Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.3.2004

Diaarinumero

154/81/2004

Osapuolet

Toshiba TEC Corporation/ Scribona AB (publ.):in Toshiba Document Solutions -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 26.2.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Toshiba TEC Corporation (Toshiba TEC) hankkii Scribona AB (publ.):in Toshiba Document Solutions -liiketoiminnan (TDS).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Toshiba TEC on Toshiba-ryhmän emoyhtiön Toshiba Corporationin tytäryhtiö. Toshiba-ryhmä valmistaa ja myy mm. edistyneitä elektronisia laitteita, tietoliikenne- ja viestintälaitteita, tietokonepohjaisia palveluratkaisuja, elektronisia komponentteja ja materiaaleja, energiajärjestelmiä, teollisuuden ja vapaa-ajan infrastruktuureita ja talouskoneita. Toshiba TEC on erikoistunut elektronisten ja lääketieteellisten laitteiden, mittauslaitteiden, kemikaalien ja talouskoneiden valmistukseen ja myyntiin sekä ohjelmistojen ja asiakirjakäsittelyn monitoimikoneiden kehittämiseen ja valmistukseen.

Kaupan kohde TDS on Toshiba-ryhmän valmistamien asiakirjankäsittelytuotteiden ja data/videoprojektorien eksklusiivinen agentti Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. TDS myy ja huoltaa Toshiba-ryhmän valmistamia kopiokoneita, monitoimikoneita, fakseja ja data/videoprojektoreita sekä loppukäyttäjille että itsenäisille jälleenmyyjille em. valtioissa. Lisäksi TDS markkinoi Toshiba-ryhmän data/videoprojektoreita ja asiakirjankäsittelytuotteita, kehittää brandeja sekä hoitaa yhteyden itsenäisiin jälleenmyyjiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Toshiba-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 43,2 miljardia euroa ja kaupan kohteen TDS:n vuoden 2002 liikevaihto noin [ ][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

TDS:n yhteistyö vähittäismyyjien (omien ja itsenäisten) kanssa hoidetaan ilmoittajan mukaan pääasiassa nk. toimistodokumenttiketjun avulla. Toshiba TEC my tuotteensa eksklusiivisesti TDS:lle, jolla puolestaan on eksklusiivinen oikeus myydä, huoltaa ja markkinoida Toshiba-ryhmän asiakirjankäsittelytuotteita. TDS:n valikoimassa on ilmoittajan mukaan marginaalisesti muiden tavarantoimittajien kuin Toshiba-ryhmän tuotteita.

Yrityskaupassa on kyse vertikaalisesta integraatiosta, jossa Toshiba TEC hankkii tuotteidensa pohjoismaisen jakelijan. Yrityskaupan markkinavaikutukset ovat siten vähäiset. Kaupan kohteella on Suomessa kaksi sivukonttoria, joiden lisäksi se myy tuotteitaan n. 30:lle itsenäiselle jälleenmyyjälle. Ilmoittajan mukaan TDS:n markkinaosuus asiakirjankäsittelyn myynti- ja huoltomarkkinoilla sekä data/videoprojektorien myynti- ja huoltomarkkinoilla Suomessa on alle 15 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Toshiba TEC Corporation hankkii Scribona AB (publ.):in Toshiba Document Solutions -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.