Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.3.2002

Diaarinumero

186/81/2002

Osapuolet

3i Group Plc / Sonera Info Communications Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (3i) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 15.2.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii järjestelyä varten perustetun yhtiön (Etsico Oy) kautta määräysvallan Sonera Info Communications Oy:ssä (jäljempänä SIC).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja.

SIC vastaa Soneran hakemistoliiketoiminnasta ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. SIC:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Sonera Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [yli 4][1] miljardia euroa ja SIC:n liikevaihto puolestaan oli vuonna 2001 yli [50] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja jakaa SIC:n toiminnan seuraaviin kolmeen segmenttiin:

1) Ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin (valkoiset sivut, keltaiset sivut, yrityshakemistot). SIC myy ilmoitustilaa alueellisten puhelinyhtiöiden kanssa julkaisemiinsa painettuihin alueellisiin puhelinluetteloihin sekä julkaisemiinsa yrityshakemistoluetteloihin. SIC harjoittaa ilmoitustilan myyntiä painettuihin puhelinhakemistoihin myös Suomen Keltaiset Sivut Oy:n (SKS) kautta.[2] Yrityskaupassa 3i:lle siirtyvät SIC:n omistamat SKS:n osakkeet.

2) Sähköiset numerohakupalvelut. Finder -palvelu mahdollistaa yhteystietojen hakemisen esimerkiksi Internetin kautta.

3) Numeropalvelut. 118 on operaattorikohtainen valtakunnallinen palvelunumero. Asiakkaan soittaessa ko. numeroon palvelu ohjautuu oman liittymäoperaattorin omaan tai ulkoistettuun numeropalveluun. Palvelusta saa julkiset numero-, nimi- ja osoitetiedot. 020202-palvelu vastaa 118-palvelua, mutta se ei ole operaattoririippuvainen, vaan palvelunumeroon voi soittaa minkä tahansa operaattorin liittymästä. Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY) on Finnet Media Oy:n (60 %) ja SIC:n (40 %) yhteinen yhtiö, joka kokoaa paikallisilta puhelinyhtiöiltä ja Soneralta keräämänsä teleyhteystiedot yhdeksi valtakunnalliseksi tavoitettavuustietojen tietokannaksi, jota se ylläpitää.[3] Palvelua tarjotaan tavoitettavuuspalvelujen tarjoajille, kuten SIC:lle. SIC:n osakeomistus SNOY:ssä siirtyy 3i:lle.

Edellä kuvatulla segmentillä 1 SIC:n markkinaosuus on 15–20 %, segmenttien 2 ja 3 osalta 40–55 %. Ilmoittajan mukaan 3i ei toimi päällekkäisillä markkinoilla SIC:n kanssa.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi 3i:lle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjan liitteinä oleviin Sonera Telecom Oy:n ja SIC:n väliseen kiinteän verkon 118-palvelusopimukseen sisältyvän yksinomaisuusvelvoitteen sekä Sonera Oyj:n ja SIC:n väliseen matkaviestinverkon 118-palvelusopimukseen sisältyvän yksinomaisuusvelvoitteen. Molemmat velvoitteet ovat voimassa kunkin sopimuksen voimassaoloajan, enintään kuitenkin […][4] vuotta.

Yksinomaisuusvelvoitteiden sisältö on se, että järjestelyä varten perustettu yhtiö Etsico Oy tuottaa […][5] vuoden ajan yksinoikeudella 118-numeropalvelun myyjän kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymäasiakkaille.

Ilmoittaja toteaa, että ilman yksinomaisuusvelvoitteita yrityskauppaa ei olisi mahdollista toteuttaa. Ilmoitusvelvollinen ei tällöin voisi ottaa haltuun kaupassa siirtyvää taloudellista kokonaisuutta sen kaupan hetkellä olevasta arvosta. 118-numeropalvelu on riippuvainen operaattorista, jonka liittymäasiakkaille numeropalvelua tuotetaan. 118-numeropalveluun soittavan asiakkaan puhelu ohjautuu aina sille operaattorille, jonka liittymäasiakkaasta on kyse. Ilmoittajan mukaan SIC ei voi ottaa hoidettavakseen myyjän 118-numeropalvelun tuottamista ja siihen liittyviä velvollisuuksia, jollei sillä ole varmuutta siitä, että operaattori ohjaa sen asiakkaiden 118-numeroon soittamat puhelut SIC:lle. Myös hankkeen rahoitus on ilmoittajan mukaan riippuvainen esillä olevista yksinomaisuusehdoista.

Poikkeustilanteita lukuunottamatta yksinoikeusehtoja ei yleensä pidetä välttämättöminä keskittymän totuttamiselle. Esillä olevassa tilanteessa virasto kuitenkin katsoo, että kyse on tällaisesta poikkeuksesta. Asiakaskunta, joka palvelun teknisen luonteen vuoksi on sidottu operaattoriin, muodostaa ilmoittajan edellä kuvaamalla tavalla merkittävän osan kaupan kohteesta. Kilpailuvirasto hyväksyy haetut yksinomaisuusehdot yrityskaupan liitännäisrajoituksina.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Sonera Info Communications Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena edellä kuvatut yksinomaisuusehdot.

Kilpailuvirasto ei tässä päätöksessä ota kantaa jo myönnettyihin tai jatkossa tarvittaviin poikkeuslupiin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityt tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuuksina.

[2] Kilpailuviraston poikkeusluvat 23.9.1998 (dno 466/67/97) ja 29.8.2000 (dno 26/67/2000).

[3] Kilpailuviraston poikkeuslupa 23.9.1998 (dno 55/67/98).

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tieto poistettu liikesalaisuutena.