Godkännande av företagsförvärv

Päivämäärä

23.6.1999

Diaarinumero

160/81/1999

Osapuolet

Booz Allen & Hamilton Inc. / Carta Corporate Advisors AB

Anhängiggörande

Booz Allen & Hamilton Inc. (BAH) har 28.5.1999 anmält till Konkurrensverket ett företagsförvärv som gjorts tillsammans med Carta Corporate Advisors AB (Carta). BAH gör en framställning om att ett […][1] månader långt konkurrensförbud som gäller försäljarna godkänns som tilläggsbegränsning. I anmälan om företagsförvärv har konkurrensförbudets innehåll eller geografiska omfattning inte avgränsats.

BAH:s omsättning var ca 7 miljarder mark under den senaste räkenskapsperioden. Cartas omsättning var ca 165 milj. mk år 1998.

Beslut och motivering

BAH och Carta är konsultföretag inom företagsledning, företagsfinansiering och teknologiska tillämpningar. BAH utövar affärsverksamhet över hela världen, men före detta företagsförvärv har BAH inte haft någon agentur eller nämnvärd verksamhet i Finland. Carta har fyra dotterbolag i Finland, och deras omsättning uppgick till ca 20 milj. mk år 1998.

Konkurrensverket godkänner företagsförvärvet, eftersom det inte på det sätt som avses i 11 d § lagen om konkurrensbegränsningar resulterar i uppkomst eller försärkning av sådan dominerande ställning på marknaden som på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den.

Konkurrensverket godkänner den framställda konkurrensbegränsningen som tilläggsbegränsning till företagsförvärvet, dock så att det konkurrensförbud som godkänns som accessorisk begränsning enbart gäller förvärvsobjektets nuvarande affärsverksamhet inom det geografiska område där denna affärsverksamhet utövades vid den tidpunkt då avtalet undertecknades.

Tillämpade bestämmelser

Lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11, 11 a, 11 b och 11 d §

Ändringssökande

I beslut som Konkurrensverket har meddelat i detta ärende får ändring sökas hos konkurrensrådet enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.


[1] Exakt information har utelämnats som affärshemlighet.