Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.4.2002

Diaarinumero

171/81/2002

Osapuolet

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Promotion Capital I Ky / Oseir Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 2.4.2002 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti sijoitusjärjestely, jonka seurauksena Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (jäljempänä Sitra) ja Promotion Capital I Ky (Promotion Capital) käyttävät yhteistä määräysvaltaa Oseir Oy:ssä (Oseir). Sitra ja Promotion Capital saavat yhteisen määräysvallan Oseirissa tekemiensä pääomasijoitusten ja osakassopimuksen määräysten perusteella.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sitra on vuonna 1967 perustettu itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, josta eduskunta vastaa. Sitra pyrkii edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia tutkimuksen, innovatiivisen toiminnan, koulutuksen ja yritysrahoituksen keinoin. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla. Sitran yritysrahoitustoiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: teknologia, Life Sciences, aluetoiminta ja PreSeed -toiminta. Rahasto harjoittaa lisäksi teknologian kaupallistamiseen liittyvää toimintaa.

Promotion Capital on OKO Venture Capital Oy:n hallinnoima määräaikainen pääomasijoitusrahasto. Pääomasijoitusrahasto on Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n tytäryhtiö, joka hallinnoi neljän pääomarahastonsa kautta yhteensä 66 miljoonan euron pääomia ja on tehnyt sijoituksia yli 30 kohdeyritykseen.

Kaupan kohde Oseir on vuonna 1999 perustettu optisten ja spektrometristen laitteiden sekä niihin liittyvien ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yhtiö. Yhtiön tuotteet, kuten SprayWatch -kamera, tarjoavat ratkaisuja teollisten valmistusprosessien valvontaan, mittaukseen ja säätöön. Oseirin liikevaihto oli vuonna 2000 noin 135 000 euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Sitran osuus sen yksinomaiseen tai yhteiseen määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdosta oli vuonna 2000 noin [150–300][1] miljoonaa euroa ja OKO-konsernin liikevaihto vuonna 2000 vastaavasti yli 2 miljardia euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Sijoitusjärjestelyn kohteena oleva Oseir toimii optisen mittaustekniikan markkinoilla ja sen harjoittamaan liiketoimintaan kuuluu optinen monitorointi ja laservalaisu. Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn seurauksena Oseirissa määräysvaltaa käyttävillä Sitralla ja Promotion Capitalilla ei ole sijoituksia Oseirin kanssa samoilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä. Sitralla on lähimarkkinasijoituksia teollisuustuotannon valvontaan ja ohjaukseen sekä muuhun elektroniikkaan liittyvissä yrityksissä. Optisten mittauslaitteiden markkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset. Oseir on myynyt optisia mittauslaitteita muutamia kappaleita ja sen markkinaosuus on vähäinen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Promotion Capital I Ky hankkivat yhteisen määräysvallan Oseir Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.