Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.5.2000

Diaarinumero

148/81/2000

Osapuolet

Sulzer AG / Ahlström Pumput Oy

Asian vireilletulo

Sulzer AG on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 14.4.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) yrityskauppasäännösten mukaisesti, että se on sopinut hankkivansa Ahlström Pumput Oy:n koko osakekannan.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Sulzer AG (jäljempänä Sulzer) on Sveitsissä kotipaikan omaava monikansallinen konserni. Sen liiketoiminta käsittää muun muassa pumppujen ja pumppujärjestelmien suunnittelun, tuotannon, markkinoinnin ja huollon erityisesti öljy- ja kaasutoimialalle sekä petrokemian teollisuuteen. Sillä on ollut vain vähäistä liiketoimintaa Suomeen.

Ahlström Pumput Oy (AP) suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa pumppuja ja pumppujärjestelmiä lähinnä paperi- ja sellu- sekä kemianteollisuudelle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Sulzer hankkii AP:n. Sulzerin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 20 mrd mk ja AP:n noin 800 milj. mk. AP harjoittaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuu luu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Sulzerin pumppuja käytetään lähinnä öljy- ja kaasu-, prosessi- ja energiateollisuudessa. Sulzerin maailmanlaajuinen markkinaosuus energiateollisuuden pumpuissa on noin [10–20] %, öljy- ja kaasuteollisuuden pumpuissa noin [10–20] % ja petrokemianteollisuuden pumpuissa noin [10–20] %.[1] Sulzerin markkinaosuus Suomen energiateollisuuden pumpuissa on noin [10–20] %. Suomeen Sulzer ei toimita juuri muita kuin energiateollisuuden pumppuja.

AP:n pumppuja käytetään pääasiassa sellun ja paperimassan sekä muun vastaavan nesteen pumppaamiseen sellu- ja paperi- sekä metalli-, elintarvike- ja kemiallisessa prosessiteollisuudessa. AP:n markkinaosuus sellun ja paperimassan pumppujen markkinoilla on maailmanlaajuisesti noin [30–40] % ja Suomessa [yli 85] %.

Osapuolten liiketoiminnat eivät merkittävästi kilpaile toistensa kanssa, vaikka molemmat toimivat keskipakoispumppuliiketoiminnassa. Pumput täytyy suunnitella vastaamaan pumpattavan nesteen määrään, paineeseen, lämpötilaan, viskositeettiin, syövyttävyyteen ja tulenarkuuteen liittyviä teknisiä vaatimuksia. Osapuolten pumput eroavat toisistaan kooltaan, pumppausvaiheiden lukumäärältään, paineenkestoltaan, materiaaleiltaan ja virrankäytöltään.

Sulzerilla ja AP:llä on maailmanlaajuiset huolto- ja korjausverkostot, mutta ne eivät kilpaile keskenään. AP myy varaosia ainoastaan omiin pumppuihinsa. Varaosa- ja huoltopalvelumarkkinoilla on kilpailemassa lukuisa määrä yrityksiä.

Relevantit markkinat ovat ilmeisesti Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Yrityskauppa ei synnytä merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa riippumatta siitä, miten pumppumarkkinat määritellään.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Osakekauppasopimuksen 9.1 kohdan kilpailukieltolausekkeen mukaan Ahlström ja sen tytäryhtiöt (poislukien Ahlström Machinery Corporation) eivät saa […][2] aikana yrityskaupasta kilpailla välittömästi tai välillisesti AP:n liiketoiminnan kanssa.

Kilpailukielto koskee siirtyvää liiketoimintaa siinä laajuudessa, kuin sitä yrityskaupan tekohetkellä harjoitetaan. Kilpailukiellon maantieteellinen ulottuvuus vastaa sitä aluetta, jolla siirtyvää liiketoimintaa yrityskaupan tekohetkellä harjoitetaan.

Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa kaupassa siirtyvällä tietotaidolla. Sulzer saa haltuunsa AP:n paperi- ja selluteollisuuden pumppuihin liittyvän tietotaidon, jota sillä ei entuudestaan ole. Suuri osa tietotaidosta on käytännön kokemusta, jota ei voida suojata immateriaalioikeuksilla.

Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto ei ilmeisesti rajoita kilpailua enempää kuin mikä on välttämätöntä kaupan toteuttamiselle ja kaupan kohteen haltuunotolle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sulzer AG hankkii Ahlström Pumput Oy:n. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä selostetun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein on merkitty poistetut liikesalaisuudet.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.