Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.3.2003

Diaarinumero

161/81/2003

Osapuolet

Danfoss A/S / Devi A/S

Asian vireilletulo

Danfoss A/S (Danfoss) on 14.2.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan DEVI A/S:ssä (DEVI).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Danfoss on tanskalainen, maailmanlaajuisesti toimiva teollisuuskonserni, joka tutkii, kehittää ja markkinoi mekaanisia ja elektronisia teollisuuskomponentteja. Danfossin päätoimiala jakautuu kolmeen osaan: 1) pakastimet ja A/C hallintalaitteet, 2) liikkeenhallintalaitteet ja 3) lämmitys- ja vesisäätelyjärjestelmät (ei putkistoja ja johtimia). Danfossilla on Suomessa komponenttien kokoamis- ja korjaamotoimintaa harjoittava Danfoss Bauer Oy ja myyntiyhtiö Oy Danfoss Ab.

DEVI on tanskalainen sähkölattialämmitysjärjestelmien valmistaja, joka myy tuotteita yli 30 maassa. Suomessa markkinointia, myyntiä ja jakelua harjoittaa DEVI:n omistama DE-VI Sähkölämpö Oy. DEVI valmistaa termostaatteja ja lämmityskaapeleita sekä erikseen että yhteen liitettyinä tuotteina. DEVI -tuotteet jakautuvat lattiasähkölämmitys- ja sähköinen turva/ulkolämmityssegmentteihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Danfoss -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 2 miljardia euroa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 69 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolet katsovat, että sähkölattialämmitysjärjestelmät ja lämminvesilattialämmitysjärjestelmät kuuluvat erillisille markkinoille. Ilmoituksen mukaan sähkölattialämmitysjärjestelmä on vain harvoin korvattavissa lämminvesilattialämmitysjärjestelmällä ja päinvastoin johtuen eroavuuksista järjestelmien hallittavuudessa (säätönopeus), asennus- ja käyttökustannuksissa, tilavaatimuksissa ja jakelukanavissa. Lämminvesilattialämmitysjärjestelmiä asennetaan pääasiassa uusiin rakennuksiin. Ilmoituksen mukaan myöskään Danfossin ja DEVI:n toimittamat lattialämmitystermostaatit eivät ole keskenään korvattavissa. Ilmoituksen mukaan molempien lattialämmitysjärjestelmien relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansallisesti tai alueellisesti rajoittuneet.

DEVI valmistaa ja toimittaa kokonaisia lämmitysjärjestelmiä käytettäväksi ainoastaan sähkölattialämmityksessä, kun taas Danfoss valmistaa ja toimittaa vain hallintalaitteita, kuten termostaatteja ja venttiileitä lämminvesilattialämmitysjärjestelmiin. Danfoss myy näitä hallintalaitteita tukkumyyjille ja lämminvesilattialämmitysjärjestelmien valmistajille, jotka sisällyttävät Danfossin komponentit valmistajan oman tuotemerkin alla myytävään järjestelmään.

