Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.3.2000

Diaarinumero

177/81/2000

Osapuolet

Engel Security Oy / Outokumpu Poricopper Oy:n vartiointiliiketoiminta

Asian vireilletulo

Engel Security Oy on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 2.3.2000 Outokumpu Poricopper Oy:n kanssa sovitun liiketoiminnan kaupan.

Engel Security on osa Engel-konsernia, jossa käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB). MB kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli yli 9 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1999 noin 2 miljoonaa markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emo-yhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b з:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin 500 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Yrityskaupassa on saatettu kilpailunrajoituslain 11 f з:n vastaisesti ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi ennen lopullista päätöstä. Täytäntöönpanokiellon mahdollista rikkomista selvitetään Kilpailuvirastossa erillisenä asiana.

Päätös ja sen perustelut

Engel Palvelut Oy:n turvapalveluliiketoiminnat on 1.1.2000 alkaen yhtiöitetty omaksi Engel Security Oy -yhtiöksi. Liiketoimintaan kuuluu paikallisvartiointi, vahtimestaripalvelut, piirivartiointi, hälytys- ja palvelukeskuspalvelut, päivystyspalvelut, myymäläturvallisuuden ja turvallisuussuunnittelu sekä turvatekniikka. Engel-konserni toimii lisäksi siivous-, kiinteistönhuoltopalvelujen, rakennuttamis- ja suunnittelutoimintapalvelujen alalla. Hankinnan kohde ei ole lainkaan tarjonnut vartiointipalveluja ulkopuolisille, vaan yrityskaupassa on kyse Outokumpu Poricopperin Porin yksiköiden ns. omavartioinnin ulkoistamisesta.

Kilpailuvirasto ei pidä kilpailuvaikutusten selvittämiseksi tarpeellisena määritellä relevantteja tuotemarkkinoita tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti. Valtakunnalliset vartioimisliiketoiminnan markkinat ovat ilmoittajan mukaan noin 600 miljoonaa markkaa, joista hankkijan osuus on noin 12 %. Engelin markkinaosuus turvapalvelujen markkinoilla on Länsi-Suomessa ilmoittajan arvion mukaan noin 18-25 % sekä Pori-Harjavalta alueella noin 25 %. Engel on aiemmin hankkinut samantapaisella liiketoimintakaupalla Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n turvapalveluliiketoiminnan. Pori-Harjavalta alueella on pienempiä kilpailijoita sekä Engelin suuruinen valtakunnallisesti kilpaileva yritys Securitas Oy.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d з:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d, ja 11 f за

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 з:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.а