Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.3.2004

Diaarinumero

168/81/2004

Osapuolet

3i Group plc, VS&A Communications Partners III, L.P. ja VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. / Fonecta Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 23.2.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jonka seurauksena 3i Group plc (3i), VS&A Communications Partners III, L.P. ja VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. (yhdessä VS&A III) käyttävät yhteistä määräysvaltaa Fonecta Oy:ssä (Fonecta). Fonecta Oy on aiemmin ollut 3i:n yksinomaisessa määräysvallassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on riskisijoitus- eli venture capital -yhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa yhtiön ulkopuolisia varoja 3i:n omien pääomasijoitusten ohella. Yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy. 3i:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Lontoon pörssissä.

VS&A III -rahastot ovat USA:n Delawaren osavaltion alaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka kuuluvat investointipankki Veronis Suhler Stevensonin (VSS) yritysryhmään. VSS on keskittynyt viestinnän, median ja informaatioteknologian toimialojen sijoituksiin

Kaupan kohde Fonecta harjoittaa hakemistopalveluliiketoimintaa ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. Fonectan tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118. Fonecta on lisäksi osakkaana Suomen Numeropalvelu Oy:ssä (omistusosuus 40 %) ja Suomen Keltaiset Sivut Oy:ssä (omistusosuus n. 37 %).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

VS&A III yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaan oli [400–800][1] miljoonaa euroa ja 3i:n vastaavasti [6–8] miljardia euroa. Fonectan viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 85,3 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Määräysvallan muutos Fonectassa on osa yritysjärjestelyä, jossa 3i ja VS&A siirtävät omistamansa kolmessa eri maassa toimivien hakemistoliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeet Luxemburgin lain alle perustettavaan holding-yhtiöön.

3i:llä ja VS&A III:lla ei ole ilmoittajan mukaan päällekkäistä liiketoimintaa tai vertikaalisia yhteyksiä Suomessa. VSS on toiminut Suomessa ainoastaan sijoittajana Fonectassa omistaen noin 28 % yhtiön osakepääomasta.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jonka seurauksena 3i Group plc, VS&A Communications Partners III, L.P. ja VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. käyttävät yhteistä määräysvaltaa Fonecta Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.