Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.6.2001

Diaarinumero

194/81/2001

Osapuolet

Lohja Rudus Oy Ab / VV-Pumppaus Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 15.5.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Lohja Rudus Oy Ab (jäljempänä Lohja Rudus) hankkii 90 % VV-Pumppaus Oy:n (VV-Pumppaus) osakekannasta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lohja Rudus harjoittaa valmisbetonin ja kiviainesten sekä ympäristöteknologiatuotteiden ja -palveluiden valmistusta ja myyntiä. Yhtiö harjoittaa Suomessa liiketoimintaa noin 30 eri paikkakunnalla. Sillä on eri puolilla Suomea yhteensä 45 betoniasemaa. Yhtiö harjoittaa valmisbetonin pumppausta eri puolilla Suomea [ ][1] pumpullaan. Lohja Rudus pumppaa valmistamastaan betonista noin puolet itse. Tämän lisäksi yhtiö välittää valmisbetonin työmaalla tapahtuvaa siirtoa varten muun muassa pumppausta ja autoon asennettuja siirtohihnoja Lohja Ruduksen aliurakoitsijoina toimivien betonin pumppaus- ja kuljetusliikkeiden kautta. Lohja Ruduksen asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja omakotirakentajat, jotka ostavat betonin joko pumpattuna tai ilman pumppausta. Betonin myyntiä ei ole ilmoittajan mukaan kytketty betonin pumppaukseen tai päinvastoin, vaan pumppauksen voi suorittaa kuka tahansa.

Lohja Rudus kuuluu kansainväliseen rakennusaineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeseen CRH-konserniin, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sementti, kiviainekset ja valmisbetoni[2]. Suomessa samaan konserniin kuuluu myös Suomen ainoa sementinvalmistaja Finnsementti Oy.

VV-Pumppaus harjoittaa [ ] pumpulla valmisbetonin pumppausta koko Suomen alueella. Se ei valmista itse valmisbetonia, vaan pumppaa rakennusyritysten aliurakoitsijana näiden valmisbetoniyrityksiltä ostamaa betonia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Lohja Rudus kuuluu CRH-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 53 miljardia markkaa. VV-Pumppauksen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [alle 15] miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa[3]. Hankittua liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kaupan kannalta relevantit markkinat ovat valmisbetonin työmaalla tapahtuvan siirron markkinat Suomessa. Valmisbetonia valmistettiin Suomessa vuonna 2000 noin 2.600.000 m3, josta Lohja Ruduksen osuus oli ilmoittajan mukaan [alle 50] %. Ilmoittajan mukaan valmisbetonia voidaan siirtää työmaalla usealla eri tavalla, joista yksi vaihtoehto on valmisbetonin pumppaus. Muita siirtotapoja ovat muun muassa työmaa- tai autonosturilla siirrettävien betonointiastioiden, erilaisten kuljettimien, betoniauton ja pumpun yhdistelmien (Pumit) ja betoniautoon kiinnitettyjen hihnojen ja rännien avulla tapahtuva siirto. Ilmoittajan mukaan pumppaus ei ole teknisesti missään kohteessa valmisbetonin ainoa siirtovaihtoehto, eikä esimerkiksi pumppujen tai muiden laitteiden koko rajaa niiden käyttötarkoitusta. Ilmoittajan mukaan betonipumppuja siirretään ympäri Suomea sijaitseville työmaille.

RTT:n mukaan vuonna 2000 valmisbetonista pumpattiin noin 70 % ja loput siirrettiin muilla menetelmillä. Suomessa oli vuonna 2000 maahantuojien arvion mukaan yhteensä noin 300 pumppua, joista yhteensä [ ] oli yrityskaupan osapuolten hallinnassa. Lisäksi Lohja Rudus käyttää valmistamansa valmisbetonin pumppaukseen alihankkijoita. Osa näistä (kuten [ ]) pumppaa lähes pelkästään Lohja Ruduksen valmisbetonia. Alihankkijoiden kanssa tehdyt sopimukset eivät Lohja Ruduksen mukaan kuitenkaan sisällä yksinomaisuusehtoja eikä niissä ole sitoumuksia pumpattavista määristä tai Lohja Ruduksen käyttöön annettavista pumpuista.

