Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.3.2000

Diaarinumero

174/81/2000

Osapuolet

Dynatech Corporation / Wavetek Wandel Goltermann, Inc.

Asian vireilletulo

Yhdysvaltalainen Dynatech Corporation (jäljempänä Dynatech) on 14.2.2000 tehnyt sulautumissopimuksen, jonka seurauksena Wavetek Wandel Goltermann Inc:stä (jäljempänä WWG) tulee Dynatechin täysin omistama tytäryhtiö.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnot

Dynatech on yhdysvaltalainen viestintälaitteita valmistava yritys, joka on keskittynyt verkkoteknologiaratkaisuihin. Sen keskeiset toimialat ovat viestintälaitteiden testausjärjestelmät, kolhunkestävät tietokoneet ja viestintälaitteet sekä erikoisohjelmistot ja –laitteistot, joita käytetään digitaalisen kuvan ja grafiikan parantamiseen ja esittämiseen. Sen tytäryhtiö Telecommunications Techniques Corporation (jäljempänä TTC) valmistaa testausjärjestelmiä tietoliikennealalle. TTC lisäksi suunnittelee ja markkinoi verkonvalvontalaitteita ja tietoliikenteen mittauslaitteita.

Dynatechissä käyttää määräysvaltaa yhdysvaltalainen Clayton, Dubilier, Rice Fund Y Limited Partnership –investointirahasto (jäljempänä CD&R). CD&R-rahastojen määräysvallassa olevat muut yritykset eivät harjoita päällekkäistä liiketoimintaa TTC:n kanssa.

WWG valmistaa testaus- ja mittausratkaisuja tietoliikennetoimialalle. Testaustuotteita käytetään dataa, ääntä ja kuvia siirtävien järjestelmien ja verkkojen kehittämiseen, valmistamiseen, asentamiseen, vianetsintään ja ylläpitoon. WWG:llä on Ruotsissa tytäryhtiö, jolla Suomessa toimiva sivuliike (WWG Finland).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Dynatech ja WWG ovat allekirjoittaneet 14.2.2000 sulautumissopimuksen, jonka perusteella Dynatechin tytäryhtiön TTC:n kokonaan omistama DWW Acquisition Corporation fuusioidaan WWG:hen. Järjestelyn seurauksena WWG:stä tulee välillisesti Dynatechin täysin omistama tytäryhtiö.

Dynatechin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,9 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen, WWG:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuodelta 1999 oli noin 3 miljardia markkaa. WWG harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Kyseessä on siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan kuuluva yrityskauppa.

Dynatech/TTC että WWG toimivat viestintäteknologian testaus- ja mittauslaitteiden markkinoilla, joita yrityskaupan ilmoittaja pitää relevantteina tuotemarkkinoina. Laitteiden käyttötarkoituksen perusteella markkinat voitaisiin mahdollisesti määritellä myös kapeammiksi kuten esimerkiksi yritysverkkojen (LAN, WAN) testausjärjestelmiin, perinteisten televerkkojen testausjärjestelmiin (digitaalinen tiedonsiirto ja optiset testauslaitteet), langattoman viestinnän testausjärjestelmiin sekä multimedian (kaapeliverkot ja digitaalinen televisio) testausjärjestelmiin.

Suomessa näistä alamarkkinoista Dynatechillä tai TTC:llä on WWG:n kanssa päällekkäistä liiketoimintaa vain yritysverkkojen ja perinteisten televerkkojen testausjärjestelmissä.

Yritysverkkojen testausjärjestelmissä osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa lähinnä ns. WAN-analysaattoreissa. Verkkoanalysaattorien markkinoiden kokonaisarvo on arviolta 25 miljoonaa markkaa ja yrityskaupan osapuolten yhteinen markkinaosuus näillä markkinoilla on Suomessa selvästi alle 10 prosenttia. Lisäksi relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti Suomea laajemmat.

Perinteisteisten televerkkojen testausjärjestelmissä osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa digitaalisen tiedonsiirron mittauslaitteissa ja niissä lähinnä paikallissilmukoiden testauslaitteissa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus paikallissilmukoiden testauslaitteissa on alle 15 prosenttia Suomessa. Myös perinteisten televerkkojen testausjärjestelmissä relevantit maantieteelliset markkinat saattavat olla Suomea laajemmat.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskauppaa koskevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Wavetek Wandel Goltermann Inc:stä tulee välillisesti Dynatech Corporationin täysin omistama tytäryhtiö. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.