DEVI valmistaa myös ulkotiloissa käytettäviä turvallisuuslämmitysjärjestelmiä, joita käytetään jään ja lumen sulatukseen katoilta, ränneistä, savupiipuista, teiltä ja jalkakäytäviltä. Danfoss ei toimi millään tähän läheisesti liittyvillä markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. DEVI:n markkinaosuus Suomen sähkölattialämmitysjärjestelmien markkinoilla on [40–50 %][1], eikä Danfoss toimi mainituilla markkinoilla. Danfoss toimii lämminvesilattialämmitysjärjestelmien hallintakomponenttien markkinoilla, joilla sen markkinaosuus Suomessa on [20–30 %]. Danfossin ja DEVI:n lattialämmitysjärjestelmien hallintakomponentteja ei voi ilmoittajan mukaan käyttää ristiin. Danfossilla on useita kilpailijoita, mm. Ouman Oy, KWH -Yhtymä Oy, Oras Oy, Honeywell Oy ja Tour & Andersson Oy. DEVI toimii sähkölattialämmitysjärjestelmien lisäksi ulkoilman sähköturvallisuusjärjestelmien markkinoilla, joilla sen markkinaosuus on Suomessa [15–25 %]. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistettua kilpailukieltoa. […] vuoden kilpailukieltoa haetaan DEVI:n perustajayhtiö Nota Bene Limitedille (NBL)[2] ja yksityishenkilö Alfred B. Christensenille. […] vuoden kilpailukieltoa haetaan Ebbe Knudsen Holding ApS:lle[3] ja DEVI:n johtoon kuuluvalle Ebbe Knudsenille sekä Lars Hermansen Holding ApS:lle[4] ja DEVI:n toimitusjohtaja Lars Hermansenille[5]. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan lattialämmitykseen tarkoitettujen tuotteiden myynti-, kehitys- tai valmistustoimintaa sekä mainitun toiminnan omistajana ja rahoittajana toimimista. Mainituilla yhteisöillä ja luonnollisilla henkilöillä on kuitenkin oikeus sijoittaa pörssissä listattuihin yhtiöihin, kuitenkin enintään […] kyseisen yrityksen osakepääomasta. Kilpailukiellon alaiset osapuolet sitoutuvat pidättymään kaikesta mainitusta toiminnasta suoraan tai välillisesti, itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai toisen työntekijänä, konsulttina tai neuvonantajana. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on edellytys kaupan tekemiselle ja välttämätön siirrettävien varojen arvon suojaamiseksi. […] vuoden kilpailukieltoa perustellaan sillä, että kyseiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt ovat olleet mukana kohdeyrityksen hallinnossa ja siten tietoisia kaikesta kohdeyrityksen tuotantoon liittyvästä taitotiedosta. […] vuoden kilpailukieltoa perustellaan sillä, että Alfred B. Christensen ja hänen isänsä ovat DEVI:n perustajia ja kehittäjiä, joten heillä on keskeistä tietoa DEVI:n asiakkaista, tuotteista ja markkinoista joilla DEVI toimii. Kilpailukielto on rajoitettu maihin, joissa DEVI -ryhmään kuuluvat yritykset toimivat sopimuksen täytäntöönpanopäivänä.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Taitotiedon siirtyminen kaupan seurauksena saattaa edellyttää tätä pidemmän liitännäisrajoituksen hyväksymistä. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä oleville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Kilpailuvirasto katsoo […] vuoden kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi myyjä Lars Hermansen ApS:n ja siinä määräysvaltaa käyttävän Lars Hermansenin sekä myyjä Ebbe Knudsen Holding ApS:n ja siinä määräysvaltaa käyttävän Ebbe Knudsenin osalta ottaen huomioon mainittujen henkilöiden asema ja mainittujen yritysten omistus DEVI:ssä. Lisäksi Kilpailuvirasto katsoo […] vuoden kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi myyjä NBL:n ja Alfred B. Christensenin osalta ottaen huomioon NBL:n omistus DEVI:ssä ja Christensenin hallussa oleva taitotieto DEVI:n perustajana ja rakentajana.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Danfoss A/S hankkii määräysvallan DEVI A/S:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina myyjille asetetut kilpailukiellot edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] NBL:n omistaa Brampton Holdings Ltd, jonka puolestaan omistaa TC -säätiö. Alfred B. Christensen ja hänen perheensä ovat TC -säätiön edunsaajia.

[3] Ebbe Knudsenin määräysvallassa oleva yhtiö, joka ei ole mukana muussa toiminnassa.

[4] Lars Hermansenin määräysvallassa oleva yhtiö, joka ei ole mukana muussa toiminnassa.

[5] Ebbe Knudsen ja Lars Hermansen ovat yhdessä vastuussa DEVI:n päivittäisen liiketoiminnan hoitamisesta.