Ilmoittajan mukaan Lohja Ruduksen markkinaosuus (oma pumppaus ilman aliurakoitsijoita) valmisbetonin työmaalla tapahtuvassa siirrossa on vuosina 1998–2000 ollut [alle 20] %[4]. Lohja Ruduksen markkinaosuus toteutuneista pumppauksen volyymeistä on ilmoittajan mukaan ollut vuosina 1998–2000 [alle 25] %. Mikäli viimeksi mainittuun markkinaosuusarvioon lisätään Lohja Ruduksen kautta tilattujen aliurakoitsijoiden pumppaus, olisi Lohja Ruduksen markkinaosuus ilmoittajan mukaan [alle 40] %. Tällainen lisäys ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa markkinatilanteesta, sillä Lohja Ruduksen ja alihankkijoiden välisissä sopimuksissa ei ole sitoumuksia Lohja Rudukselle pumpattavista määristä tai sille varatuista pumpuista. VV-Pumppaus pumppasi vuonna 2000 valmisbetonia noin [100.000–150.000] m3 ja sen markkinaosuus on liikkunut ilmoittajan mukaan [alle 10] %:n tuntumassa.

Ilmoittajan mukaan kilpailijoiden markkinaosuuksien arviointi on hyvin vaikeaa, mutta pumppauskaluston määrän mukaan arvioituna suurimpien kilpailijoiden (Ruskon Betoni, Betonipojat, Kalle Urho Oy) markkinaosuus oli vuonna 2000 kullakin [alle 10] %:n tuntumassa. Lohja Ruduksen ja VV-Pumppauksen vastaavalla tavalla lasketut markkinaosuudet olivat [alle 25] % ja [alle 10] %. Ilmoittajan mukaan alalle tulo on helppoa eikä se vaadi suuria investointeja.

Kilpailuvirastolle on esitetty pumppauksen olevan eräissä kohteissa ainoa järkevä betoninsiirtovaihtoehto. Virastolle on myös kerrottu, että pumppuja ei käytännössä siirretä pitkiä matkoja, jolloin keskittymän asema pääkaupunkiseudun pumppausmarkkinoilla olisi järjestelyn jälkeen erittäin vahva. Suurin osa Kilpailuviraston saamista lausunnoista ei kuitenkaan viitannut siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Lohja Rudukselle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla tai sen olennaisella osalla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Alalla toimii lukuisia pieniä kilpailijoita, eikä alalle tulo vaadi merkittävää taitotietoa tai investointeja. Pumppauksen lisäksi valmisbetonia voi työmaalla siirtää myös muilla tavoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät ([ ]) eivät [ ] aikana kauppakirjan allekirjoituksesta lukien harjoita Suomessa liiketoimintaa, joka kilpailee suoraan tai epäsuorasti VV-Pumppauksen nykyisen liiketoiminnan kanssa. [ ] ja osakkeita myös ennen järjestelyä omistanut [ ] jäävät yhtiöön vähemmistöosakkaiksi. Yhtiön uudessa osakassopimuksessa on sovittu kilpailukiellosta, jonka mukaan [ ] eivät ollessaan VV-Pumppauksen osakkeenomistajina saa Suomessa harjoittaa suoraan tai epäsuorasti VV-Pumppauksen tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Lisäksi [ ] sitoutuvat olemaan suoraan tai välillisesti lähestymättä ketään VV-Pumppauksen henkilökuntaan kuuluvaa, asiakasta tai todennäköistä asiakasta [ ] ajan siitä, kun he lakkaavat olemasta yhtiön osakkeenomistajia.

Ilmoittajan mukaan myyjille asetettu kilpailukielto on välttämätön sen varmistamiseksi, että Lohja Rudus saa kaupan kohteen täydessä arvossa haltuunsa. Myyjät ovat toimineet ja toimivat edelleen yhtiön johdossa, joten heillä on liiketoiminnan aloittamiseen tarvittavaa tietoa ja asiakaskontakteja. Vähemmistöosakkaille asetettua rekrytointikieltoa ja kieltoa lähestyä VV-Pumppauksen asiakkaita ilmoittaja perustelee muun muassa sillä, että [ ] on sitoutunut jatkamaan yhtiön [ ] ja myös [ ] jää yhtiön palvelukseen. Heillä on ilmoittajan mukaan sellaista tietoa yhtiöstä, jota he voisivat käyttää yhtiön kanssa kilpailevaan toimintaan.

