Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.7.2004

Diaarinumero

161/81/04

Osapuolet

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi / Pohjola-Yhtymä Oyj

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.6.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö) hankkii kilpailunrajoituslaissa tarkoitetun tosiasiallisen määräysvallan Pohjola-Yhtymä Oyj:ssä (Pohjola). Samassa yhteydessä Suomi-yhtiö luovuttaa tietyt erikseen määritellyt henki- ja sairausvakuutuskannat Henki-Pohjolalle ja Vahinko‑Pohjolalle. Viimeksi mainituista järjestelyistä Kilpailuvirasto antaa erikseen lausunnon Vakuutusvalvontavirastolle.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Suomi-yhtiöt on henkivakuutuskonserni, jonka tuotteita ovat sijoitus-, säästö-, henki-, eläke-, sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutukset. Vakuutuksia tarjotaan sekä tulos- että sijoitussidonnaisina niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Suomi-yhtiöihin kuuluvat vuonna 1890 perustettu Suomi-yhtiö sekä Seesam Life -yhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä FinLife Puolassa. Suomi-yhtiön omistavat sen noin 450 000 asiakasta. Suomi-yhtiöllä ei ole kotimaassa omia konttoreita. Suomi-yhtiön vakuutuksia myydään Pohjolan, A‑Vakuutuksen, Pohjantähden, Nooa Säästöpankin sekä muiden yhteistyösäästöpankkien konttoreissa.

Pohjola on vuonna 1891 perustettu suomalainen vakuutusomistusyhteisö. Pohjola-Yhtymä Oyj on Pohjola-konsernin emoyhtiö ja pörssiyhtiö, jonka osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Konsernin ydinliiketoimintaa ovat vahinkovakuutus sekä sijoituspalvelut. Lisäksi yhtiö harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta jälleenvakuutustoimintaa, tarjoaa vakuutus-, korvaus- ja riskienhallintapalveluja, tarjoaa tietojärjestelmä- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa omaisuudenhoito- ja investointipankkitoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Suomi -yhtiöt -yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen vakuutusmaksutulo vuonna 2003 oli noin 385 miljoonaa euroa. Pohjolan liikevaihto vuonna 2003 oli noin 1.174 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksutulo vastaavasti noin 739 miljoonaa euroa. Sekä Suomi-yhtiöiden että Pohjolan vakuutusmaksutuloista pääosa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantteina markkinoina voidaan tarkastella henkivakuutus- ja vahinkovakuutusmarkkinoita. Varsinaisia päällekkäisyyksiä järjestely aiheuttaa vain sairauskuluvakuutusten osalta, joita ovat myöntäneet sekä Suomi-yhtiö että Vahinko-Pohjola. Kyseiset sairauskuluvakuutukset tilastoidaan henkivakuutuksina, kun niitä myöntää henkivakuutusyhtiö ja vahinkovakuutuksina, kun niitä myöntää vahinkovakuutusyhtiö.

Henkivakuutukset voidaan jaotella esimerkiksi Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tilastoinnin mukaan kuuteen eri alaluokkaan, joita ovat riskivakuutus (sisältäen sairausvakuutuksen), työntekijäin ryhmähenkivakuutus, säästöhenkivakuutus, kapitalisaatiosopimukset, yksilöllinen eläkevakuutus ja ryhmäeläkevakuutus. Vahinkovakuutukset on puolestaan jaettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä (858/1995, muutos 1313/1999) 17 eri vakuutusluokkaan. Vakuutusluokat voidaan ryhmitellä vakuutettavien riskin eri sisällön perusteella yhdeksään luokkaan, joita ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus, muu tapaturma- ja sairausvakuutus, maa-ajoneuvovakuutus, alukset, ilma-alukset, raiteilla liikkuva kalusto ja kuljetus, palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus, moottoriajoneuvon vastuuvakuutus, vastuuvakuutus, luotto- ja takausvakuutus sekä muu ensivakuutus.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat kansallisesta lainsäädännöstä johtuen Suomen laajuiset. Ilmoittaja arvioi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuuden Suomen markkinoista olevan alle neljä prosenttia.

Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tilastojen mukaan vahinkovakuutuksen osalta ensivakuutuksen kokonaismaksutulo oli vuonna 2003 yhteensä noin 2,7 miljardia euroa, josta Pohjola-yhtiöiden markkinaosuus oli noin 25 %. Henkivakuutuksen osalta kokonaismaksutulot olivat vuonna 2003 yhteensä noin 2,9 miljardia euroa, josta Suomi-yhtiöiden markkinaosuus oli noin 13 %. Pohjolan omiin tuotteisiin ei ole ennen henkivakuutuskannan siirtoa Suomi-yhtiöltä kuulunut henkivakuutustuotteita. Pelkkää sairaskuluvakuutustoimintaa tarkasteltaessa sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöiden osalta saadaan osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi noin [20–30][1] % markkinan koon ollessa noin 140–160 miljoonaa euroa.

Henkivakuutuksen osalta osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita ovat Nordea, Henki-Sampo, OP-Henki, Tapiola-yhtiöt ja Kaleva sekä vastaavasti vahinkovakuutuksen osalta If Vakuutus, Tapiola-yhtiöt, Fennia ja Lähivakuutusryhmä.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi hankkii kilpailunrajoituslaissa tarkoitetun tosiasiallisen määräysvallan Pohjola-Yhtymä Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.