Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.3.2004

Diaarinumero

187/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Terveyspalvelut Paula ja Raine Mauno Oy:n liiketoiminta

Suomen Terveystalo Oyj (Terveystalo) on 26.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Terveyspalvelut Paula ja Raine Mauno Oy:n liiketoiminnan. Kun kohteen noin 0,4 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä. Terveystalo ei tarjoa Kymenlaaksossa eikä Itä-Uudellamaalla terveydenhoitopalveluja ennen ilmoitettua järjestelyä. Terveystalo hankki käsiteltävänä olevan järjestelyn kanssa samanaikaisesti samalla maantieteellisellä alueella toimivan Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy -Kotkan.

Terveyspalvelut Paula ja Raine Mauno Oy:n toimialana on terveydenhoitoalaan kuuluva lääketieteellinen tutkimus- ja hoitotoiminta, lääkäreiden vastaanottotoiminta, työterveyshuolto sekä laboratorio- ja kotisairaanhoitotoiminta. Yhtiön liikevaihdosta noin 2/3 kertyy työterveyshuollosta ja noin 1/3 laboratoriotoiminnasta. Ilmoittajan mukaan yrityksen maantieteellinen markkina-alue on pääasiassa Kotkan talousalue, mutta asiakkaita tulee koko Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta.

Kohdeyrityksen markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamassa työterveyshuollossa ja laboratoriopalveluissa on Kotkassa noin 25 %. Jos myös julkiset palveluntarjoajat ja yksityisellä puolella työnantajien omissa organisaatioissaan järjestämä työterveyshuolto lasketaan mukaan, kohdeyrityksen markkinaosuus Kotkassa on noin 5 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii Terveyspalvelut Paula ja Raine Mauno Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.