[ ] ei ole yrityskaupan osapuoli. Kilpailu- ja rekrytointikieltoja muiden kuin myyjien ja ostajien välillä ei Kilpailuviraston tapauskäytännössä ole tavallisesti hyväksytty liitännäisrajoituksina, sillä ne eivät yleensä ole välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailuvirastolle esitetystä selvityksestä ei ole ilmennyt perusteita, joiden vuoksi [ ] asetetut kiellot tulisi hyväksyä liitännäisrajoituksiksi. [ ] hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa, eikä häntä Kilpailuviraston arvion mukaan voida pitää yhtiön avainhenkilöstöön kuuluvana. Kilpailuvirasto ei näin ollen hyväksy [ ] osakassopimuksessa asetettuja rajoituksia yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi.

Osakassopimuksessa sovitun henkilökuntaa, asiakkaita ja todennäköisiä asiakkaita koskevan lähestymiskiellon osalta Kilpailuvirasto toteaa, että rajoituksia ei voida pitää välttämättöminä yrityskaupan toteuttamiseksi lukuun ottamatta [ ] osalta avainhenkilöitä koskevaa rekrytointikieltoa. Rajoituksilla tavoiteltujen päämäärien saavuttaminen on viraston arvion mukaan mahdollista muilla, kilpailua vähemmän rajoittavilla järjestelyillä.

Kilpailuviraston arvion mukaan myyjien ([ ]) osalta on perusteet hyväksyä [ ] pituinen kilpailukielto liitännäisrajoitukseksi, sekä [ ] osalta [ ] pituinen avainhenkilöiden rekrytointikielto liitännäisrajoitukseksi. Kyseiset rajoitukset ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi muun muassa sen vuoksi, että kaupassa siirtyvät VV-Pumppauksen asiakaskontaktit. [ ] osalta Kilpailuvirasto ei vanhaan tapauskäytäntöönsä viitaten hyväksy [ ] pitempiä kilpailu- ja rekrytointikieltoja liitännäisrajoituksiksi, sillä Lohja Rudus ei alan markkinajohtajana saa kaupan johdosta merkittävää uutta taitotietoa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohja Rudus Oy Ab hankkii määräysvallan VV-Pumppaus Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy [myyjien] osalta [ ] pituisen kilpailukiellon sekä [ ] osalta [ ] pituisen rekrytointikiellon liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikielto voi koskea ainoastaan aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] CRH on 1.2.2001 sopinut Addtek International Oy:n (Addtek) osakekannan ostamisesta. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää mm. Euroopan komission hyväksyntää. Addtek on betonielementtejä valmistava yritys, joka harjoittaa Suomessa liiketoimintaa PCE Engineeringin ja Addtek Research and Development Oy Ab:n sekä 50 %:sesti omistamansa Parma Betonila Oy:n kautta.

[3] Hankinnan kohteen liikevaihtoa laskettaessa huomioidaan Addtekin Suomessa liiketoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihdot, sillä Addtekin yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä Parma Betonila Oy harjoittaa vähäisessä määrin valmisbetonin valmistusta, joka Kilpailuviraston arvion mukaan kuuluu kahden vuoden sääntöä sovellettaessa valmisbetonin pumppaamisen kanssa samalle toimialalle (ks. tarkemmin Kilpailuviraston 16.3.2001 asiasta antama lausunto dnro 194/81/01). Lohja Rudus on lisäksi kahden vuoden aikana tehnyt sitovat sopimukset useiden pienehköjen valmisbetoniasemien hankinnasta, joiden liikevaihdot myös huomioidaan hankinnan kohteen liikevaihtoa määritettäessä.

[4] Arviot perustuvat RTT:n tilastoihin jäseniensä volyymistä ja liikevaihdosta, johon ilmoittaja on lisännyt arvionsa järjestöön kuulumattomien yritysten osuudesta.