Godkännande av företagsförvärvet

Päivämäärä

24.3.1999

Diaarinumero

153/81/1999

Osapuolet

Merkantildata ASA / Oy PC-Superstore Ab

Förvärvare

Merkantildata ASA, Oslo, Norge

Förvärvsobjekt

Oy PC-Superstore Ab

Anhängiggörande

Merkantildata ASA (nedan Merkantildata) anmälde 24.02.1999 till Konkurrensverket att bolaget förvärvat bestämmanderätten i Oy PC-Superstore Ab (nedan PC-Superstore) genom att köpa hela aktiestocken i PC-Superstore vid ett avtal som undertecknats av parterna 17.2.1999.

Parterna och deras affärsverksamheter

Merkantildata

Merkantildata är ett datateknikföretag som grundats år 1967 och som verkar i Norge, Sverige och Danmark. Merkantildatas globala omsättning år 1998 uppgick till ca 6,8 miljarder mark. Av koncernens omsättning uppstod omkring en tredjedel i var och en av de stater i vilken företaget är verksamt. Sett enligt funktion härrör största delen av omsättningen från systemintegration och resten från datakommunkationsprodukter, programutveckling och distribution. Företaget sysselsätter sammanlagt ca 3000 personer. Merkantildata har inte tidigare haft verksamhet i Finland.

PC-Superstore

Förvärvsobjektet är en företagsgrupp bestående av moderbolaget PC-Superstore och dess funktionsmässigt specialiserade dotterbolag, i vilka moderbolaget innehar bestämmanderätten. Företagsgruppen har uppstått främst genom företagsköp, av vilka de viktigaste gjordes 1998. Aktiemajoriteten i moderbolaget innehas av privatpersoner, och till de största ägarna hör bolagets grundare. En del aktier i PC-Superstore innehas också av riskfinansieringsbolag.

Koncernens största företag är i dag moderbolaget PC-Superstore Oy, som ansvarar för försäljningen till små och medelstora företag samt konsumenter, Mikrolog Oy som ansvarar för försäljningen till storkunder samt för produktionen av datorer av märkena Osborne och Microtech, samt Nexor System Service Oy som producerar service-, konsulterings- och outsourcingtjänster. I koncernen ingår dessutom bl.a. Superweb Oy, Pro-Superstore Oy, Auditrail Oy och Mikrolog Eesti A/S. PC-Superstore verkar på den finska och den estniska marknaden. Koncernens sammanlagda omsättning år 1998 är cirka 700–750 miljoner mark, och antalet anställda är omkring 500.

Företagsförvärv

Vid företagsförvärvet övergår hela aktiestocken i PC-Superstore till Merkantildata, som förvärvar bestämmanderätten i företagen inom PC-Superstore-koncernen. Köpesumman betalas delvis i form av aktier i Merkantildata, delvis i pengar.

Tilläggsbegränsningar

Anmälaren framställer att som tilläggsbegränsning skall godkännas ett villkor om konkurrensförbud. Enligt detta villkor får de personliga ägare som är säljare inte direkt eller indirekt konkurrera med de sålda företagens nuvarande affärsverksamheter under två års tid, räknat från köpets verkställighet.

Konkurrensrättslig bedömning

Bestämmelserna om övervakning av företagsförvärv och deras tillämplighet på arrangemanget

Merkantildata förvärvar hela aktiestocken i PC-Superstore och därmed bestämmanderätten i hela dess företagsgrupp. Det är frågan om ett sådant företagsköp som avses i 11 § lagen om konkurrensbegränsningar.

Merkantildatas globala omsättning år 1997 var cirka 3 miljarder mark. Företaget har under 1998 gjort ett flertal företagsköp, och den därvid förvärvade omsättningen höjer avsevärt företagets omsättning enligt lagen om konkurrensbegränsningar. PC-Superstore hade år 1997 en omsättning på ca 340 miljoner mark. Omsättningen korrigeras med omsättningen av den affärsverksamhet som genom företagsköp förvärvats efter senaste bokslut, vilket ger en omsättning på cirka 700 miljoner mark. Därmed uppfylls de gränser för omsättningen som anges i 11 a § lagen om konkurrensbegränsningar.

Förvärvsobjektet bedriver i Finland affärsverksamhet på det sätt som avses i 11 a § lagen om konkurrensbegränsningar.

Bedömning av de konkurrensmässiga verkningarna

Relevant marknad

Inom distributionen av datateknikprodukter finns det olika distributionskanaler för olika kundmålgrupper. Många hårdvaruleverantörer levererar produkterna direkt till storföretag, försäljningen till medelstora företag sker mera via grossistledet och dess nätverk av återförsäljare och inom konsumenthandeln sker distributionen nästan uteslutande inom näten av återförsäljare. I handeln med datorer till konsumenter samt små och medelstora företag samt mindre enheter inom den offentliga förvaltningen intar de inhemska datormontrarna och deras sammanslutningar en viktig ställning. Även dessa anlitar delvis samma distributionsnät som de stora tillverkarna, men en betydande del av datorer säljs direkt till konsumenterna och företagen.

