Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.3.2000

Diaarinumero

165/81/2000

Osapuolet

Engel Security Oy / Vartiointi Linna Oy

Asian vireilletulo

Engel Security Oy on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 1.3.2000 Vartiointi Linna Oy:n kanssa sovitun liiketoiminnan kaupan.

Engel Security on osa Engel-konsernia, jossa käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB). MB kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli yli 9 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1999 noin 1,2 miljoonaa markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emo-yhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin 500 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Päätös ja sen perustelut

Engel Palvelut Oy:n turvapalveluliiketoiminnat on 1.1.2000 alkaen yhtiöitetty omaksi Engel Security Oy -yhtiöksi. Liiketoimintaan kuuluu paikallisvartiointi, vahtimestaripalvelut, piirivartiointi, hälytys- ja palvelukeskuspalvelut, päivystyspalvelut, myymäläturvallisuuden ja turvallisuussuunnittelu sekä turvatekniikka. Engel-konserni toimii lisäksi siivous-, kiinteistönhuoltopalvelujen, rakennuttamis- ja suunnittelutoimintapalvelujen alalla. Vartiointi Linna Oy on harjoittanut vartioimisliiketoimintaa Jyväskylässä.

Kilpailuvirasto ei pidä kilpailuvaikutusten selvittämiseksi tarpeellisena määritellä relevantteja tuotemarkkinoita tai maantieteellisiä markkinoita. Valtakunnalliset vartioimisliiketoiminnan markkinat ovat ilmoittajan mukaan noin 600 miljoonaa markkaa, joista hankkijan osuus on noin 12 % ja hankinnan kohteen alle 1 %. Jyväskylän alueella vartiointimarkkinoiden kokonaisliikevaihto on ilmoittajan mukaan 12–15 miljoonaa markkaa, josta hankkijan osuus on noin 20 % ja hankinnan kohteen noin 10 %. Engelille kertyy Jyväskylän alueelta vähäisessä määrin liikevaihtoa lisäksi hälytyskeskus- ja turvatekniikkapalveluista, joita hankinnan kohde ei ole tarjonnut. Pieniin vartiointiyrityksiin nähden Engel saa kilpailuetua siitä, että se voi tarjota yrityksille siivous-, kiinteistönhuolto- ja turvapalveluja yhtenä pakettina. Engelillä on valtakunnallisia kilpailijoita, joista Securitas Oy on läsnä myös Jyväskylän alueellisilla markkinoilla noin 30 %:n osuudella. Jyväskylässä on lisäksi paikallinen kilpailija Jyväskylän Talokeskus Oy.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d, ja 11 f §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.