Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.3.2001

Diaarinumero

184/81/2001

Osapuolet

Oy Datatie Ab / Openlink Oy Finland

Kilpailuvirastolle on 9.3.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Oy Datatie Ab (Datatie) on ostanut Openlink Oy Finland (Openlink) yhtiön tiedonsiirtoliiketoiminnan.

Datatie kuuluu Elisa-konserniin, jonka yritysryhmän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 1999 oli noin [6–8][1] miljardia markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n mukaisesti samalta toimialalta kahden vuoden aikana hankittujen yhtiöiden liikevaihdot, yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 150 mmk. Yrityskaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat datasiirron markkinat. Ilmoittajan mukaan yrityskaupassa Datatielle siirtyvät Openlinkin internet-pohjaisessa datasiirrossa tarvittavat ohjelmistot sekä laitteistot. Sen sijaan Openlinkin henkilöstö ja sen konsultointiliiketoiminta eivät siirry Datatielle.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Kilpailuviraston aiempien selvitysten perusteella (Dno 117/81/99; 1056/81/99) datasiirrossa selvä markkinajohtaja on Sonera. Openlinkin noin [0–0,2] mmk:n liikevaihto on häviävän pieni datasiirtomarkkinoiden 1,8 miljardin markan kokoon ja noin 10 prosenttiyksikön kasvuvauhtiin nähden. Myöskään markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kielteisiä kilpailuvaikutuksia.

Siten Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistuvaa [ ] kilpailukieltoa, mitä voidaan Kilpailuviraston arvion mukaan pitää sekä yrityskauppaan välittömästi liittyvänä että välttämättömänä sen toteuttamiselle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Datatie ostaa Openlinkin tiedonsiirtoliiketoiminnan.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi koskien niitä markkinoita, joilla kohde harjoitti liiketoimintaa sopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.