Förvärvsobjektet fungerar inom detaljförsäljning av datateknikprodukter (hårdvara och programvara), inom produktion av datorer och inom dataserviceverksamhet. Största delen av PC-Superstores omsättning inflyter av detaljförsäljning, där målgruppen är konsumenter samt små och medelstora företag. Konkurrensverket har bedömt köpets konkurrensmässiga verkningar på dessa marknader utan att exakt definiera den s.k. relevanta marknaden.

PC-Superstore fungerar främst på den finska marknaden. För olika kundgrupper kan dock den geografiska marknadens omfattning variera. Konkurrensen om stora kunder är riksomfattande och regional om de mindre. Som smalast, exempelvis inom konsumenthandeln, kan marknaden vara lokal. Också försäljarnas storlek och verksamhetsområde kan påverka marknadens geografiska omfattning. Riksomfattande företag eller kedjor kan konkurrera sinsemellan i hela landet, men när det gäller enskilda offerter kommer lokala leverantörer som verkar på en mindre marknad med i konkurrensen.

Med tanke på avgörandet i ärendet är det dock inte nödvändigt att exakt definiera den relevanta produktmarknaden eller geografiska marknaden, eftersom konkurrensproblem inte uppstår ens om marknaden definieras på det mest strikta sättet.

Konkurrensmässiga verkningar

Konkurrensverket har koncentrerat sig på att undersöka företagsförvärvets inverkan på konkurrensen inom detaljförsäljning av datateknik, eftersom ca 6/7 av PC-Superstores omsättning har influtit av denna affärsverksamhet. Inom detaljförsäljningen är kunderna konsumenter samt små och medelstora företag. Inom denna företagssektor finns det företag av rätt olika storlek, av vilka en del åtminstone delvis köper sina produkter förbi detaljförsäljningsledet. PC-Superstores dotterbolag Mikrolog säljer i egenskap av datortillverkare sina produkter direkt till företag. För bedömningen av de konkurrensmässiga verkningarna har man därför beaktat datateknikmarknaden för små och medelstora företag också utanför den egentliga detaljförsäljningen. Eftersom försäljningen av programvara och service utgör en relativt liten del av PC-Superstores omsättning, har Konkurrensverket inte undersökt denna marknad i detalj.

Till alla delar finns det inte exakt statistisk information om datateknikbranschen, som kunde belysa marknadsandelarna på de marknader som granskas här. Största delen av PC-Superstores omsättning härrör från försäljning av hårdvara, och där finns det statistik som tillåter en bedömning av marknadsandelarna.

I Finland levererades 1998 uppskattningsvis 430.000 mikrodatorer. Enligt uppgifter från marknaden går av dessa ca 120.000 (ca 30 %) till konsumenter, ca 220.000 (ca 50 %) till små och medelstora företag och resten (ca 20 %) till storföretag och organisationer. Totalvärdet av marknaden för datorer (exklusive pc-servers) var enligt Market-Visio Oy:s undersökning år 1998 ca 4,4 miljarder mark. Därmed blir totalvärdet av försäljningen av datorer på konsumentmarknaden 1,3 miljarder mark och på marknaden för små och medelstora företag ca 2,2 miljarder mark.

PC-Superstore har uppgivit att detaljförsäljningens omsättning är ca 600 miljoner mark, varav största delen, ca 560 miljoner mark, härrör från försäljningen av hårdvara, dock inklusive försäljning av kringutrustning. PC-Superstores omsättning inom konsumenthandeln utgör ca 30 % av hela detaljförsäljningens omsättning. Värdet av försäljningen av datorer till konsumenterna blir därmed högst 168 miljoner mark, och värdet av datorförsäljningen till små och medelstora företag högst 392 miljoner mark. PC-Superstores andel av konsumenthandeln blir på basis av datorförsäljningen högst 15 % och motsvarande marknadsandel av detaljförsäljningen för små och medelstora företag högst 17 %. Räknat för hela mikrohandelns detaljförsäljning blir marknadsandelen ca 13 %.

Tidskriften Tietoviikkos förteckning över de 100 största datateknikföretagen upptar 11 företag som klassificerats som detaljförsäljare. Uppgifterna om företagens omsättning i denna förteckning gäller år 1997. PC-Superstore är den största enskilda detaljförsäljaren av datateknik. Dess marknadsandel beräknad på dessa detaljförsäljares sammanräknade omsättning (ca 1,2 miljarder mark) är knappt 30 %. Räknat på motsvarande sätt har den näststörsta konkurrenten Micro Warehouse Oy en andel på ca 12 %. De övrigas andelar ligger kring 2–5 %.

Utbudsstrukturen på datateknikmarknaden för konsumenter samt små och medelstora företag är dock inte så enkel. Totalt är konsumenternas samt de små och medelstora företagens köp av datateknik betydligt större än den sammanräknade omsättningen för de 11 största detaljförsäljarna, varför även marknadsandelarna är mera spridda.

