiminnot ja varat lukuun ottamatta sulattoa (jäljempänä Harjavallan nikkelitehdas). Sulatto siirtyy kuparinjalostusta jatkavalle uudelle Outokumpu Harjavalta Metals Oy:lle (jäljempänä OKHA) ja se on tarkoitus muuttaa myöhemmin kuparinjalostuksen tarpeisiin soveltuvaksi. Yrityskauppa toteutetaan jakautumisprosessin päätyttyä.

Harjavallan nikkelitehtaalla nikkeliä jalostetaan nikkelirikasteista ja -kivestä metalliteollisuuden jatkojalostukseen soveltuviksi nikkelikatodeiksi, -briketeiksi ja -pulveriksi (briketeiksi puristettuina). Tuotteet ovat ns. metallisia nikkelituotteita. Nikkelibriketteihin valmistettua nikkelipulveria myydään myös jonkin verran kemianteollisuuden jatkojalostukseen.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kauppaan liittyy liitesopimuksia, joissa on liitännäisrajoitukseksi katsottavia määräyksiä.

Kauppaan liittyy Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n solmimat ja Outokumpu Nickel Oy:lle siirtyvät raaka-ainesopimukset sellaisenaan. Osa näistä sopimuksista on tehty Outokummun rikastekaivosten kanssa. Sopimusten mukaan Outokummun rikastekaivokset toimittavat kaiken niistä louhittavan malmin uudelle Outokumpu Nickel Oy:lle. […][5] Rajoittavat ehdot ovat voimassa vuoden […][6] loppuun.

Outokumpu Nickel Oy tekee OKHA:n kanssa sopimuksen tollaus-palveluiden hankkimisesta. Tollaus-palveluilla tarkoitetaan nikkelirikasteen sulattopalveluita, joilla sulfidisesta nikkelirikasteesta tehdään Harjavallan nikkelitehtaalle soveltuvaa nikkelikiveä. Ns. tolling-sopimuksen mukaan Outokumpu Nickel Oy toimittaa kaiken nikkelitehtaalle hankkimansa rikasteen OKHA:n sulattoon ja joka tapauksessa vähintään 100.000 DMT (dry metric tons) vuodessa. OKHA sitoutuu sulattamaan tämän määrän. Sopimus on voimassa vuoden […][7] loppuun […][8]. Sopimus on irtisanottavissa vuoden 2002 jälkeen vuoden irtisanomisajalla.

Outokumpu Oyj ja Outokumpu Nickel Oy tekevät lisenssisopimuksen Harjavallan nikkelitehtaalla käytettävien/tarvittavien immateriaalioikeuksien käyttöoikeudesta. Lisenssisopimus koskee metallisten nikkelituotteiden jo olemassa olevaa, mutta erityisesti myös kehitteillä olevaa ns. Low Temperature Production (LTP) teknologiaa. Outokumpu Oyj omistaa teknologian ja myy sitä osana harjoittamaansa teknologian myyntiä. […][9] Muutoin Outokumpu Oyj voi hyödyntää kyseisiä immateriaalioikeuksia myös kaupallisesti. Lisenssisopimus sisältää myös ehdon, jonka mukaan Outokumpu Oyj voi käyttää Harjavallan nikkelitehdasta ns. referenssitehtaana teknologian esittelyssä.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan ostosopimus, jonka mukaan Outokummun rikastekaivokset toimittavat kaiken malmin/rikasteen Outokumpu Nickel Oy:lle, on yrityskaupan toteuttamiselle välttämätön Harjavallan nikkelitehtaan toimintakyvyn turvaamiseksi. Markkinoilla toimivat yritykset omistavat ilmoittajan mukaan koko tuotantoketjun kaivostoiminnasta nikkelimetallin ja metallituotteiden valmistukseen. Nikkelin raaka-aineiden kokonaismarkkinat ovat lisäksi suhteellisen pienet muihin metalleihin verrattuna ja (sulfidisista) nikkelirikasteista on pulaa. Nikkeliraaka-aineiden jalostusta harjoittavat yritykset ovat lähes kokonaan saman yritysryhmän integroidun raaka-ainehuollon varassa. Raaka-aineen toimitussopimuksiin on lisäksi yleisesti sisällytetty ehto, jonka mukaan kaikki yksittäisen kaivoksen ja/tai kaivosyhtiön tuottama nikkelirikaste myydään oman konsernin jatkokäyttöön. Kilpailuviraston arvion mukaan ostosopimusta voidaan pitää välttämättömänä ostajan nikkeliraaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon mm. yrityskauppaa edeltäneen järjestelyn, jossa Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n kupari- ja nikkelitoiminnot eriytetään kahteen yhtiöön. Hankinnan kohteen toiminta on perustunut siihen, että se on muodostanut myyjän yritysryhmän kanssa yhden taloudellisen kokonaisuuden. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon nikkelimarkkinoiden vahvan vertikaalisen integroitumisen, raaka-ainepulan ja vaihtoehtoisten raaka-ainelähteiden puuttumisen.

Ilmoittajan mukaan sopimus, jonka mukaan Outokumpu Nickel Oy toimittaa kaiken Harjavallan nikkelitehtaalle hankkimansa rikasteen, vähintään 100.000 DMT (dry metric tons) OKHA:n sulattoon ja jonka OKHA sitoutuu sulattamaan, on välttämätön raaka-ainesopimusten mukaisten (sulfidisten) nikkelirikasteiden sulattamiseksi nikkelikiveksi. Ilmoittajan mukaan Outokummun kaivokset tuottavat sulfidisia malmeja ja niistä saatuja rikasteita. Nikkelirikasteen hyödyntäminen Harjavallan nikkelitehtaan prosessissa edellyttää siten rikasteen sulattamista nikkelikiveksi. Tolling-sopimus ei kuitenkaan estä raaka-aineen hankkimista valmiiksi sulatettuna nikkelikivenä. Vuosittainen vähimmäismäärä 100.000 DMT perustuu ilmoittajan mukaan sulaton käyttökustannuksiin ja uudelle OKHA:lle tarpeelliseen siirtymäaikaan muuttaa nikkelisulatto kuparituotannon tarpeisiin soveltuvaksi. Vähimmäismäärä takaa myös sen, että Harjavallan nikkelitehdas saa sulatettua kaiken raaka-ainesopimusten perusteella hankkimansa nikkelirikasteen. OKHA:n sulatto on lisäksi ainoa, jossa Outokummun rikastekaivoksilta hankittu rikaste voidaan taloudellisesti kannattavalla tavalla sulattaa ottaen huomioon mm. kuljetuskustannukset ja sulattojen prosessiteknologia. Kilpailuviraston arvion mukaan tollaus-palveluiden hankkimista koskevaa sopimusta voidaan pitää välttämättömänä raaka-ainesopimusten mukaisten (sulfidisten) nikkelirikasteiden saattamiseksi jatkokäsittelyyn soveltuvaksi.

Lisenssisopimuksessa olevalla ehdolla, jonka mukaan Outokumpu Oyj ei saa myydä lisenssiä nikkelitehtaalla käytettävään teknologiaan […][10]. OMG käyttää ilmoittajan mukaan omaa kemikaaliosaamistaan kehittäessään nikkelitehtaalla käytettävää teknologiaa valmiiksi. OMG on sitoutunut saattamaan kehitystyön Outokumpu Oyj:n puolesta valmiiksi. […][11] Outokumpu Oyj lisäksi jatkaa teknologian myymistä osana omaa toimintaansa pitäen Harjavallan nikkelitehdasta ns. referenssitehtaana. Lisenssisopimuksen ehtoa, jonka mukaan Outokumpu Oyj ei saa myydä lisenssiä nikkelitehtaalla käytettävään teknologiaan […][12], voidaan pitää yrityskaupan toteuttamiselle välttämättömänä. Lisenssi on rajattu kohteena olevaan liiketoimintaan. Lisenssin myyntikiellon aikaa ei kuitenkaan ole määritelty.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

OM Group, Inc. hankkii Outokumpu Nickel Oy:n osakekannan. Kyseessä on Kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Ostajan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 2 998 milj. mk. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 1 843 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Relevanttien markkinoiden osalta yrityskaupan ilmoittaja on todennut, että OMG toimii kemianteollisuudessa ja Harjavallan nikkelitehdas toimii nikkelirikasteiden metallisessa jalostuksessa. Hankkija ja hankinnan kohde toimivat ilmoittajan mukaan siten eri tuotemarkkinoilla.

