Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.3.2004

Diaarinumero

171/81/2004

Osapuolet

Ahlström Capital Oy / Elcoteq Networks Oyj:n teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuspalvelujen toiminnot

Asian vireilletulo

Ahlström Capital Oy (jäljempänä Ahlström Capital) on 27.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Elcoteq Networks Oyj:n teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuspalvelujen toiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ahlström Capital perustettiin A. Ahlstrom Osakeyhtiön jakauduttua kolmeen yhtiöön 30.6.2001. Muut yritykset ovat teollisuusyhtiö Ahlstrom Oyj, joka toimii kuitupohjaisten materiaalien valmistuksessa sekä perinneyhtiö A. Ahlström Osakeyhtiö, johon kuuluu lähinnä asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Ahlströmin perhe omistaa osake-enemmistön kaikissa kolmessa yhtiössä. Ahlström Capital on sijoitusyhtiö, joka käyttää määräysvaltaa Nordkalk Oyj Abp:ssa, Å&R Carton AB:ssa ja Ahltronix Oy:ssä. Lisäksi yrityksellä on vähemmistöosakkuus Vacon Oyj:ssä.

Elcoteq Networks Oyj:n teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuspalvelujen toiminnot tarjoaa teollisia laitteistoja valmistaville teknologia- ja konepajayrityksille kaiken kattavia ratkaisuja, mukaan lukien suunnittelu, tekniikka, valmistus, toimitusketjun hallinta ja toimituksen jälkeiset palvelut. Se toimittaa komponentteja ja valmiita tuotteita eri sovelluksiin kuten elektronisiin hallinta- ja säätölaitteisiin, energiaverkkojen anturielektroniikkaan, hissielektroniikkaan ja taajuusmuuntimiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ahlström Capitalin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 1,9 miljardia euroa. Kaupan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 128 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Ahlström Capitalilla on Ahltronix Oy:n kautta päällekkäistä toimintaa kaupan kohteen kanssa. Ahltronix Oy on elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja sen asiakkaita ovat teollisuuselektroniikkaa hyödyntävät sähkövoimatekniikan, tietoliikennealan ja teollisuusautomaatioalan järjestelmä- ja laitevalmistajat. Ahlström Capitalin yritysryhmä ei ilmoittajan mukaan käytä määräysvaltaa muissa yrityksissä, joiden toiminta olisi horisontaalisessa tai vertikaalisessa suhteessa kaupan kohteen toimintaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat elektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden tarjoaminen alkuperäisille laitevalmistajille. Ilmoittaja toteaa, että mikäli markkinat jaettaisiin edelleen segmentteihin, voitaisiin jako tehdä valmistajan kohdemarkkinoiden perusteella esimerkiksi autoteollisuus-, kulutuselektroniikka-, teollisuuselektroniikka-, tietokone-, armeija/lentotekniikka-, televiestintä- ja lääketeollisuussegmentteihin. Ilmoittaja pitää markkinoita maailmanlaajuisina.

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus elektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden Suomen markkinoista on alle 5 %. Teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden Suomen markkinoista osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajan mukaan alle 15 %. Keskittymän merkittäviä kilpailijoita ovat muun muassa Flextronics International, Sanmina-SCI ja Scanfil Group.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ahlström Capital Oy hankkii Elcoteq Networks Oyj:n teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuspalvelujen toiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.