Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.3.2007

Diaarinumero

184/81/2007

Osapuolet

Tradeka Oy / Eräät Suomen Spar Oy:n päivittäistavaraliiketoiminnat

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 27.2.2007 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Tradeka Oy (”Tradeka”) hankkii eräitä Suomen Spar Oy:n (”Suomen Spar”) päivittäistavaraliiketoimintoja. Järjestely täydentää Kilpailuviraston 14.9.2006 antamalla päätöksellä[1] hyväksyttyä järjestelyä, jossa Tradeka hankki 37 Suomen Spar -toimi-nimellä päivittäistavarakauppaa harjoittavaa liiketoimintayksikköä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tradeka on suomalaisilla päivittäistavaroiden vähittäismyynti- ja hankintamarkkinoilla toimiva yritys. Osuuskunta Tradeka -yhtymä ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-kiinteistöt Oy omistavat 51 % Tradekan osakkeista. Industri Kapital B.V., joka käyttää määräysvaltaa Tradekassa Industri Kapital 2000 Limited -omaisuudenhoitoyhtiön kautta, omistaa Tradekasta 32 %. Tradeka toimii päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoilla kolmella keskitetysti johdetulla vähittäismyyntiketjulla, jotka ovat Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Ketjuihin kuuluu yhteensä yli 720 liikettä.

Yrityskaupan kohteena on kaksi Spar-toiminimellä päivittäistavaroiden vähittäismyynti- ja hankintamarkkinoilla toimivaa liiketoimintayksikköä Inkoossa ja Lappajärvellä sekä näiden liiketoimintojen harjoittamiseen käytetyissä myymälöissä oleva Suomen Sparin liiketoiminnan luovutuspäivänä omistama käyttöomaisuus (”kohteena olevat liiketoiminnat”). Kohteena olevia liiketoimintoja harjoittaa Suomen Spar. Kohteena olevat liiketoiminnat ovat Kilpailuviraston antaman SOK / Suomen Spar Oyj -yrityskauppapäätöksen[2] mukaisia divestoitavia liiketoimintayksiköitä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Industri Kapital B.V:n portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2005 noin [5–10][3] miljardia euroa, josta kertyi Suomesta noin [1–2] miljardia euroa. Kohteena olevien Spar-liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2005 noin [1–5] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti Tradekan hankinnat Suomen Sparilta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävän kahden vuoden ajalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan käsillä olevan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat päivittäistavaroiden vähittäismyynnin ja päivittäistavaroiden hankinnan markkinat.

Relevanttien maantieteellisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aiempaan päätöskäytäntöön, jonka mukaan markkinoita voidaan tarkastella sekä valtakunnallisella että alueellisella (paikkakuntakohtaisella) tasolla.

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoiden koko oli Suomessa vuonna 2005 noin 11,9 miljardia euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–15] %.

Paikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan Lappajärvellä [35–45] % ja Inkoossa [alle 15] % S-ryhmän ollessa markkinajohtaja molemmilla paikkakunnilla.

Hankintamarkkinoilla Suomen Sparille ja Tradekalle tukkumyynti- ja logistiikkapalveluja tarjoaa Wihuri Oy:n, Stockmann Oyj Abp:n, Heinon Tukku Oy:n ja Tradekan omistama Tuko Logistics Oy. Vähittäismyyjät hankkivat ilmoittajan mukaan huomattavan osan tuotteistaan myös suoraan elintarviketuottajilta ja muilta tuottajilta. Päivittäistavaroiden hankintamarkkinat ovat ilmoittajan mukaan vähintään valtakunnalliset.

Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla Suomessa on [10–15] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tradeka Oy hankkii eräitä Suomen Spar Oy:n päivittäistavaraliiketoimintoja. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 14.9.2006, Tradeka Oy / Eräät Suomen Spar Oy:n päivittäistavaraliiketoiminnat – dnro 720/81/06.

[2] Kilpailuviraston päätös 4.1.2006, SOK / Suomen Spar Oyj 4.1.2006 – dnro 657/81/05.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.