OMG:n erikoiskemikaalien tuotteet voidaan jakaa kemikaalien erityispiirteiden ja käyttötarkoituksen perusteella metallikarboksylaattien, metallisuolojen, metallipulvereiden ja muiden tuotteiden ryhmiin. Metallikarboksylaattien ryhmä voidaan ilmoittajan mukaan jakaa metallikarboksylaatteihin ja muovin yms. lisäaineisiin. Niitä käytetään mm. maali- ja painoväri-, rengas-, petrokemian ja muoviteollisuudessa. Nestemäiset karboksylaatit syntyvät metallisuolojen ja orgaanisten happojen reaktioina. Metallisuolojen ryhmä voidaan jakaa suoloihin ja oksideihin sekä paristokemikaaleihin. Suoloja ja oksideja käytetään mm. keramiikka-, lasi-, rengas- ja terästeollisuudessa. Metallipulvereiden ryhmä voidaan jakaa koboltti(hieno)pulvereihin ja muihin metallipulvereihin, joita ovat lähinnä kupari-, rauta- ja jaloteräspulverit. OMG:n metallipulvereiden ryhmä ei siten sisällä lainkaan puhdasta nikkelipulveria. Metallipulvereita käytetään mm. auto-, kovametalli- ja terästeollisuudessa. Epäorgaaniset suolat, oksidit ja pulverit jalostetaan mm. metallia sisältävistä rikaste- ja liuosraaka-aineista. Muiden tuotteiden ryhmä voidaan jakaa elektroniikkakemikaaleihin ja muihin kemikaaleihin.

Harjavallan nikkelitehtaan tuotanto voidaan jakaa katodinikkeleihin, nikkelibriketteihin ja -pulvereihin. Metallinen katodinikkeli tuotetaan elektrolyysissä sähkövirran avulla. Katodinikkeliä tuotetaan neliöiksi leikattuina ja leikkaamattomina nikkelilevyinä. Katodinikkeliä käytetään mm. päällystys-, valu- ja terästeollisuudessa sekä korkean nikkelipitoisuuden omaavien seosten valmistuksessa. Puhdasta nikkelimetallipulveria tuotetaan vetykaasun avulla nikkeliliuoksesta ammoniakkipohjaisessa pelkistysprosessissa. Nikkelipulverista valmistetaan brikettejä, joista osa typpi- tai vetysintrataan ja osa jätetään sintraamatta. Nikkelibrikettejä käytetään terästeollisuudessa ruostumattoman teräksen valmistukseen. Brikettejä käytetään myös metalliteollisuudessa metalliseosten valmistukseen ja kemianteollisuudessa. Nikkelipulveria käytetään puolestaan kemianteollisuudessa. Noin puolet Harjavallan nikkelitehtaan tuotannosta käytetään ruostumattoman teräksen valmistukseen. Suurin osa lopusta tuotannosta menee päällystykseen ja metalliseosten valmistukseen.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä. OMG-konserni ei ole aiemmin toiminut metalliteollisuudessa, vaan kemianteollisuudessa. Se on tuottanut ja kehittänyt pääasiassa kobolttimetalliin perustuvia erikoiskemikaaleja.

Yrityskaupan osapuolten prosessiteknologia on samankaltainen erityisesti uuton ja liuotuksen osalta, mutta valmistettavat tuotteet poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan. Lisäksi prosessoitavat raaka-aineet, prosessinvaiheiden toteuttaminen ja asiakkaat eroavat toisistaan. Harjavallan nikkelitehtaan asiakkaita ovat pääasiassa terästehtaat ja seosmetalleja valmistavat tehtaat. OMG:n asiakkaita ovat pitkälle erikoistuneet teollisuusyritykset.

