Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.3.2004

Diaarinumero

188/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy -Kotka

Suomen Terveystalo Oyj (Terveystalo) on 26.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy -Kotkassa. Kun Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy – Kotkan noin 1,6 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä. Terveystalo ei tarjoa Kymenlaaksossa eikä Itä-Uudellamaalla terveydenhoitopalveluja ennen ilmoitettua järjestelyä. Terveystalo hankki käsiteltävänä olevan järjestelyn kanssa samanaikaisesti samalla maantieteellisellä alueella toimivan Terveyspalvelut Paula ja Raine Mauno Oy:n liiketoiminnan.

Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy – Kotkan toimialana on terveydenhoitoalaan kuuluva lääketieteellinen tutkimus- ja hoitotoiminta, lääkäreiden vastaanottotoiminta ja kirurginen leikkaustoiminta. Noin 2/3 liikevaihdosta kertyy lääkäreiden vastaanottotoiminnasta ja noin 1/3 kirurgisesta toiminnasta. Ilmoittajan mukaan yrityksen maantieteellinen markkina-alue on pääasiassa Kotkan talousalue, mutta asiakkaita tulee koko Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueelta.

Ilmoittaja arvioi julkisen sektorin markkinaosuudeksi noin 80 % Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan terveydenhoitopalveluissa. Kohdeyrityksen markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamissa terveydenhoitopalveluissa Kotkassa on noin 20–25 %. Kohteen markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamassa kirurgisessa leikkaustoiminnassa on Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan alueella noin 20 % ja Kotkassa noin 50 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Liikekeskuksen Lääkäriasema Oy -Kotkassa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.