Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.3.2001

Diaarinumero

158/81/2001

Osapuolet

Tyco International Ltd. / Scott Technologies Inc.

Asian vireilletulo

Tyco International Ltd. on 2.3.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Scott Technologies Inc.:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tyco International Ltd. (Tyco) on globaali monitoimialayritys, jonka harjoittama liiketoiminta on jakautunut telekommunikaatio ja elektroniikka (Telecommunications & Electronics); palonesto ja turvallisuuspalvelut (Fire & Security); terveydenhuolto ja erikoistuotteet (Healthcare & Speciality Products) sekä virranohjaus (Flow Control) -segmentteihin.

Scott Technologies Inc. (Scott) suunnittelee ja valmistaa hengityksensuojalaitteita, kaasujenhavainnointivälineitä ja muita suojelulaitteita palontorjuntaan sekä teollisuuden, ilmailun ja hallinnon markkinoille. Yhtiö on jaettu liiketoiminnallisesti terveys & turvallisuuslaitteet (Health & Safety Products) ja ilmailu & hallinnon laitteet (Aviation & Government Products) -divisiooniin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tyco-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto 30.9.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 180 miljardia markkaa ja kaupan kohteen Scott Technologies’in 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta noin 1,5 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin mukaisesta määräysvallan hankinnasta. Yritysjärjestely toteutetaan käytännössä siten, että Tycon tytäryhtiö R2 Mergersub Inc. sulautetaan Scott Technologiesiin siten, että sulautumisen seurauksena yhtiöistä tulee Scott Technologies. Scott Technologies on sulautumisen jälkeen Tycon kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tyco on johtavia sähköisten ja elektronisten komponenttien, vedenalaisten kommunikaatiolaitteiden, palontorjuntalaitteiden sekä turvalaitteiden valmistajia ja (palvelun)tarjoajia. Kaupan kohde täydentää Tycon palonesto ja turvallisuuspalvelut -liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm. erilaiset palonilmaisu-, palonesto- ja sammutinjärjestelmät (sprinklerit jne.) sekä monitorointilaitteet. Liiketoimintayksiköllä on yli kuusikymmentä maailmanlaajuista tuotemerkkiä. Tycolla on Suomessa liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Tyco Electronics Finland Oy. Yhtiö harjoittaa yleiselektroniikkaliitinten myyntiä auto-, telekommunikaatio- ja koneteollisuudelle. Yhtiön Suomesta kertynyt liikevaihto 30.9.2000 päättyneeltä tilikaudelta oli [ ][1] miljoonaa markkaa.

Scott on johtavia kaupallisen ilmailun happilaitejärjestelmien valmistajia maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä johtavia erillisten hengityslaitteiden valmistajia eritoten Pohjois-Amerikan markkinoilla. Scott on hankkinut vuonna 2000 Kemira Safety Oy:n, joka on nykyisin Scott Health & Safety Oy. Yhtiö valmistaa erillisiä (henkilökohtaisia) hengityksensuojalaitteita. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. koko- ja puolinaamarit, suodattimet ja puhallinsuojaimet. Yhtiö toimittaa hengityksensuojaimia globaaleille prosessiteollisuuden sekä pelastusalan, väestönsuojelun ja puolustusteollisuuden toimijoille. Scott Health & Safety Oy:n Suomesta kertynyt liikevaihto 31.3.1999 päättyneeltä tilikaudelta oli [ ] miljoonaa markkaa.

Osapuolet katsovat, että yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja eli tarkastelun kohteena olevalla yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta horisontaalisiin tai vertikaalisiin hyödykemarkkinoihin. Kilpailuviraston selvitys ei tuonut esille osapuolten näkemyksestä poikkeavaa markkinainformaatiota. Osapuolet arvioivat maantieteellisten markkinoiden olevan todennäköisesti maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tyco International Ltd. hankkii määräysvallan Scott Technologies Inc.:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.