Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.3.2000

Diaarinumero

184/81/2000

Osapuolet

Silversmith Acquisition Corp. / Sterling Software, Inc.

Asian vireilletulo

Yhdysvaltalainen Computer Associates International Inc. (jäljempänä CA) on 22.2.2000 antanut tytäryhtiönsä Silversmith Acquisition Corporationin (jäljempänä Silversmith) kautta julkisen ostotarjouksen yhdysvaltalaisen Sterling Software Inc:in (jäljempänä Sterling) osakekannasta, jonka seurauksena Sterlingistä on tarkoitus tulla CA:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Kilpailuoikeidellinen arviointi

CA:n Silversmithin kautta tekemän julkisen ostotarjouksen on määrä johtaa Silversmithin ja Sterlingin fuusioon, jossa Sterling jatkaa vastaanottavana yhtiönä ja CA:n kokonaan omistamana tytäryhtiönä. Kyse on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin tarkoittamasta yrityskaupasta.

CA:n maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi laaditun tilinpäätöksen perusteella oli noin [50][1] miljardia markkaa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin [5][2] miljardia markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa pysyvästä toimipaikasta käsin. Kyseessä on siten kilpailunrajoituslain soveltamisalaan kuuluva yrityskauppa.

CA:n toimialana on tietokoneohjelmistojen suunnittelu, kehitys ja markkinointi. Sterling kehittää ja toimittaa järjestelmähallintaan, yrityksen tiedotuspalvelua ja sovellusten kehitykseen sopivia ohjelmistotuotteita ja palveluita. Yrityskaupan osapuolet jakavat liiketoimintansa markkinat kolmeen osa-alueeseen eli järjestelmäohjelmistoihin (systems software), sovellusohjelmistoihin (application software) ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin ohjelmistoihin (professional software).

Yrityskauppailmoituksen mukaan CA:lla ja Sterlingillä on näillä markkinoilla päällekkäistä toimintaa yksinomaan järjestelmäohjelmistojen markkinoilla (systems software) ja niilläkin vain rajoitetusti. Päällekkäinen liiketoiminta koskee järjestelmäohjelmistojen markkinoille kuuluvia tiedonhallintatyökaluja (data management tools), toiminnan hallintatyökaluja (operations management tools) ja sovelluskehittimiä (applications development tools). Yhtiöt ilmoittavat kohtaavansa kaikilla näillä alamarkkinoilla useita kilpailijoita. Hankinnan kohteen myynti Suomessa perustuu yksinomaan sovelluskehittimiin (applications development tools).

Järjestelmäohjelmistoihin (systems software) kuuluvien tuotteiden kokonaismyynti Suomessa oli vuonna 1999 arviolta 1,2 miljardia markkaa. Sterlingin osuus tästä oli alle 2 prosenttia, CA:n alle 10 prosenttia ja molempien yhteisesti alle 10 prosenttia. Markkinaosuudet perustuvat yrityskaupan ilmoittajan hankkimiin markkinatietoihin.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskauppaa koskevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Computer Associates International Inc. julkisella ostotarjouksella aikoo hankkia tytäryhtiönsä Silversmith Acquisition Corporationin kautta määräysvallan Sterling Software Inc:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot liikevaihdoista poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkat tiedot liikevaihdoista poistettu liikesalaisuutena.