OMG:n Kokkolan tehdas on ilmoittajan mukaan ennen yrityskauppaa ostanut Harjavallan nikkelitehtaalta prosessin sivutuotteena syntyvää nikkeli- ja kobolttiliuosta. Harjavallan nikkelitehtaalta hankittu kobolttiliuos on alle 10 % tehtaan vuosittaisesta koboltintarpeesta. Nikkeliliuos on vaihdellut [20–70][13] % välillä tehtaan vuosittaisesta nikkelintarpeesta. Liuoksille on olemassa lukuisia muita toimittajia Euroopassa. OMG:n Kokkolan tehtaan tarvitsemat muut raaka-aineet tuodaan Suomen ulkopuolelta. Kaupan osapuolten välillä ei ilmoittajan mukaan ole ollut muita vertikaalisia yhteyksiä ennen yrityskaupan toteuttamista. Yrityskaupan seurauksena OMG saa haltuunsa mm. laajemman tuotevalikoiman ja raaka-ainelähteitä. OMG voi kaupan jälkeen hyödyntää kobolttituotannossa saatua kokemusta nikkelituotteiden tuotannossa ja nostaa tuotannon jalostusastetta.

Harjavallan nikkelitehdas on ainoa nikkelitehdas Suomessa. Harjavallan nikkelitehtaan markkinaosuus maailmanlaajuisilla nikkelimarkkinoilla vuonna 1999 oli noin [1–10][14] %. Tärkeimpiä eurooppalaisia kilpailijoita nikkelinjalostuksessa ovat ilmoittajan mukaan mm. Inco Europe Ltd, Falconbrigde Verket A.S. ja Eramet SLN. OMG:n Kokkolan tehdas on ainoa erikoiskemikaalien valmistaja Suomessa. OMG:n Kokkolan tehtaan markkinaosuus maailmanlaajuisilla nikkelikemikaalien markkinoilla vuonna 1999 oli noin [1–10][15] % ja kobolttimarkkinoilla noin [10–20][16] %. Euroopassa on useita erikoiskemikaalien valmistajia, jotka ilmoittajan mukaan kilpailevat tehokkaasti Suomen markkinoilla. Eurooppalaisia kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. Union Miniere, Elementis ja Makin Metal Powders Ltd. Yhdysvaltalaisia kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. Shepherd Chemicals, Ferro Corporation ja Witco Corporation.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla OM Group, Inc. hankkii Outokumpu Nickel Oy:n osakekannan.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena raaka-aineen hankkimista koskevan sopimuksen siltä osin kuin Outokummun rikastekaivokset toimittavat kaiken niistä louhittavan malmin uudelle Outokumpu Nickel Oy:lle vuoden […][17] loppuun […][18].

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena tollaus-palveluiden hankkimista koskevan sopimuksen siltä osin kuin Outokumpu Nickel Oy toimittaa kaiken nikkelitehtaalle hankkimansa rikasteen OKHA:n sulattoon ja joka tapauksessa vähintään 100.000 DMT vuoden […][19] loppuun asti […][20]. Sopimus on irtisanottavissa vuoden 2002 jälkeen vuoden irtisanomisajalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena Outokumpu Oyj ja Outokumpu Nickel Oy:n välisen immateriaalioikeuksien käyttöoikeuksia koskevan sopimuksen ehdon siltä osin kuin Outokumpu Oyj ei saa myydä lisenssiä nikkelitehtaalla käytettävään teknologiaan […][21] viiden vuoden ajan.[22]

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[7] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[10] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[11] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[12] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[13] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[14] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[15] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[16] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[17] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[18] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[19] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[20] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[21] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[22] Lopullinen lisenssisopimus on allekirjoitettu 3.4.2000, jolloin sopimuksesta poistettiin liitännäisrajoituksena ilmoitettu ehto. Yrityskaupan ilmoittaja on ilmoittanut asiasta Kilpailuvirastolle 29.5.2000.