Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.2.2002

Diaarinumero

168/81/2002

Osapuolet

Hewlett-Packard Company / Osa Nokia-konsernin sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista

Asian vireilletulo

Hewlett-Packard Company (HP) on 11.2.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii osan Nokia Oyj:n (Nokia) sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HP on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, jonka pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat kuvankäsittely- ja tulostusjärjestelmät, tietojenkäsittelyjärjestelmät ja tietojenkäsittelypalvelut. Suomessa Hewlett-Packard Oy markkinoi tietokoneita ja oheislaitteita, ohjelmistoja sekä konsultointi-, koulutus-, tuki- ja järjestelmänhallintapalveluja. Yhtiön vastuulla on myös liiketoiminta Baltian maissa.

Hankinnan kohteena oleva osa Nokia Mobile Phonesin Tampereen yksikön tietohallintopalvelutoiminnoista on tähän asti tuottanut palveluita vain Nokian sisäisiin tarpeisiin. [ ][1]. Järjestelyssä on kyse yhden kohteen lisäyksestä yhtiöiden vuonna 2001 solmimaan ulkoistamissopimukseen[2].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HP:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.10.2000 päättyneellä tilikaudella oli noin 53 miljardia euroa. Hankinnan kohteen kustannusperusteinen liikevaihto on noin [ ] euroa. Liikevaihtoon on lisättävä hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana samalta yhteisöltä tai säätiöltä hankitun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti. HP:n Nokialta vuonna 2001 hankkiman Nokia IM Palvelut liiketoiminnan liikevaihto oli noin [ ] euroa. Hankinnan kohteen kilpailuoikeudellinen liikevaihto on siten [yli 25 miljoonaa] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan nyt toteutettava liiketoiminnan osan hankinta liittyy tietotekniikan hallinnointipalvelumarkkinoihin eli tietotekniikan ulkoistamismarkkinoihin. Ilmoittaja arvioi kyseisten markkinoiden arvoksi Suomessa vuonna 2000 noin [ ] miljoonaa euroa. HP:n ja hankinnan kohteen yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa ei ilmoittajan mukaan ylitä 15 %. Vastaavia palveluita tarjoavat esim. TietoEnator Corporation, Novo Group Oyj ja ICL Invia Oyj.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hewlett-Packard Company hankkii osan Nokia-konsernin sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston yrityskauppapäätös; Hewlett-Packard Company/Osa Nokia-konsernin sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista, dnro 900/81/2001