Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.3.2004

Diaarinumero

169/81/2004

Osapuolet

Close Brothers Group plc / RCG Moody International Ltd

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti 23.2.2004 ilmoitettu yritysjärjestelystä, jossa Close Brothers Group plc (jäljempänä CB) hankkii pöytälaatikkoyhtiö Moody International Finance Limitedin (jäljempänä Moody International Finance) välityksellä RCG Moody International Ltd:n (jäljempänä RCG) osakekannan RCG:n holding-yhtiöltä RCG International Inc.:ltä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Moody International Finance on äskettäin Iso-Britanniassa perustettu pöytälaatikkoyhtiö. Se on toisen äskettäin perustetun pöytälaatikkoyhtiön Moody International Holdings Limitedin ainut tytäryhtiö. Close Brothers Private Equity (jäljempänä CBPE) käyttää määräysvaltaa Moody International Holdings Limitedissä. CB käyttää määräysvaltaa CBPE:ssä. CB on isobritannialainen pörssiin listattu sijoituspankki ja Close Brothers -ryhmän emoyhtiö. Close Brothers -ryhmä ei toimi Suomessa eikä käytä määräysvaltaa Suomessa toimivissa yrityksissä.

Isobritannialainen RCG tarjoaa metalliteollisuuden alalla konsultointipalveluita, joihin kuuluvat mm. laadunvarmistus, toimitusvalvonta, hankinta, tarkastukset, ainetta rikkomattomat kokeet ja muut näihin liittyvät palvelut, kuten teknisen henkilöstön tarjoaminen. Palveluita tarjotaan öljy- ja kaasualan, petrokemian, energia-alan, rakentamisen, kaivostoiminnan, merenkulun sekä prosessiteollisuuden ja muun teollisuuden yrityksille. RCG:llä on kolme pääasiallista liiketoiminta-aluetta: järjestelmäsertifioinnit ja koulutus, tarkastus, testaus ja tuotesertifioinnit ja teknisen henkilökunnan tarjoaminen. RCG:llä on 66 toimipistettä 45 maassa eri puolilla maailmaa. RCG:llä on kolme tytäryhtiötä Suomessa: Moody International Finland Oy, Moody Overseas Oy ja Oy Moody Trading Limited. Näistä kuitenkin vain Moody International Finland Oy toimii Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CB:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuoden 2003 tilikaudelta oli noin 462 miljoonaa euroa ja RCG:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuoden 2002 tilikaudelta noin 109 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

RCG:n yritysryhmään kuuluvista yrityksistä ainoastaan Moody International Finland Oy harjoittaa teknistä tarkastusta ja toimitusvalvontaa Suomessa. Sen markkinaosuus teknisen tarkastuksen ja toimitusvalvonnan alalla Suomessa on vähäinen. Close Brothers -ryhmä ei toimi Suomessa eikä käytä määräysvaltaa Suomessa toimivissa yrityksissä.

Kilpailuviraston mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Close Brothers Group plc hankkii pöytälaatikkoyhtiö Moody International Financen välityksellä määräysvallan RCG Moody International Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.