Som nykomlingar i detaljförsäljningsledet finns de traditionella dagligvarukedjorna, via sina egna specialaffärer. I framtiden kommer en del av konsumenternas köp av hårdvara att organiseras genom gemensamma anskaffningar inom organisationer eller genom personalköp som koordineras av storföretagen. Internethandeln har ännu inte fått något större fotfäste som ett egentligt forum för köp av hårdvara. Dess betydelse har hittills gällt mera det tekniska genomförandet av beställningarna än själva köpbesluten. Konsumenterna köper också direkt av mindre inhemska datormonterare datorer som ofta är förmånligare än märkesmaskiner.

PC-Superstores marknadsandel på detaljförsäljningsmarknaden för datateknik i Finland kunde på ovan nämnda grunder beräknas vara högst 15–20 %. I södra Finland, där PC-Superstore främst är verksam, kan marknadsandelen vara något högre.

PC-Superstores ställning inom sektorn för små och medelstora företag förstärks av att företaget utöver detaljförsäljningen också direkt till dessa företag säljer av Mikrolog tillverkade datorer, som en grossist. WM-data Faci Oy och Novosys Oy, vilka närmast levererar till medelstora och stora företag, kunde lätt ta in också mindre företag som kunder. Novosys Oy finns redan på marknaden med sina Novoshop-butiker. I och med att priserna på datorer sjunker har också hårdvarutillverkarna allt tydligare börjat söka direkt kontakt med kunderna. På den finska pc-marknaden finns dessutom enligt Tietoviikko tiotals företag som monterar mer än 500 datorer per år, och av mindre monterare finns det hundratals. De största av dessa säljer över 10.000 datorer per år. När datorpriserna sjunker har datormonterare bildat kedjor som förmår leverera även större partier. Samtidigt försäkrar de sig om en tillräcklig geografisk utbredning för att underhåll och annan service skall kunna skötas effektivt. Gränsdragningen mellan detaljförsäljare, grossister och hårdvarutillverkare är således inte helt entydig, för inom handeln med hårdvara för små och medelstora företag samt den offentliga förvaltningen konkurrerar de stora detaljförsäljarna med grossisterna och många inhemska datormonterare.

Merkantildata deltar inte i konsumenthandeln med datateknik i Norden. Dess marknadsandel inom sektorn för små och medelstora företag ligger enligt anmälaren under 15 % i alla de nordiska länderna. Företagsförvärvet ökar inte PC-Superstores marknadsandel inom detaljförsäljningen av datateknik i Finland, eftersom Merkantildata inte har varit verksam på den finska marknaden. En väsentlig ökning av de ekonomiska resurserna hos den största aktören på detaljförsäljningsmarknaden kan synas i konkurrensläget på vissa lokala marknader. Samtidigt kommer PC-Superstores möjligheter att i framtiden konkurrera om de större företagens heltäckande datatekniklösningar sannolikt att förbättras, vilket innebär att fler företag än i dag konkurrerar om leveranserna till medelstora företag.

I utlåtanden från konkurrenter och varuleverantörer ansågs PC-Superstores starka sidor vara att företaget var välkänt bland konsumenterna, delvis på grund av det stora produkturvalet. Vissa konkurrenter ansåg att PC-Superstore hade en stark ställning särskilt på konsumentmarknaden, även om konkurrensläget konstaterades variera regionalt. En styrkefaktor hos PC-Superstore ansågs också vara att företaget deltog i olika led av leveranskedjan (återförsäljning, partihandel, tillverkning och service), vilket kunde ge köpfördelar i förhållande till företag som var verksamma endast i ett led, t.ex. genom OEM-avtal. Företagsförvärvet ansågs dock inte allmänt medföra några större konkurrensproblem.

På grund av ovan angivna faktorer anser Konkurrensverket att företagsförvärvet inte kommer att skapa eller förstärka någon sådan dominerande ställning som på ett märkbart sätt skulle hindra konkurrensen på den finländska marknaden eller en avsevärd del av den.

Tilläggsbegränsningar

Genom förvärvet övertar köparen bestämmanderätten i PC-Superstore-företagsgrupp, inklusive knowhow, renommé och kundkrets.

Med beaktande av detta är den klausul om konkurrensförbud som nämns på sidan 2 i detta beslut skälig både till sitt innehåll och till sin tidsmässiga och geografiska omfattning, och den begränsar inte konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att företagsförvärvet skall kunna genomföras och värdet på affärsverksamheten inom förvärvsobjektet bibehållas. Konkurrensbegränsningen har ett direkt samband med företagsförvärvet och är nödvändig för att detta skall kunna genomföras.

Beslut

Konkurrensverket godkänner att Merkantildata förvärvar bestämmanderätten i PC-Superstore.

Konkurrensverket godkänner som en del av företagsförvärvet det villkor om konkurrensförbud som beskrivs på sidan 2, eftersom konkurrensbegränsningen har ett direkt samband med företagsförvärvet och är nödvändig för dess genomförande.

Tillämpade bestämmelser

11 §, 11 a §, 11 b § och 11 d § lagen om konkurrensbegränsningar.

Ändringssökande

Ändring i Konkurrensverkets beslut kan sökas hos konkurrensrådet enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen.